Object structure

Title:

Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego– studium przypadku powiatu miechowskiego = Accessibility to primary education in rural areas of the małopolskie voivodship – case study of Miechów district

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Gil, Agnieszka ; Semczuk, Marcin

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

dostępność szkolnictwa ; obszary wiejskie ; Małopolska ; szkoła podstawowa ; edukacja

Abstract:

W wyniku niekorzystnych tendencji demograficznych w ostatnich latach w Polsce obserwuje się znaczący ubytek liczby uczniów w  szkołach podstawowych. Konsekwencją tych zmian jest likwidacja małych szkół zlokalizowanych głównie na obszarach wiejskich. Powoduje to wydłużenie czasu dojazdu dzieci do szkół. Artykuł przedstawia zmiany w sieci szkół województwa małopolskiego oraz zjawiska ludnościowe, które w głównej mierze za  nie odpowiadają. Skupiono się na  najbardziej depopulacyjnym regionie województwa, powiecie miechowskim, położonym w jego północno-wschodniej części. Dla powiatu miechowskiego przedstawiono zmiany ludności w latach 1950–2012, które doprowadziły do trudnejsytuacji demograficznej regionu. Następnie porównano poziom dostępności czasowej do szkół podstawowych powiatu miechowskiego w roku 2008 oraz 2014. Starano się również ocenić organizację zajęć pozalekcyjnych, jako istotnego czynnika wyrównywania szans kształcenia dzieci i młodzieży

References:

1. Bajerski A., 2011, Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 2. Bajerski A., 2012, Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania, Studia Regionalne i Lokalne, 2, s. 62–76. ; 3. Bajerski A., 2014, Lokalne konflikty wokół rejonizacji kształcenia na obszarach wiejskich w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, 4, s. 125–143. ; 4. Czapiewski K., Janc K., 2011, Accessibility to education and its impact on regional development in Poland, [w:] N. Adams, G. Cotella, R. Nunes(red.), Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning – knowledge and policy development in an enlarged EU, Routledge, London, New York, s. 345–372. ; 5. Czapiewski K., Janc K., 2012, Dostępność do edukacji, jakość kształcenia i poziom wykształcenia mieszkańców a struktura funkcjonalna gmin województwa mazowieckiego, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 33–51. ; 6. Dej M., Guzik R., 2011, The rural challenge: Spatial accessibility to secondary education in Poland within the transformation period, [w:] Á. Erőss, D. Karácsonyi, (red.) Geography in Visegrad and neighbour countries: Regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe – 20 years in transition and 2 years in global economic crisis, Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 65–74. ; 7. Dolata R., 2008, Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 8. Domalewski J., 2010, Edukacja a procesy rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Stanny, M. Drygas (red.), Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Problemy i perspektywy rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 9. Domalewski J., 2002, Zróżnicowanie oświaty na obszarach wiejskich, [w:] D. Waloszek, K. Wąż (red.), Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra. ; 10. Flaga M., Wesołowska M., 2002, Warunki kształcenia dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich w województwie lubelskim, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 83–93. ; 11. Guzik R., 2003, Przestrzenna dostępność szkolnictwa ponadpodstawowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków. ; 12. Guzik R., 2013, Edukacja i dojazdy do szkoły, [w:] R. Guzik, K. Wiedermann (red.), Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków, s. 17–46. ; 13. Guzik R., Wiedermann K. (red.), 2013, Zawodowy start. Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków. ; 14. Jędrzejczyk D., 2001, Podstawy geografii ludności, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa. ; 15. Komornicki T, Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa. ; 16. Kozakiewicz M., 1975, Zróżnicowanie dostępu młodzieży do kształcenia w 1970 r., IRWiR PAN, Warszawa. ; 17. Kwieciński Z., 1975, Środowisko a wyniki pracy szkoły, IRWiR PAN, Warszawa. ; 18. Majkut J., 2010, Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców, XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010. ; 19. Moseley M. J., 1979, Accessibility: The Rural Chalenge, Methuen, London. ; 20. Ozga W., 1960, Organizacja szkolnictwa w Polsce, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa. ; 21. Ozga W., 1974, Rozmieszczenie szkół w Polsce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. ; 22. Pilch T., 2002, Równość szans edukacyjnych w kontekście warunków społecznych i regulacji reformy oświaty, [w:] D. Waloszek, K. Wąż (red.), Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra. ; 23. Piwowarski R., 1992, Sieć szkolna a dostępność kształcenia, PWN, Warszawa. ; 24. Piwowarski R., 2000, Szkoły na wsi – edukacyjne wyzwanie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa. ; 25. Szyszko-Bohusz A., 1974, Dojazdy młodzieży do szkół, Nauka dla Wszystkich, 225, PWN, Warszawa-Kraków. ; 26. Uliszak R., 2013, Wizja wsi małopolskiej – rok 2050 – spodziewane scenariusze zmian, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 67–82. ; 27. Wilkin J. (red.), 2003, Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 28. Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 171, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

65

End page:

80

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: