Object structure

Title:

Stan i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002–2010 w województwie kujawsko-pomorskim = Status and changes in agricultural education of farm managers in year 2002-2010 in the Kujawso-pomorskie Voivodship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 40

Creator:

Gwiaździńska-Goraj, Marta ; Rudnicki, Roman

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

wykształcenie rolnicze ; województwo kujawsko-pomorskie

Abstract:

Ważną rolę w rozwoju rolnictwa odgrywa poziom wykształcenia osób kierujących gospodarstwem rolnym. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wprowadzanie gospodarki opartej na wiedzy powodują zapotrzebowanie na wzrost poziomu wykształcenia ludności rolniczej. Problematyka z zakresu edukacji mieszkańców wsi jest w Polsce przedmiotem licznych prac i zainteresowań badawczych. Obejmują one zarówno opracowania dotyczące całego kraju, jak i regionów. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania stanu i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002–2010 w województwie kujawsko-pomorskim, w okresie pomiędzy powszechnymi spisami rolnictwa. Zbadano zależności pomiędzy rozkładem przestrzennym struktury wykształcenia kierowników gospodarstw rolnych a uwarunkowaniami przyrodniczymi i  pozaprzyrodniczymi. Jednocześnie w celu określenia przemian pod względem poziomu i struktury wykształcenia kierowników (użytkowników) gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą, przyjmując przeciętny okres edukacji rolniczej, obliczono wskaźnik bonitacji punktowej wykształcenia rolniczego.

References:

1. Bórawski P., 2010, Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody, Problemy Rolnictwa Światowego, 2, s. 5–11. ; 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa. ; 3. Frenkel I., 2003, Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 4. Friedmann J., 1974, Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1–2, PAN, Warszawa, s.18–33. ; 5. Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa. ; 6. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1986, Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne, Przegląd Geograficzny, 58, 4, s. 783–794. ; 7. Halamska M., 2013, Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 8. Kamińska W., 2014, Przemiany struktury i poziomu wykształcenia ludności wiejskiej w Polsce w latach 2002–2011 w Polityce spójności UE a rozwój obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa. ; 9. Małysz K., 1969, Wpływ wykształcenia użytkowników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich, IER, Warszawa. ; 10. Marcysiak A., Marcysiak A., 2011, Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, Problemy Rolnictwa Światowego, 4, s. 129–137. ; 11. Mickiewicz B., 2013, Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym, SERiA, 4, s. 273–279. ; 12. Paszkowski S., 2007, Kwalifikacje rolnicze jako instrument oddziaływania na ustrój rolny w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 143–156. ; 13. Pilarski S., 1988, Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 170–184. ; 14. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 15. Rudnicki R., Kluba M., 1993, Przestrzenne zróżnicowanie oraz zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionie dolnej Wisły w latach 1978–1988, Acta Univ. Nic. Cop., Geografia XXV, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, s. 99–107. ; 16. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2010. Studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 17. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń. ; 18. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted byagricultural holdings in Poland over the years 2002–2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s. 15–31. ; 19. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463. ; 20. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 21. Trzciński J., 1984, Następcy i ich gospodarstwa, Wieś Współczesna, 5. ; 22. Wasąg Z., 2012, Poziom wykształcenia i wiek uczestników wybranych działań inwestycyjnych w ramach programów Unii Europejskiej, SERiA, 1, s. 182–187. ; 23. Wyderko A., 1980, Poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego rolników, IER, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

40

Start page:

51

End page:

63

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.40.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: