Object structure

Title:

Zaleganie pokrywy śnieżnej i jego zmienność w polskiej części Sudetów i na ich przedpolu = Duration of snow cover and its variability in the Polish part of the Sudetes Mts. and their foreland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 3 (2015)

Creator:

Urban, Grzegorz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

snow cover ; Sudety Mountains ; regression equation ; tendency of changes ; "KLIMAT" project

Abstract:

Artykuł zawiera charakterystykę pokrywy śnieżnej w profilu pionowym polskiej części Sudetów i na ich przedpolu w sezonach 1965/66-2007/08. Podstawą charakterystyki były daty początku i końca pokrywy śnieżnej, rzeczywisty i potencjalny okres jej występowania oraz jej trwałość w poszczególnych latach (sezonach zimowych) na 20 stacjach IMGW. Wyznaczono pionowy profil analizowanych wskaźników w odniesieniu do wszystkich analizowanych stacji. Przedstawione w pracy równania regresji mają charakter ogólny, nie uwzględniają specyfiki warunków lokalnych. Określono także zmienność zalegania pokrywy śnieżnej w różnych strefach hipsometrycznych w sezonach 1951/52-2007/08 na 4 reprezentatywnych stacjach. Uzyskane wyniki stanowią ważny element regionalnej oceny współczesnego klimatu Polski. Mogą posłużyć do oceny warunków śniegowych w opracowaniach z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, turystyki, gospodarki przestrzennej, etc.

References:

1. Bac S. jr., 1961, Szata śnieżna w zlewni źródliskowej Bobru, Zeszyty Naukowe WSR we Wrocławiu, 19, s. 61-72. ; 2. Bednorz E., 2002, Snow cover in western Poland and macro-scale circulation conditions, International Journal of Climatology, 22, s. 533-541. ; 3. Beniston M., 1997, Variations of snow depth and duration in the Swiss Alps over the last 50 years: links to changes in large-scale climatic forcings, Climate Change, 36, s. 281-300. ; 4. Beniston M., Rebetz M., Giorgi F., Marinucci MR., 1994, An analysis of regional climate change in Switzerland, Theoretical and Applied Climatology, 49, s. 135-159. ; 5. Brown R. D., Goodison B.E., 2005, Snow cover, [w:] Encyclopedia of Hydrological Sciences, red. M. G. Andersen i J. J. McDonnell, Wiley & Sons Ltd., 4, s. 2463-2474. ; 6. Dusza S., 1977, Prawdopodobieństwo występowania dobowych sum opadów o określonych wartościach w profilu pionowym Sudetów, Zakład Klimatologii, UJ, Kraków, maszynopis. ; 7. Falarz M., 1993, O warunkach meteorologicznych zimowania roślin uprawnych w Karpatach Zachodnich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 36, s. 75-88. ; 8. Falarz M., 2000-2001, Zmienność wieloletnia występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach, [w:] Folia Geographica, seria: Geographica Physica, 31-32, s. 101-123. ; 9. Falarz M., 2004, Variability and trends in the duration and depth of snow cover in Poland in the 20th century, International Journal of Climatology, 24, 13, s. 1713-1727. ; 10. Falarz M., 2007, Potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej w Polsce i jego zmiany w XX wieku, [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków, s. 205-213. ; 11. Falarz M., 2010, Współczynnik trwałości pokrywy śnieżnej w Polsce – rozkład przestrzenny, ekstrema, zmiany wieloletnie, [w:] E. Bednorz (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 167-179. ; 12. Foster J., Owe M., Rango A., 1983, Snow cover and temperature relationships in North America and Eurasia, Journal of Climate and Applied Meteorology, 22, s. 460-469. ; 13. Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1980, O prawidłowościach piętrowego zróżnicowania stosunków klimatycznych w Sudetach, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 71, Prace Geograficzne, 8, s. 167-201. ; 14. Hladný J., Sýkorá B., 1983, Klimatologie, hydrologie, sněhová pokraka, [w:] B. Sýkorá (red.), Krkonošský Národní Park, Státní zemědělské nakladatelství, Praha, s. 33-44. ; 15. Jaagus J., 1997, The impact of climate change on the snow cover pattern in Estonia, Climate Change, 36, s. 65–77. ; 16. Janiszewski F., 1988, Instrukcja dla stacji meteorologicznych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. ; 17. Kasprowicz T., 2010, Prawidłowości przestrzenne występowania pokrywy śnieżnej Polsce i próba ich regionalizacji, [w:] E. Bednorz (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 15, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 181-198. ; 18. Kondracki J., 1988, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa. ; 19. Kosiba A., 1949, Częstość szaty śnieżnej na Ziemiach Śląskich, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, B, 21, Wrocław, ss. 91. ; 20. Kożuchowski K, Żmudzka E., 2001, Ocieplenie w Polsce: skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku, Przegląd Geofizyczny, 46, 1-2, s. 81-122. ; 21. Kwiatkowski J., 1978, Pokrywa śnieżna Sudetów, jej gęstość i zawarty w niej zapas wody, Czasopismo Geograficzne, 49, 4, s. 419-435. ; 22. Kwiatkowski J., 1985, Szata śnieżna, szadź i lawiny, [w:] A. Jahn (red.), Karkonosze Polskie, Ossolineum, Wrocław, s. 117-144. ; 23. Lapin M, Faško P., 1996, Snow cover and precipitation changes in Slovakia in the 1921-1996 period, [w:] Proceedings of the 24th International Conference on Alpine Meteorology, red. J. Rakovec, M. Zagar, HMI of Slovenia, Bled, s. 259-266. ; 24. Leśniak B., 1981, Współczynnik trwałości pokrywy śnieżnej na obszarze dorzecza górnej Wisły, Folia Geographica, seria: Geographica Physica, XIV, s. 89-102. ; 25. Migała K., 2005, Piętra klimatyczne w górach Europy a problem zmian globalnych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2718, Studia Geograficzne, 78. ; 26. Migała K., 2008, Prognoza zmian pluwio-termicznych w piętrach roślinno-klimatycznych na obszarze średniogórza europejskiego, [w:] Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym, Wydawnictwo ARGI, Wrocław, KPN, Jelenia Góra, s. 72-81. ; 27. Mrugasiewicz P., Sobik M., 2000, Morfologiczne i środowiskowe uwarunkowania pokrywy śnieżnej w polskiej części zlewni Izery, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2269, Studia Geograficzne, 74, s. 159-172. ; 28. Nowosad M., 1992, Pokrywa śnieżna w Bieszczadach i warunki jej występowania, maszynopis w UMCS, Lublin. ; 29. Ojrzyńska H., Błaś M., Kryza M., Sobik M., Urban G., 2010, Znaczenie lasu oraz morfologii terenu w rozwoju pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich na przykładzie sezonu zimowego 2003/2004, Sylwan, 154 (6), s. 412-428. ; 30. Reunier H., 1935, Höhe und Andauer der Schneedecke im Riesengebirge, Meteorologische Zeitschrift, 52, 3. ; 31. Sobik M., Urban G., Błaś M., Kryza M., Tomczyński K., 2009, Uwarunkowania zalegania pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich w sezonach zimowych 2001/2002-2005/2006, Wiadomości MHGW, 3, 2-3, s. 31-47. ; 32. Szarejko Z., 1984, Obserwacje nad zanikaniem pokrywy śnieżnej na terenie zlewni górnej Kamiennej, [w:] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Problematyka hydrologiczna i meteorologiczna małych zlewni rzecznych, Wrocław, 27-29 września 1984 r., Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Wrocław, s. 230-231. ; 33. Szarejko Z., 1984, Struktura przestrzenna pokrywy śnieżnej na terenie zlewni górnej Kamiennej, [w:] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Problematyka hydrologiczna i meteorologiczna małych zlewni rzecznych, Wrocław, 27-29 września 1984 r., Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Wrocław, s. 232-233. ; 34. Urban G., Richterová D., 2009, Assessment of snow conditions for skiing on selected examples from the Polish-Czech order area in the Western Sudetes Mountains, [w:] A. Pribullová, S. Bičárová (red.), Sustainable Development and Bioclimate, Reviewed Conference Proceedings, 5-8.10.2009, Stará Lesná, Geophysical Institute of the SAS, Stará Lesná, s. 60-61. ; 35. Urban G., Richterová D., 2010, Warunki śniegowe a uprawianie narciarstwa w Sudetach Zachodnich na polsko-czeskim pograniczu, Wiadomości MHGW, 3, 1-4, s. 3-28. ; 36. Urban G., Richterová D., Vajskebr V., 2011, Pokrywa śnieżna w październiku 2009 w Sudetach Zachodnich jako przykład zjawiska ekstremalnego, Wiadomości MHGW, 5, 4, s. 75-96. ; 37. Ustrnul Z., 1991, Porównawcza analiza stosunków termicznych Tatr i Karkonoszy, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1213, 4, s. 173-178. ; 38. Wibig J., Głowicki B., 2002, Trends of minimum and maximum temperature in Poland, Climate Research, 20, s. 123-133.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

87

Issue:

3

Start page:

497

End page:

516

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2015.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: