Object structure

Title:

Niektóre uwarunkowania korekty podziału Polski na województwa = Some determinants of amendments to the division of Poland into voivodships

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 86 z. 4 (2014)

Creator:

Sokołowski, Dariusz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

administrative division of Poland ; regional centers ; nodal regions ; voivodships

Abstract:

Artykuł dotyczy obszarów, które można określić mianem hipotetycznych województw, rozumianych jako jednostki, które aspirują, bądź – w określonych okolicznościach – mogłyby aspirować do rangi nowych województw. Wychodząc od krytyki niedoskonałości aktualnego podziału Polski na województwa, podjęto próbę wytypowania jednostek spełniających kryteria „wojewódzkości” na założonym poziomie. Uwzględniono uwarunkowania wielkościowe, przestrzenne, gospodarcze i funkcjonalne. Wytypowane obszary nie są proponowanymi województwami, mają jednak zwrócić uwagę, między innymi, na mniej lub bardziej uzasadnione roszczenia niektórych społeczności regionalnych.

References:

1. Berezowski S., 1959, Problem podziału Polski na regiony gospodarcze, Gospodarka Planowa, 3, s. 56-63. ; 2. Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, 2010, GUS - Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań. ; 3. Dziewoński K., 1954, Planowanie przestrzenne a podnoszenie regionów zapóźnionych, Gospodarka Planowa, 1, s. 4-12. ; 4. Eberhardt P., 1990, Propozycja nowego podziału administracyjnego kraju na jednostki wojewódzkie, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis powielony). ; 5. Heffner K., 1995, Regional administrative division and government transition in Poland, Region and Regionalism, 2, s. 159-175. ; 6. Jabłoński Z., Potoczek A., 1998, Założenia podziału terytorialnego Polski na 25 regionów, [w:] Z. Jabłoński, A. Potoczek (red.), Polska ojczyzn czy regionów, Regionalny Ośrodek Studiów i Środowiska Kulturowego, Toruń, s. 43-59. ; 7. Jałowiecki B., 1991, Społeczne i polityczne aspekty terytorialnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156, s. 35-50. ; 8. Kowalczyk A., 1993, Dotychczasowe doświadczenia i obecny stan prac badawczych nad reformą podziału Polski na regiony, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym?, EUROREG, Warszawa, s. 103-135. ; 9. Langrod J.S., 1930, Ze studjów nad podziałem administracyjnym państwa, [w:] Kraków stolica kresów południowo-zachodnich. Studia nad nowym podziałem administracyjnym państwa, Izba Przemysłowo-Handlowa, Kraków, s. 7-240. ; 10. Lijewski T., 1993, Propozycja nowej organizacji terytorialnej kraju, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis powielony). ; 11. Miszczuk A., 2003, Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Lublin. ; 12. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni: geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Ossolineum, Wrocław. ; 13. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2012 r.), 2013, GUS, Warszawa. ; 14. Rocznik Statystyczny Województw 2010, 2011, GUS, Warszawa. ; 15. Rykiel Z., 1991, O nowej organizacji terytorialnej kraju, Wspólnota, 17-18, s. 6-7. ; 16. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 17. Sokołowski D., 2011, Centralność większych miast Polski. Rola czynnika administracyjnego i globalizacji, [w:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 2, Rozprawy Naukowe IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, Wrocław, s. 11-23. ; 18. Starzyński R., 1928, Projekt podziału terytorialnego Rzeczypospolitej, Bellona, 2. ; 19. Szczepkowski J., 1991, Projekt podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK, 156, s. 117-132. ; 20. Wakar W., 1928, Podział Polski na okręgi gospodarcze, Ekonomista. ; 21. Wróbel A., Lijewski T., Ura E., 1986, Wnioski w sprawie podziału administracyjnego Polski, Biuletyn KPZK, 128, s. 75-109. ; 22. Zaborowski Ł., 2009, Podział terytorialny Rzeczpospolitej – spojrzenie krytyczne, Prace Geograficzne, 121, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 263-275.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

567

End page:

590

Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2014.4.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

cze

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: