Object structure

Title:

Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe = Spatial differentiation of spacial capital in Poland - a review

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 (2013)

Creator:

Bednarek-Szczepańska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-4986-2854 -

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

social capital ; indicators ; spatial differentiation ; Poland

References:

1. Bański J., Czapiewski K., 2009, Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 55–78. ; 2. Bański J., Mazur M., 2009, Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych, [w:] J. Bański (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 79–95. ; 3. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa. ; 4. Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 54–97. ; 5. Bukraba-Rylska I., 2010, Socjologiczne tematy, socjologiczne interpretacje, Tadex, Warszawa. ; 6. Coleman J.S., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94, suppl., s. 95–120. ; 7. Dasgupta P., 2003, Social capital and economic performance: analytics, [w:] E. Ostrohm, T.K. Ahn (red.), Foundations of Social Capital, Edward Edgar, Northampton, s. 309–339. ; 8. Deth van J., 2003, Measuring social capital: Orthodoxies and continuing controversies, International Journal of Social Research Methodology, 6, 1, s. 79–92. ; 9. Domański B., 2004, Nowe idee w światowej geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 169–190. ; 10. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, 2005, red. J. Czapiński, T. Panek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa. ; 11. Działek J., 2008, Geografia kapitału społecznego. Regionalne zróżnicowanie zasobów kapitału społecznego w Polsce, [w:] S. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 127–143. ; 12. Działek J., 2009, Social Capital and Economic Growth in Polish Regions, Munich Personal RePEc Archive, Paper No.18287; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18287/1/MPRA_paper_18287.pdf (10.07.2012). ; 13. Działek J., 2011, Kapitał społeczny - ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3(45), s. 100–118. ; 14. Frykowski M., 2004, Zaufanie i kapitał społeczny w przestrzeni miejskiej Łodzi, [w:] P. Starosta, A. Majer (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 166–177. ; 15. Gąsior-Niemiec A., 2010, Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI w., Polityka i Społeczeństwo, 7, s. 66–76. ; 16. Gliński P., 2007, Obszary aktywności i apatii obywatelskiej, [w:] A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Warszawa, s. 269–303. ; 17. Gumkowska M., Herbst J. Radecki P., 2008, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa. ; 18. Halamska M., 2008, Organizacje rolników: bilans niesentymentalny, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 103–134. ; 19. Herbst M., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 166–203. ; 20. Herbst J., 2008, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] M. Halamska (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 33–75. ; 21. Humphreys E., 2005, Social Capital: Mediating Conditions to Create Successful Neighbourhoods?, Working Paper, Kemmy Bussiness School, University of Limerick, Limerick. ; 22. Janc K., 2006, Human and social capital in Poland – spatial diversity and relations, Europa XXI, 14, IGiPZ PAN, PTG, Centrum Spotkań Europejskich, Warszawa, s. 39–55. ; 23. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, UWr, 8, Wrocław. ; 24. Kamińska W., 2011, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce: przykład województwa świętokrzyskiego, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce. ; 25. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. ; 26. Kosmaczewska J., 2009, Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 8 (4), SGGW, Warszawa, s. 87–96. ; 27. Kowalski M., 2000, Geografia wyborcza Polski, Geopolitical Studies, 7, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 28. Krasnodębski Z., 2003, Demokracja peryferii, Wydawnictwo Słowo/Obraz, Terytoria, Gdańsk. ; 29. Narayan D., Cassidy M.F., 2001, A dimensional approach to measuring social capital development and validation of a social capital inventory, Current Sociology, 49, 2, s. 59–105. ; 30. Nizio S., 2012, Geografia organizacji pożytku publicznego w Polsce, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 237–260. ; 31. Paszkiewicz M., 2009, Wpływ kapitału społecznego na wzrost gospodarczy w Polsce na przykładziewybranych czynników, Wydział Ekonomii UŁ, Łódź (maszynopis);http://www.warsztaty.uni.lodz.pl/abstracts/633773876669660000798.pdf, (10.07.2012). ; 32. Pogonowska B., 2004, Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] H. Januszek (red.), Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe, 42, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 9–32. ; 33. Polska 2030. Wyzwania strategiczne, 2009, Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa; zds.kprm.gov.pl (10.0.2012). ; 34. Putnam R., 1993, Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton. ; 35. Rutten R., Westlund H., Boekema F., 2010, Spatial dimension of social capital, European Planning Studies, 18, 6, s. 863–871. ; 36. Sierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar, typy, Studia Ekonomiczne, 68, s. 69–86. ; 37. Stypułkowski W., 2012, Aktywność obywatelska – pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, seria Ekonomia, 5, Lublin, s. 157–187. ; 38. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 39. Szafraniec K., 2006, Optymizm/pesymizm jako mentalne podstawy odporności/podatności na bezradność, [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 283–322. ; 40. Sztompka P., 2009, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków. ; 41. Theiss M., 2007, Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. ; 42. Trigilia C., 2001, Social capital and local development, European Journal of Social Theory, 47, 2, s. 427–442. ; 43. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. ; 44. Wciórka B., 2006, Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Komunikat CBOS, Warszawa; cbos.pl (11.07.2012). ; 45. Wendt J., 2007, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 208. ; 46. Westlund H., Adam F., 2010, Social capital and economic performance: a meta-analysis of 65 Studies, European Planning Studies, 18, 6, s. 893–919. ; 47. Woolock M., 1998, Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and policy framework, Theory and Society, 1 (27), s. 151–208. ; 48. Zagała Z., 2008, Kapitał społeczny: jedna kategoria pojęciowa – wiele kontrowersji, [w:] M. Szczepański, K. Bierwiaczonek, T. Nawrocki (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 29–44. ; 49. Zarycki T., 2004, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, Kultura i Społeczeństwo, 48, 2, s. 45–65. ; 50. Zarycki T., 2008, Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2 (37), s. 49–52. ; 51. Żukowski T., 2007, Kapitał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżnicowanie na początku pierwszej dekady XXI w., [w:] E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, t. 2, Collegium Civitas, UW, Warszawa, s. 47–60.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

573

End page:

597

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: