Object structure

Title:

Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan = The trap of suburbanization: the migration plans of young residents in and around Piaseczno

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2 (2013)

Creator:

Mantey, Dorota

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

suburbanization ; migration ; suburban areas ; housing preferences ; Warsaw ; Piaseczno

References:

1. Atkinson-Palombo C., 2010, New housing construction in Phoenix: evidence of „new suburbanism”?, Cities, 27, s. 77–86. ; 2. Ærø T., 2006, Residential choice from a lifestyle perspective, Housing, Theory and Society, 23, 2, s. 109–130. ; 3. Barcus H.R., 2004, Urban-rural migration in the USA: an analysis of residential satisfaction, Regional Studies, 38, 6, s. 643–657. ; 4. Beim M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 5. Clark W., 1976, Migration in Milwaukee, Economic Geography, 52, 1, s. 48–60. ; 6. Clark W., Onaka J., 1983, Life cycle and housing adjustment as explanations of residential mobility, Urban Studies, 20, s. 47–57. ; 7. Czerny M., 2005: Przestrzenna ekspansja miasta – przegląd współczesnej tematyki badawczej, [w:] T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, 219, s. 156–172. ; 8. Czy chcemy mieszkać na wsi czy w mieście? Komunikat z badań, CBOS, BS/122/2006, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_122_06.PDF (10.07.2010) ; 9. Feijten P., Mulder C.H., 2002, The timing of household events and housing events in the Netherlands: A longitudinal perspective, Housing Studies, 17(5), s. 773–792. ; 10. Frysztacki K., 1997, Miasta metropolitalne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską, Universitas, Kraków. ; 11. Glasze G., Graze P., 2007, Raus aus Suburbia, rein in die Stadt? Studie zur zukünftigen Wohnmobilität von Suburbaniten der Generation 50+, Raumforschung und Raumordnung, 65, s. 467–473. ; 12. Golledge R.G., Rushton G., 1984, A review of analytic behavioural research in geography, [w:] D.T. Herbert, R.J. Johnson (red.), Geography and the Urban Environment, Willey, New York, s. 1–43. ; 13. Grochowski M., 2004, Suburbanizacja – w poszukiwaniu lepszych warunków życia (przykład strefy podmiejskiej Warszawy), [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87–96. ; 14. Grochowski M., Pieniążek M., Wilk W., 2005, Qualitative attractivity analysis – migration model. Łomianki case study, [w:] M. Gutry-Korycka (red.), Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 126–138. ; 15. Gruszecka K., 2005, Południowy obszar metropolitalny Warszawy. Ocena skutków trendów suburbanizacyjnych w latach 1991–2005, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 157–162. ; 16. Gutry-Korycka M. (red.), 2005, Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study, Wydawnictwo UW, Warszawa. ; 17. Howley P., Scott M., Redmond D., 2009, An examination of residential preferences for less sustainable housing: Exploring future mobility among Dublin central city residents, Cities, 26, s. 1–8. ; 18. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 19. Jędrzejczyk D., Wilk W., 1992, Urbanizacja wsi w strefie podmiejskiej Warszawy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 20. Kamieniecki K. (red.), 2002, Miasto za miastem, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa. ; 21. Kajdanek K, 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, wyd. NOMOS, Kraków. ; 22. Kährik A., Leetmaa K., Tammaru T., 2012, Residential decision-making and satisfaction among new suburbanites in the Tallinn urban region, Estonia, Cities, 29, s. 49–58. ; 23. Kegler H., 2005, Suburbanizacja. Międzynarodowe tendencje i praktyczne możliwości działania, [w:] T. Ossowicz, T. Zipser (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Biblioteka Urbanisty, 9, Warszawa, s. 76–100. ; 24. Knox P.L., 1994, Urbanization. An Introduction to Urban Geography, Printice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. ; 25. Kozłowski S. (red.), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, KUL, PAN Komitet „Człowiek i Środowisko”, Białystok-Lublin-Warszawa. ; 26. Kulu H., Milewski N., 2007, Family change and migration in the life course: An introduction, Demographic Research, 17(9), s. 567–590. ; 27. Landale N. S., Guest A. M., 1985. Constraints, satisfaction and residential mobility: Speare’s model reconsidered, Demography, 22 (2), s. 199–222. ; 28. Lechman G., 2005, Problem suburbanizacji a kondycja istniejącej zabudowy miejskiej, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 163–172. ; 29. Lee B. A., Oropesa R. S., Kanan J.W., 1994, Neighborhood context and residential mobility, Demography, 31 (2), s. 249–270. ; 30. Lisowski A., 2002, Forma współczesnego miasta – nowy stary problem, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany. XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 35–44. ; 31. Lisowski A., 2005, Janusowe oblicze suburbanizacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 91–100. ; 32. Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje, Biuletyn KPZK, 240, 1, s. 216–280. ; 33. Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59, 1-2, s. 65–79. ; 34. Loibl W., 2004, Simulation of suburban forces, socio-economic characteristics, migration behaviour and resulting land-use patterns, [w:] G. Feichtinger (red.), Vienna Yearbook of Population Research, s. 203–226 http://hw.oeaw.ac.at/0xc1aa500d_0x00062021.pdf, (10.07.2012) ; 35. Lorens P. (red.), 2005, Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa. ; 36. Malisz B., Żurkowski J., 1971, Metoda analizy progowej, Biuletyn KPZK PAN, 34, Warszawa. ; 37. Mantey D., 2011, Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 38. Mulder C.H., Wagner M., 1998, First-time home-ownership in the family life course: A West German/Dutch comparison, Urban Studies, 35(4), s. 687–713. ; 39. Potrykowska A., Śleszyński P., 1999, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Atlas Warszawy, 7, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 40. Radzimski A., 2011, Młodzi podmiejscy, Rzeczy Wspólne, 3 (1/2011), http://www.rzeczywspolne.pl/2011/01/mlodzi-podmiejscy/ (10.07.2012). ; 41. Rossi P.H., 1980, org 1955, Why Falilies Move, Sage Publications, Beverly Hills, London, 2 wyd. ; 42. Sanchez T.W., Dawkins C.J., 2001, Distinguishing city and suburban movers: evidence from the American housing survey, Housing Policy Debate, 12, s. 607–631. ; 43. Simmons A.B., 1985, Recent studies on place utility and intention to migrate: an international comparison, Population and Environment, 8, 1-2, s. 120–140. ; 44. Solarek K., 2005, Dezurbanizacja południowej strefy podmiejskiej Warszawy. Charakterystyka procesu, główne zagrożenia, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 63–70. ; 45. Szmytkowska M., Masik G., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Warszawa, s. 71–80. ; 45. Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 46. Węcławowicz G., 2010, Charakterystyka Głównych Trendów i Zmian w Rozwoju Obszarów Miejskich Polski, ekspertyza na zlecenie MRR, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_Polsce/Documents/Ekspertyza_miasta_GW.pdf, (10.07.2012). ; 47. Więcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. ; 48. Zagożdżon A., 1988, Sieć osadnicza, zmienność i trwałość, [w:] B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, Ossolineum, Wrocław-Warszawa, s. 57–74. ; 49. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej. Raport z badań obszaru oddziaływania miasta Szczecin, Hogben, Szczecin.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

2

Start page:

271

End page:

289

Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.2.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: