Object structure
Title:

Warzywnictwo jako kierunek produkcji rolniczej w województwie łódzkim = Vegetable growing as a trend in agricultural production of the Łódzkie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Traczyk, Anna : Autor ; Wójcik, Marcin : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

warzywnictwo ; kierunek produkcji ; województwo łódzkie

Abstract:

Warzywnictwo jest jednym z ważniejszych kierunków produkcji rolniczej w województwie łódzkim. Jego znaczenie podkreślane jest w dokumentach strategicznych województwa, w których warzywnictwo wymieniane jest jako jeden z atutów województwa, a obszary, na których występuje, jako tereny o wysokim potencjale rozwojowym. Pomimo spadku powierzchni i wielkości zbiorów warzyw, jaki nastąpił w latach 2004–2016, warzywnictwo nadal odgrywa istotną rolę w gospodarce rolnej regionu. Jego udział w wartości globalnej i towarowej produkcji zwiększa się, a baza surowcowa, w postaci wyróżniającego się w skali kraju areału upraw warzyw, stanowi podstawę dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem warzyw. W artykule skupiono się na określeniu roli warzywnictwa w gospodarce rolnej województwa łódzkiego oraz na charakterystyce zmian, jakie dokonały się w powierzchni i strukturze upraw warzyw oraz w wielkości i strukturze ich zbiorów w regionie łódzkim na początku XXI wieku.

References:

1. Budzyński F., 1967, Rozmieszczenie produkcji warzyw i owoców, PWRiL, Warszawa.
2. Chudzik A., 2007, Produkcja wybranych gatunków warzyw gruntowych w Polsce w latach 1996-2005, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, XVII (1), s. 73-80.
3. Ciesielska B., Wawrzyniak J., 2013, Zmiany w produkcji warzywniczej w latach 1997-2012, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (29), s. 17-27.
4. Filipiak T., Maciejczak M., 2008, Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 95, 2. s. 97-109.
5. Filipiak T., Maciejczak M., 2010, Sektor warzywniczy w Polsce i w wybranych krajach UE, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, s. 99-110.
6. Gałczyński A., 1992, Uwarunkowania produkcji warzywniczej w Polsce, PAN IRWIR, Warszawa.
7. Gołębiewski J., Sobczak W., 2017, Rynki hurtowe owoców i warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
8. Gunerka L., Jabłońska L., Sobczak W., 2014, Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, 1, s. 57-63.
9. Jabłońska L., Gunerka L., Hornowski A., 2016, Produkcja warzyw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2000-2014, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18, 3, s. 101-107.
10. Jabłońska L., Olewnicki D., 2011, Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 4, s. 9-99.
11. Kacprzak E., 2014, Uprawy pod osłonami, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 254-272.
12. Kacprzak E., Kołodziejczak A., 2014, Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Powszechny Spis Rolny, Warszawa, s. 200-253.
13. Kapusta F., 2014, Produkcja i przetwórstwo warzyw w Polsce na początku XXI wieku, Nauki Inżynierskie i Technologie, 1 (12), s. 43-58. https://doi.org/10.15611/nit.2014.1.03
14. Knaflewski M., 2007, Ogólna uprawa warzyw, PWRiL, Poznań.
15. Kulikowski R., 2007, Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej, Przegląd Geograficzny, 79, 1, s. 79-98.
15. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce: przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241.
16. Kulikowski R., Gałczyński A., 1986, Analiza przestrzenna produkcji warzyw w rolnictwie nieuspołecznionym w województwie stołecznym warszawskim, Postępy Nauk Rolniczych, 4, s. 75-94.
17. Powszechny Spis Rolny 2010, https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/powszechny-spis-rolny-2010/ [dostęp 15.05.2018 r.].
18. Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2005-2017, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
19. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2005 roku, 2006, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
20. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2007 roku, 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
21. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2008 roku, 2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
22. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2009 roku, 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
23. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2015 roku, 2016, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
24. Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 roku, 2017, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
25. Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Programów Regionalnych, Warszawa.
26. Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź.
27. Suliborski A., 2001, Gospodarka rolna, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 278-303.
28. Wrzochalska A., 2000, Rejony upraw i spożycie warzyw gruntowych w Polsce w latach 1994-1998, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 462, s. 1-31.
29. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

199

End page:

210

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.15

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: