Object structure

Title:

Zorganizowanie producentów owoców i warzyw po 2004 roku. Stan i perspektywy = Self-organization of fruit and vegetable producers after 2004. Overview and prospects

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Matuszczak, Anna : Autor ; Bieniek-Majka, Maryla : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

integracja pozioma ; rynek owoców i warzyw ; grupy i organizacje producentów owoców i warzyw

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja stanu zorganizowania producentów owoców i warzyw oraz determinant tego procesu w ujęciu dynamicznym, tj. po akcesji Polski do Unii Europejskiej (2004–2017). Zmiana zachowań konsumentów i konieczność dostosowania oferty adekwatnej do coraz to wyższych wymagań rynku spowodowała konieczność podjęcia działań zwiększających konkurencyjność ogrodników. Jednym z nich jest integracja producentów. Autorki przedstawiły zmiany stanu zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce w latach 2004–2017. Zauważyły, że przez polskich ogrodników preferowany jest południowoeuropejski model zorganizowania rynku polegający na istnieniu wielu małych grup/organizacji producenckich. W Polsce po 2012 r. liczba grup/organizacji producentów owoców i warzyw oraz liczba zrzeszonych w nich członków zmniejszała się. Producenci owoców i warzyw, zawiązując grupę, najczęściej wskazywali neutralną możliwość wyboru kategorii produktów włączając do swojej oferty zarówno owoce, jak i warzywa. Zauważono, że grupy, które zostały zlikwidowane, były najczęściej homogeniczne – oferowały albo owoce, albo warzywa. Zwrócono uwagę na wzrost popularności integracji wśród producentów grzybów (pieczarek), które są jednym z ważniejszych produktów eksportowych. Mimo zmniejszania się liczby organizacji producentów te pozostające na rynku charakteryzują się stosunkowo stabilną siłą rynkową. Zmiany w liczebności organizacji producentów były większe niż zmiany w udziale w rynku.

References:

1. Analizy Rynkowe. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i perspektywy, 2014, 44, IERiGŻ.
2. Analizy Rynkowe. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i perspektywy, 2017, 51, IERiGŻ.
3. Bieniek-Majka M., Matuszczak A., 2017, Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz.
4. Bieniek-Majka M., 2015, Zamiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 857, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Zarządzania, 41, 2, s. 109-119. https://doi.org/10.18276/sip.2015.41/2-10
5. Camanzi L., Malorgio G., Azcarate T.G., 2009, The Role of Producer Organizations in Supply Concentration and Marketing: A Comparison between European Countries in the Fruit and Vegetable Sector, Journal of Food Products Marketing 17, 2-3, s. 327-354. https://doi.org/10.1080/10454446.2011.548706
6. Chlebicka A., 2013, Diagnoza rozwoju i perspektywy wsparcia grup producenckich w Polsce, Economic and Regional Studies, 6, 4, s.31-26.
7. Copa Cogeca, Fruit and Vegetable Producer Organisations in the EU: Overview and Prospects, file-:///C:/Users/OPUS/Downloads/FRUIT%20AND%20VEGETABLE%20PRODUCER%20ORGANISATIONS%20IN%20THE%20EU_%20%20OVERVIEW%20AND%20PROSPECTS%20%20 (1).pdf
8. Czyżewski A., Czakowski D., 2016, Selected economic relationships on the fruit and vegetable market in Poland (1994-2013), Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (42), s. 511-519. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.78
9. Dacko M., Płonka A., 2011, Grupy producentów - szansa na zwiększenie konkurencyjności rozproszonego rolnictwa, Wieś i Doradztwo, 1-2/65-66, s. 5-12.
10. Kopiński Ł., Czernyszewicz E., 2014, Grupy o organizacje producentów w ogrodnictwie w Polsce w latach 2004-2014, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 24, (4), s. 51-60.
11. Krzyżanowska K., 2011, Stan zorganizowania rolników w grupy producentów owoców i warzyw w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, 13, 2, s. 256-260.
12. Mroczek R., 2013, Wzrost produktywności i efektywności głównym wyzwaniem przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Materiały z referatu wygłoszonego w Jachrance 09-11.12.2013, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
13. Paszko D., Pawlak J., 2014, Rentowność ogrodniczych grup producentów elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej, Roczniki Naukowe SERiA, 14, 2, s. 206-210
14. Rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń ARiMR.-www.armir.gov.pl - data dostępu 04.05.2018.
15. Sobczak W., Jabłońska L., Olewnicki D., 2013, Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 13 (28), 1, s. 119-127.
16. Walczak W., 2010, Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, e-mentor, 5/37, s. 5-12.
17. Zielińska-Szczepkowska J., Kisiel R., 2016, Zrzeszanie się producentów rolnych jako przykład współdziałania w sektorze rolnictwa - doświadczenia wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (31), 2, s. 372-386.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

177

End page:

187

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.13

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: