Object structure

Title:

Ocena funkcjonowania gospodarstw z obszarów o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw pozostałych w województwie opolskim = Evaluation of farms from areas with high natural values in relation to other farms in the Opolskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Zieliński, Marek : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

gospodarstwo rolne ; województwo opolskie ; krajobrazy ; różnorodność biologiczna ; WPR po 2020 r.

Abstract:

W opracowaniu dokonano analizy porównawczej gospodarstw z gmin o dużych walorach przyrodniczych na tle gospodarstw z gmin pozostałych w województwie opolskim. Za gminy o dużych walorach przyrodniczych uznano te, w których ustalony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa–PIB (IUNG–PIB) wskaźnik cenności przyrodniczo-turystycznej (WCPT) był równy bądź większy od średniej krajowej (co najmniej 35,6% na 100% możliwych do osiągnięcia). W analizie porównawczej wzięto pod uwagę potencjał produkcyjny gospodarstw, organizację produkcji, produktywności czynników produkcji, dochód z gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 FWU (Family Work Unit), udział dopłat operacyjnych w dochodzie oraz stopę inwestycji netto. Analizę wykonano, korzystając z danych z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla polskiego Farm Accountancy Data Network (Polski FADN) w 2015 r. i z danych IUNG–PIB.

References:

1. Harasim A., 2006, Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
2. Jadczyszyn J., Kopiński J., Kuś J., Łopatka A., Madej A., Matyka M., Musiał W., Siebielec G., 2013, Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
3. Jadczyszyn J., Brzezińska K., Feledyn-Szewczyk B., Horabik D., Józwiak W., Kagan A., Krogulec J., Kujawa K., Piórkowski H., Sobierajewska J., Stalenga J., Zieliński M., 2018, Wyznaczenie potencjalnych obszarów HNV Farmland w oparciu o rozszerzony zakres komponentów środowiska przyrodniczego i obszary ekstensywnej produkcji rolnej, Prezentacja dla MRiRW, Warszawa.
4. Józwiak W., Kagan A., Zieliński M., 2017, Description and results of the fine-tuning procedure's application in Poland, Raport IERiGŻ-PIB dla Komisji Europejskiej.
5. Łopatka A., Koza P., Siebielec G., 2017, Propozycja metodyki wydzieleń zasięgów obszarów ONW typ specyficzny wg tzw. kryteriów krajowych, ekspertyza dla MRiRW, Warszawa.
6. KE, 2017, Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2017)713 final.
7. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2012, GUS, Warszawa.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
9. The future of food&farming. Protecting the environment&tackling climate change. Fact Sheet. CAP and the environment, 2017, Komisja Europejska, Bruksela.
10. Wäckers F., 2017, Increasing biodiversity and profitability, Prezentacja z konferencji The 2017 EU Agricultural Outlook, Komisja Europejska, Bruksela, 18-19 grudnia 2017 r.
11. Zieliński M., Sobierajewska J., Kagan A., 2017, Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II), ekspertyza IERiGŻ-PIB dla MRiRW, Warszawa.
12. Żekało M., Abramczuk Ł., Czułowska M., Jabłoński K., 2016, Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2014-2015, IERiGŻ, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

167

End page:

176

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: