Object structure
Title:

Les miraculés a bierność edukacyjna i zawodowa młodych mieszkańców wsi – case study Polska i kraje UE = Les miraculés versus educationally and economically inactive young inhabitants of rural areas – case study of Poland and EU

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Mijal, Anna : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

strategy ; education ; professional passivity ; NEET

Abstract:

The level of education as a component of competence may play an important role in determining the chances of social and material success, as well as raising the living standards, forming conditions for economic growth. This finds its reflection in the EU strategic documents, which lays the foundations for opening a public debate. It is commonly accepted that the level of education stands behind the heritage and thus, a significant role is played by the parents’ educational lifelines. Population inhabiting rural areas is presented in the subject literature as a community usually more inclined towards ending their education as early as possible and displaying professional passivity. The aim of the article is to identify the scale of the phenomenon concerning professional and educational inactive young people aged 15–34 in Poland and in the EU (the so-called NEET – Not in Education, Employment, or Training), particularly in rural areas, in the context of rural inhabitants’ opinions, concerning the impact of education on their situation and expectations relating to the sphere of their children’s education. For the purpose of the study the non-reactive method of the existing data analysis (desk research) was used. Basing upon the study of the subject literature and analysis of articles provided by experts, information was collected on the essence of the NEET population and its subgroups. Reasons behind the educational and professional inactivity of the youth were identified. Reports published by the Eurostat, Poland’s statistics in form of Diagnoza społeczna 2015 results and reports by the Institute of Educational Studies comprised the source of information. For a relatively long time the possibility of social advancement owing to education remained within the reach of solely the most ambitious individuals who left the country as les miraculés or les héritiers – “heirs” equipped in culture capital, successors to family educational biographies. There appear substantial differences in this sphere between individual EU member states, which can reach several dozen percent. In the comparative analysis, the NEET population inhabiting rural areas of Poland comprised over 16% in 2008, almost 21% in 2013 and over 17% in 2017. The attempt of diagnosing poses a strategic challenge to the rural EU areas as regards the selection of appropriate solutions resulting from the specificity of the motives for belonging to the NEET group.

References:

1. Andrews L., 2018, #YouthReport2018: Generation jobless and the high inequality economy, http://www.bizcommunity.com/Article/196/19/181515.html [15.11.2018].
2. Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J., 2017, Pokolenie NEETs na rynku pracy - aktualne problemy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312, s. 7-17.
3. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), 2014, Biografie edukacyjne. Wybrane konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7.
4. Borawska B., 2006, Ja siebie nie widziałam na wsi (O awansie edukacyjnym młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
5. Bourdieu P., Passeron J.C., 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Czapiewska G., 2015, Wybrane inicjatywy z zakresu wspierania edukacji i ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich Pomorza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, s. 101-117. https://doi.org/10.18778/1508-1117.20.07
7. Elder S., 2015, What Does Neets Mean and Why Is the Concept So Easily Misinterpreted?, International Labour Office, Technical Brief, 1, s. 1-13.
8. Eurofund, 2016, Analiza różnorodności młodzieży NEET, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1602pl1.pdf [15.11.2018].
9. Eurofund, 2016, Exploring the diversity of NEETs: Country profiles, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef1602en2.pdf [11.06.2018].
10. Europa 2020, 2010, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020, Bruksela.
11. Eurostat regional yearbook. 2017 edition, 2017, Publications office of the European Union, Luxembourg.
12. Eurostat regional yearbook. 2018 edition, 2018, Publications office of the European Union, Luxembourg.
13. Fedyszak-Radziejowska B., 2005, (red.), Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe, ISP, Warszawa.
14. Furlong A., 2006, Not a very NEET solution: representing problematic labour market transitions among early school-leavers, Work, Employment and Society, 20, 3, s. 553-569. https://doi.org/10.1177/0950017006067001
15. Grabowska I., Kotowska I.E., Panek T., 2015, Edukacja [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
16. Jeżowski A., 2012, Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Wolters Kluwer, Warszawa.
17. Kaczmarczyk K., 2016, Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
18. Kaleta A., 1996, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. 1, Społeczność lokalna, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
19. Kaleta A., 1998, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. 3, Aktywizacja społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
20. Kłodziński M., 2001, Problemy przekształceń obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności, [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa.
21. Kotowska I.E., Minkiewicz B., Saczuk K., Łątkowski W., 2015, Subiektywna luka edukacyjna aktywność edukacyjna dorosłych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
22. Mascherini M., Ledermaier S., 2016, Exploring the diversity of NEETs, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
23. Quality of life indicators - education, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= Quality_of_life_indicators_-_education#Early_leavers: _Spain.2C_Malta.2C_Romania_and_ Slovakia_below_national_2020_targets [06.08.2018].
24. Participation rate of young people in education and training by sex, age and labour status (incl. NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction. [12.09.2018].
25. Rogozińska-Pawełczyk A., 2014, Pokolenie NEET czyli młodzież bez pracy, nauki i szkolenia: charakterystyka, koszty i rozwiązania polityczne na przykładzie Europy, [w:] A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111-126.
26. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I - Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
27. Serafin-Juszczak B., 2014, NEET - nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 49, s. 45-61.
28. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 15 marca 2017, poz. 260.
29. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r., poz. 640.
30. SZRWRiR, 2012, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r., Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r., poz. 839.
31. Szczęśniak M., Rondón G., 2011, Pokolenie "ani-ani": o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, Psychologia Społeczna, 6, 3 (18), s. 241-251.
32. The transition from education to work, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php? title=Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training#NEETs: _ analysis_by_degree_of_urbanisation [25.10.2018].
33. Wasielewski K., 2009, Aspiracje edukacyjne młodzieży a środowisko szkolne, rodzinne i lokalne. Raport z badań, Wieś i Rolnictwo, 4 (145), s. 129-143.
34. Wasielewski K., 2013, Młodzież wiejska na uniwersytecie. Droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec studiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
35. Wójcik M., 2017, Wiedza jako zasób lokalny w środowisku społecznym wsi. Przypadek rodzin rolniczych, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 159-169. https://doi.org/10.7163/SOW.46.10
36. Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, 2013, GUS, Warszawa.
37. Wykształcenie a sytuacja na rynku pracy, 2011, [w:] M. Federowicz, M. Sitek (red.), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 242-256.
38. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and degree of urbanisation (NEET rates), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/edat_lfse_29 [12.09.2018].
39. Zabłocki G., 2004, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

139

End page:

155

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: