RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wykorzystanie zasobów baz danych GIS na potrzeby analizy zróżnicowania obszarów wiejskich w aspekcie działań PROW = Application of GIS databases for the analysis of rural areas diversity in the aspect of Rural Development Programme

Creator:

Wiatkowska, Barbara : Autor ; Słodczyk, Janusz : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

A considerable number of measures taken under the Rural Development Programme have to be objectively and reasonably justified. These stem from strategic administrative decisions based on the results of analyses of complex natural, economic and demographic processes occurring in rural areas in time and space. Due to increasing functionality of the Geographical Information System (GIS) and wider availability of spatial information, the GIS databases and geospatial analyses are now the basis for solving spatial problems in the implementation of the Rural Development Programme. The aim of the study was to identify the features of rural areas in the Dolnośląskie Voivodeship (Lower Silesia Province) based upon selected components. For this purpose digital databases were employed. These are particularly relevant for sensible and sustainable rural development. With the use of the Corine Land Cover (CLC) database, the analysis concerning diversification of land cover and land use in the rural areas of the Dolnośląskie Voivodeship was carried out. Basing on the Digital Elevation Model (DEM), the terrain relief and land slopes were examined. By the means of soil and agriculture database, the analysis of spatial diversification of soil suitability was also performed. Moreover, with the use of the Polish Central Statistical Office databases, the spatial diversification of selected economic and demographic components in the analyzed area was evaluated. The analyses provide geo-visualizations, i.e. digital models presenting high spatial diversification of rural areas of the Dolnośląskie Voivodeship. The spatial diversification results from the high physiographic variability of this area. It should be stressed that the models are very practical and essential for the Rural Development Programme to be implemented by the authorities responsible for protection and rural development.

References:

1. Antunes P., Santos R., 2001, The application of Geographical Information Systems to determine environmental impact significance, Journal of Environmental Impact Assessment Review, 21, s. 511-535. https://doi.org/10.1016/S0195-9255(01)00090-7
2. Bac-Bronowicz J., Klimczak H., Pajkert R., 2006, Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, [w:] Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, s. 119-127.
3. Bai H., Ge Y., Wang J., Li D., Liao Y., Zheng X., 2014, A method for extracting rules from spatial data based on rough fuzzy sets, Journal of Knowledge - Based Systems, 57, s. 28-40. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2013.12.008
4. Băneş A., Orboi M.D., Monea A., Monea M., 2010, Sustainable development by GIS, Research Journal of Agricultural Science, 42 (3), s. 405-407.
5. Bielecka E., 2002, Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej, Seria Monograficzna, 5, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
6. Bielecka E., 2006, Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania, Wyd. PJWSTK, Warszawa.
7. Bielecka E., 2008, Relacje przestrzenne - podstawy teoretyczne i implementacja, [w:] W. Żyszkowska, W. Spallek (red.), Analizy przestrzenne w kartografii. Główne problemy współczesnej kartografii, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Kartografii, Wrocław, s. 22-34.
8. Bielecka E., Fedorowicz-Jackowski W., Zaliwski A., 2000, System informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rolnictwa polskiego, Prace IGiK, 47, 101, Warszawa, s. 113-124.
9. Borkowski A., 2014, Numeryczne modele wysokościowe i produkty pochodne, [w:] Podręcznik dla uczestników szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, s. 110-131.
10. Bródka S., Macias A., 2010, Kryteria i metody waloryzacji zasobów przyrodniczych, [w:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 149-226.
11. Ciołkosz A., Bielecka E., 2005, Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych CORINE Land Cover, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
12. Dygaszewicz J., 2012, Spisy Powszechne jako źródło danych do analiz geoprzestrzennych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, s. 91-100.
13. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108 z dnia 25 kwietnia 2007, http://inspire.ec.europa.eu/).
14. Eckey H.F., Kosfeld R., Türck M., 2007, Anmerkung zur Identifikation von Förderregionen in der Gemeinschaftsaufgabe, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge, 90/07, Universität Kassel, s. 25.
15. Filipiak K., Jadczyszyn J., 2008, Kryteria wyboru i ocena obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, [w:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, Puławy, s. 103-111.
16. Gomes L., Simões S.J.C., Forti M.C., Ometto J.P.H.B., Nora E.L.D., 2017, Using Geotechnology to Estimate Annual Soil Loss Rate in the Brazilian Cerrado, Journal of Geographic Information System, 9, s. 420-439 (https://doi.org/10.4236/jgis.2017.94026). https://doi.org/10.4236/jgis.2017.94026
17. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
18. Jadczyszyn J., Smreczak B., 2017, Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa, [w:] Krajowe bazy danych o glebach, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 51 (5), s. 9-27.
19. Jadczyszyn J., Stuczyński T., 2008, Wykorzystanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej do analizy obszarów wiejskich, [w:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, Puławy, s. 55-64.
20. Jucha W., Kroczak R., 2014, Porównanie danych o użytkowaniu terenu z programu CORINE Land Cover z danymi uzyskanymi z ortofotomap, [w:] E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, 2, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 123-136.
21. Kaczmarek L., 2010, Pozyskiwanie i przetwarzanie danych na potrzeby ocen środowiska przyrodniczego, [w:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 109-148.
22. Klimczak H. (red.), 2008, Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, Monografie, 53, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
23. Klimczak H., Galant K., Alkśnin M., 2006, Modeling of spatial structure of the chosen forms of land cover using geometric reference units, Reports on Geodesy, Proceedings of the 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy, Wrocław, Poland, 22-24 June 2006, 2 (77), Warsaw University of Technology, s. 161-169.
24. Klimczak H., Wiatkowska B., 2010, Systemy informacji geograficznej w analizie obszarów wiejskich w ramach działań realizowanych przez PROW, [w]: Cz. Rosik-Dulewska, M. Wiatkowski (red.), Zarządzanie kryzysowe - zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 109-122.
25. Kraak M.J., Ormeling F., 1998, Cartography: Visualization of Spatial Data, Addison Wesley Longman Limited, London.
26. Kutkowska B., 2007, Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych, Wieś i Rolnictwo, 3 (136), s. 109-130.
27. Leszczyńska M., 2010, System wspomagania decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich, Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum, 9 (4), s. 37-48.
28. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D., 2005, Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 2nd Edition, Abridged. New York: Wiley (https://www.geos.ed.ac.uk/~gisteac/gis_book_abridged/).
29. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2008, GIS - Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
30. Marczak S., Pluto-Kossakowska J., 2014, Bazy danych przestrzennych do analizy wykorzystywania funduszy europejskich w Polsce, Roczniki Geomatyki, 12, 1 (63), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa, s. 93-104.
31. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36. https://doi.org/10.7163/SOW.37.1
32. Ozaslan M., Dincer B., Ozgur H., 2006, Regional Disparities and Territorial Indicators in Turkey: Socio-Economic Development Index (SEDI), 46th Congress of the European Regional Science Association, Conference papers 01/2006, ERSA, Greece (http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa06/papers/858.pdf).
33. PROW, 2018, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich2014-2020-prow-2014-2020; dostęp 01.12.2018).
34. Prus B., 2014, Wybrane przykłady zastosowania informacji przestrzennej na potrzeby identyfikacji obszarów problemowych, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, I/1/2014, PAN, o. Kraków, s. 49-60.
35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.15 października 2012 w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 Nr 00, poz.1247).
36. Stuczyński T., Budzyńska K., Gawrysiak L., Jadczyszyn J., Korzeniowska-Pacułek R., Koza P., Kozyra J., Łopatka A., Pudełko R., Siebielec G., 2007, Stan i zmiany właściwości gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2000-2005, Puławy-Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy-Wrocław.
37. Stuczyński T., Jadczyszyn J., Kuka S., 2006, Wykorzystanie systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych, [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty IUNG-PIB, 3, Puławy, s. 33-53.
38. Sugumaran R., DeGroote J., 2011, Spatial decision support system: Principles and practices. Boca Raton, FL: CRC Press - Taylor & Francis Group (https://doi.org/10.1080/13658816.2011.565475).
39. Urbański J., 2012, GIS w badaniach przyrodniczych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
40. Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r., poz.1382).
41. Verburg P.H., Veldkamp A., 2005, Introduction to the special issue on spatial modeling to Explorer land use dynamic, International Journal of Geographical Information Science, 9 (2), s. 99-102. https://doi.org/10.1080/13658810410001713362
42. Wiatkowska B., Słodczyk J., 2018, Spatial diversity of environmental governance in the aspect of sustainable development of the Polish-Czech border area, [w:] Development and administration of border areas of the Czech Republic and Poland. Support for sustainable development, VŠB - Technical University of Ostrava, s. 292-301.
43. Witek T., Górski T., 1977, Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
44. Zielińska A., 2015, Rozwój rolnictwa ekologicznego na obszarach przyrodniczo cennych [w:] A. Graczyk, A. Ciechelska (red.) Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 409, s. 195-203. https://doi.org/10.15611/pn.2015.409.14
45. Żyszkowska W., 2003, Analizy przestrzenne w systemach informacji geograficznej, Polski Przegląd Kartograficzny, 35, 2, Warszawa, s. 100-113.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

95

End page:

109

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:76840 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 1, 2019

Number of object content hits:

442

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/98860

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information