Object structure
Title:

Efekty PROW 2007–2013 w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej w Polsce = Effects of the 2007–2013 RDP in the scope of rural economy diversification in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Wojewódzka-Wiewiórska, Agnieszka : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

obszary wiejskie ; rynek pracy ; PROW 2007-2013 ; mikroprzedsiębiorstwa

Abstract:

Przedmiotem pracy był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 i jego znaczenie w zakresie dywersyfikacji gospodarki na obszarach wiejskich w Polsce. Celem artykułu jest wskazanie efektów Programu w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej poprzez określenie wielkości wydatków publicznych w podziale na osie i kierunki wydatkowania środków w ujęciu regionalnym i lokalnym. Określono liczbę powstałych nowych miejsc pracy oraz rodzaj wspartej działalności. Stwierdzono zróżnicowanie regionalne i lokalne w zakresie alokacji środków publicznych. Niewielkie było znaczenie podejścia Leader w tworzeniu nowych pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Wsparcie finansowe w ramach PROW uzyskało 15 277 mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich, głównie zajmujących się usługami dla ludności. Dominowały przedsiębiorstwa już istniejące na rynku. Łącznie powstało 28 585 stałych miejsc pracy. Założenia Programu dotyczące nowych miejsc pracy nie zostały w pełni zrealizowane.

References:

1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Polityki europejskie, finanse i marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria E, 2 (51) s. 11-38.
2. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. David J., Pearce D., 2000, The rural non-farm economy in central and eastern Europe, Natural Resources Institute, Chatham, UK, Discussion Paper Nr 2000/04.
4. GUS, 2018, Bank Danych Lokalnych 2010; 2013, www.stat.gov.pl [dostęp dn. 15.04.2018].
5. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
6. Horlings L., Marsden T., 2014, Exploring the "New Rural Paradigm" in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda, European Urban and Regional Studies, 21, 1, s. 4-20. https://doi.org/10.1177/0969776412441934
7. Kłodziński M., 1997, Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 41-67.
8. Kłodziński M., 2012, Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2 (155), s. 40-56.
9. Kołodziejczyk D., 2004, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 6, s. 39-58.
10. Ledzion B., Grabowska I., Kupiec T., Płoszaj A., Widła-Domaradzki Ł., Wojewódzka-Wiewiórska A., Rauzer A., Wójtowicz D., 2016, Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
11. MRiRW, 2017, Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wdrażania osi III i IV PROW 2007-2013 według stanu na 31.12.2015.
12. Ozoliņš J.,Vēveris A., Benga E., 2015, The role of EU funds in diversification of rural economy in Latvia, Research for Rural Development, 2, s. 154-160.
13. Potter J., Hofer A.R. (red.), 2009, Strengthening Entrepreneurship and Economic Development in East Germany: Lessons from Local Approaches, Final Report, Organization for Economic Cooperation and Development, Italy.
14. Powęska H., 2005, Zmienność i rozwój funkcji obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 4, s. 115-124.
15. Rizov M., 2005, Rural development under the European CAP: The role of diversity, The Social Science Journal, 42, s. 621-628. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2005.09.003
16. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, FEFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Sawicka J., 2003, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 170, s. 93-105.
18. Wilkin J. Nurzyńska I., (red.), 2018, Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

51

End page:

62

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: