Object structure
Title:

Wizja zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią = Vision of spatial development of rural municipalities in the Łódzkie Voivodeship as an element of spatial planning

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Creator:

Feltynowski, Marcin : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

zagospodarowanie przestrzenne gmin wiejskich ; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ; polityka przestrzenna ; klasyfikacja gmin ; województwo łódzkie

Abstract:

Celem artykułu jest wskazanie priorytetów przeznaczenia gruntów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie istotne staje się to z perspektywy gmin wiejskich, które muszą w sposób przemyślany wskazywać nowe obszary do zabudowy mieszkaniowej. Istotnym elementem zapisów studium jest fakt, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z ich wytycznymi, co wymusza konieczność racjonalności już na etapie przygotowywania studiów uwarunkowań. Istota studiów uwarunkowań polega na tym, że są to obecnie jedyne kompleksowe i obligatoryjne dokumenty sporządzane dla całego obszaru gminy. Analiza studiów uwarunkowań gmin wiejskich województwa łódzkiego przeprowadzona została na podstawie danych gromadzonych w badaniu „Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa. Na ich podstawie dokonano klasyfikacji gmin w oparciu o sposób przeznaczenia gruntów pod określone zagospodarowanie. Sporządzona klasyfikacja jest podstawą dla określenia zróżnicowania przestrzennego badanego zjawiska wśród samorządów.

References:

1. Brzeziński C., 2013, Wybrane problemy planowania przestrzennego w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 289, s. 105-114.
2. Brzeziński C., 2015, Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
3. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Jaworska R., Modranka E., 2014, Metody opisowej statystyki przestrzennej oraz wybrane zagadnienia eksploracyjnej analizy danych przestrzennych, [w:] J. Suchecka (red.), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 111-144.
5. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 4, s. 5-21.
6. Lechowski Ł., 2013, Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 14, s. 59-76.
7. Nowak M.J., 2012, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, CeDeWu, Warszawa.
8. Nowak M.J., 2015, Nieefektywność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kształtowaniu ładu przestrzennego a działania organów administracji publicznej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 257/258, s. 46-57.
9. Strożek P., Jewczak M., 2016, Rozwój sektora ICT w Polsce - ocena międzyregionalna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (957), s. 101-117. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0957.0907
10. Suchecki B., Lewanowska-Gwarda K., 2010, Klasyfikacja, wizualizacja i grupowanie danych przestrzennych, [w:] B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 56-69.
11. Tesařova V., Halounová L., 2006, The study of land cover changes development influenced by the highway construction, [w:] M. Braun (red.), Second Workshop of the EARSeL SIG on remote sensing of land use & land cover, Application and Development, Universität Bonn, s. 379-384.
12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.
13. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 z późn. zm.
14. Ward J.H., 1963, Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, 58, 301, s. 236-244. https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

51

Start page:

63

End page:

74

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: