Object structure
Title:

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce = Economic and environmental aspects of trade in agricultural land in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Marks-Bielska, Renata : Autor ; Bieniek, Arkadiusz : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

agricultural land ; land classification ; land price

Abstract:

The aim of the article was to diagnose economic and environmental factors determining trade in agricultural land of Poland. The agricultural land can have many values and functions depending on the different needs of buyers. It is important what price of land the buyer expects in the future, what goals are assumed and what is the quality of land. Among economic factors, the following were distinguished: price, supply and demand for agricultural land intended for agricultural production or for non-agricultural purposes, parallel functioning of two market segments – private (on which the majority of trade in agricultural land takes place between farmers), as well as the land market – Agricultural Property Stock of the State Treasury, profitability of agricultural production. Among the most important environmental factors were included: bonitation (land classification) and agrotechnical category of soils, existence of mineral deposits within the boundaries of the real estate, location in areas subject to legal protection, current development status, location in an attractive natural environment, land form, difficulties in accessing the property. An important role and significance in agricultural land turnover was attributed to soil bonitation, which is necessary before the valuation of agricultural real estate due to possible changes in use, quality classes or soil degradation, which has a direct impact on the property value. In the current legal reality of trade in agricultural land in Poland, the results of land classification have a large impact on the economic effects of agricultural land allocation for non-agricultural purposes, e.g. construction or exploitation of minerals.

References:

1. Barnard Ch.H., Whittaker G., Westenbarger D., Ahearn M., 1997, Evidence of capitalization of direct government payments into U.S. cropland values, American Journal of Agricultural Economics, 79, s. 164–250. https://doi.org/10.2307/1244396
2. Czyżewski B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
3. Czyżewski B., Trojanek R., 2016, Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2 (347), s. 3–25. https://doi.org/10.30858/zer/83059
4. Duvivier R., Gaspart F., de Frahan B.H., 2005, A Panel Data Analysis of the Determinants of Farmland Price: An Application to the Effects of the 1992 CAP Reform in Belgium, Paper presented at the XIth EAAE Congress on the Future of Rural Europe in Global Agri-Food System, Copenhagen, 23–27 Augus 2005, Kopenhaga.
5. Foryś I., Putek-Szeląg E., 2008, Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, Studia i Materiały. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, 16, 4, s. 37–49.
6. Goodwin B.K., Mishra A.K., Ortalo-Magne F., 2005, Landowners' Riches: The distribution of Agricultural Subsidies, Paper presented at the CESI for Applied Economic Conference, Munich, Germany, March, 2005.
7. Góral J., Kulawik J., 2014, Problemy kapitalizacji subsydiów w rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, s. 3–24.
8. Klank L., 2008, Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR, PAN, Warszawa, s. 43–58.
9. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008, 2009, Roczniki Gleboznawcze, 60 (2), Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Warszawa, s. 5–16.
10. Kocur-Bera K., Dudzińska M., 2014, Model cen nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] S. Źróbek (red.), Analiza rynku i zarządzania nieruchomościami, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, s. 59–71.
11. Krajewska M., 2011, Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości rolnych, [w:] E. Siemińska (red.), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 149–179.
12. Kurowska K., Kryszk H., Cymerman R., 2014, Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT w Olsztynie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, s. 303–316.
13. Kurowska K., Kryszk H., Ogryzek M., 2016, Kształtowanie się cen nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 75–86. https://doi.org/10.7163/SOW.42.6
14. Lizińska W., Marks-Bielska R., Źróbek-Różańska A., 2017, Aktywne gospodarowanie gruntami jako determinanta rozwoju lokalnego, UWM w Olsztynie, Olsztyn.
15. Majchrzak A., 2015, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, PWN, Warszawa.
16. Marks-Bielska R., 2010, Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
17. Marks-Bielska R., Lizińska W., 2015, Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 3, s. 42–55.
18. Marks-Bielska R., 2016, Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce, Świat Nieruchomości, 97, s. 23–29.
19. Marks-Bielska R., 2017, Conditions of agricultural land prices' development in Poland, AGROFOR International Journal, 2,1, s. 109–118.
20. Milczarek-Andrzejewska D., Zawalińska K., 2015, Konflikty wokół ziemi – czy Wspólna Polityka Rolna może je łagodzić?, [w:] Ł. Hardt i D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Scholar, s. 407–422.
21. Milczarek-Andrzejewska D., Zawalińska K., Czarnecki A. 2018, Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland, Land Use Policy, 73, s. 423–433. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.016
22. Mioduszewski J., 2017, Sposoby zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego, [w:] E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 25 lat historii i doświadczeń, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Olsztyn, s. 19–37.
23. Pietrzykowski R., 2014, Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, s. 285–295.
24. Podgórski B., Nawrocki T., 2013, Rola Agencji Nieruchomości Rolnych i podobnych instytucji w wybranych krajach UE w zakresie zarządzania gruntami państwowymi oraz realizacja nałożonych zadań, [w:] R. Marks-Bielska i R. Kisiel (red.), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 73–95.
25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542).
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246).
27. Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. Analizy rynkowe, 2013, 2014, 2017, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
28. Swinnen J., Ciaian P., Kanscs d'A., Van Herck K., Vranken L., 2013, Possible Effects on EU Land Markets of New CAP Direct Payments, Direktorate-General for Internal Policies, Policy Deparment B: Struktural and Cohesion Policies, Agriculture and Rural Development, European Parlament.
29. Systematyka gleb Polski, 2011, Roczniki Gleboznawcze, 62 (3), s. 1–193.
30. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
31. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).
32. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
33. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).
34. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).
35. Zawalińska K., 2011, Ocena wpływu makroekonomicznego Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój gospodarczy Polski, Raport KSOW, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa.
36. Zawalińska K., Giesecke J., Horridge M., 2013, The consequences of Less Favoured Area support: a multi-regional CGE analysis for Poland, Agricultural and Food Science, 22, 2, http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/7754/6305 (09.09.2017).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

227

End page:

242

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.14

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: