Object structure
Title:

Ekonomiczne i środowiskowe aspekty obrotu ziemią rolniczą w Polsce = Economic and environmental aspects of trade in agricultural land in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Marks-Bielska, Renata : Autor ; Bieniek, Arkadiusz : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

ziemia rolnicza ; klasyfikacja gruntów ; cena ziemi

Abstract:

Ziemia rolnicza to specyficzny zasób ze względu na jej cechy (m.in. nieelastyczność zagregowanej podaży, nieprzemieszczalność, niepowiększalność, użyteczność, rzadkość, brak substytutów). Na kształtowanie cen rynkowych nieruchomości rolnych w ostatnich latach ma wpływ ograniczona podaż gruntów rolnych oraz uwarunkowania zewnętrzne związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa w warunkach gospodarki europejskiej. Na podstawie danych statystycznych pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego i z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w artykule dokonano analizy zmian cen nieruchomości rolnych na rynku państwowym (z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) oraz prywatnym. Zasadniczy okres analizy dotyczył lat 1992–2016. Przeprowadzono również analizę zróżnicowania przestrzennego uzyskiwanych cen transakcyjnych na poziomie województw. Obrót ziemią jest kształtowany przez wiele różnorodnych czynników, spośród których w niniejszym opracowaniu wyodrębniono dwie grupy: 1) ekonomiczne: cena, podaż i popyt na ziemię rolniczą przeznaczaną do produkcji rolniczej lub na cele pozarolnicze, funkcjonowanie równolegle dwóch segmentów rynku – prywatnego (na którym większość obrotu ziemią rolniczą odbywa się pomiędzy rolnikami), a także rynku ziemi będącej w zasobach Skarbu Państwa, opłacalność produkcji rolnej. 2) środowiskowe: bonitacja i kategoria agrotechniczna gleb, występowanie w granicach nieruchomości złóż kopalin, położenie na obszarach objętych prawną ochroną, aktualny stan zagospodarowania, położenie w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu, ukształtowanie terenu, utrudnienia w dojeździe do nieruchomości.

References:

1. Barnard Ch.H., Whittaker G., Westenbarger D., Ahearn M., 1997, Evidence of capitalization of direct government payments into U.S. cropland values, American Journal of Agricultural Economics, 79, s. 164–250. https://doi.org/10.2307/1244396
2. Czyżewski B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
3. Czyżewski B., Trojanek R., 2016, Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2 (347), s. 3–25. https://doi.org/10.30858/zer/83059
4. Duvivier R., Gaspart F., de Frahan B.H., 2005, A Panel Data Analysis of the Determinants of Farmland Price: An Application to the Effects of the 1992 CAP Reform in Belgium, Paper presented at the XIth EAAE Congress on the Future of Rural Europe in Global Agri-Food System, Copenhagen, 23–27 Augus 2005, Kopenhaga.
5. Foryś I., Putek-Szeląg E., 2008, Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, Studia i Materiały. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, 16, 4, s. 37–49.
6. Goodwin B.K., Mishra A.K., Ortalo-Magne F., 2005, Landowners' Riches: The distribution of Agricultural Subsidies, Paper presented at the CESI for Applied Economic Conference, Munich, Germany, March, 2005.
7. Góral J., Kulawik J., 2014, Problemy kapitalizacji subsydiów w rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, s. 3–24.
8. Klank L., 2008, Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR, PAN, Warszawa, s. 43–58.
9. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008, 2009, Roczniki Gleboznawcze, 60 (2), Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Warszawa, s. 5–16.
10. Kocur-Bera K., Dudzińska M., 2014, Model cen nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] S. Źróbek (red.), Analiza rynku i zarządzania nieruchomościami, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, s. 59–71.
11. Krajewska M., 2011, Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości rolnych, [w:] E. Siemińska (red.), Inwestowanie na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 149–179.
12. Kurowska K., Kryszk H., Cymerman R., 2014, Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT w Olsztynie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, s. 303–316.
13. Kurowska K., Kryszk H., Ogryzek M., 2016, Kształtowanie się cen nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 75–86. https://doi.org/10.7163/SOW.42.6
14. Lizińska W., Marks-Bielska R., Źróbek-Różańska A., 2017, Aktywne gospodarowanie gruntami jako determinanta rozwoju lokalnego, UWM w Olsztynie, Olsztyn.
15. Majchrzak A., 2015, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, PWN, Warszawa.
16. Marks-Bielska R., 2010, Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
17. Marks-Bielska R., Lizińska W., 2015, Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 3, s. 42–55.
18. Marks-Bielska R., 2016, Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce, Świat Nieruchomości, 97, s. 23–29.
19. Marks-Bielska R., 2017, Conditions of agricultural land prices' development in Poland, AGROFOR International Journal, 2,1, s. 109–118.
20. Milczarek-Andrzejewska D., Zawalińska K., 2015, Konflikty wokół ziemi – czy Wspólna Polityka Rolna może je łagodzić?, [w:] Ł. Hardt i D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi, Wydawnictwo Scholar, s. 407–422.
21. Milczarek-Andrzejewska D., Zawalińska K., Czarnecki A. 2018, Land-use conflicts and the Common Agricultural Policy: Evidence from Poland, Land Use Policy, 73, s. 423–433. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.016
22. Mioduszewski J., 2017, Sposoby zagospodarowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na przykładzie regionu warmińsko-mazurskiego, [w:] E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 25 lat historii i doświadczeń, Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Olsztyn, s. 19–37.
23. Pietrzykowski R., 2014, Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, s. 285–295.
24. Podgórski B., Nawrocki T., 2013, Rola Agencji Nieruchomości Rolnych i podobnych instytucji w wybranych krajach UE w zakresie zarządzania gruntami państwowymi oraz realizacja nałożonych zadań, [w:] R. Marks-Bielska i R. Kisiel (red.), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 73–95.
25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542).
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246).
27. Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. Analizy rynkowe, 2013, 2014, 2017, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
28. Swinnen J., Ciaian P., Kanscs d'A., Van Herck K., Vranken L., 2013, Possible Effects on EU Land Markets of New CAP Direct Payments, Direktorate-General for Internal Policies, Policy Deparment B: Struktural and Cohesion Policies, Agriculture and Rural Development, European Parlament.
29. Systematyka gleb Polski, 2011, Roczniki Gleboznawcze, 62 (3), s. 1–193.
30. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.).
31. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614).
32. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
33. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).
34. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).
35. Zawalińska K., 2011, Ocena wpływu makroekonomicznego Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój gospodarczy Polski, Raport KSOW, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa.
36. Zawalińska K., Giesecke J., Horridge M., 2013, The consequences of Less Favoured Area support: a multi-regional CGE analysis for Poland, Agricultural and Food Science, 22, 2, http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/7754/6305 (09.09.2017).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

227

End page:

242

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.14

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: