Object structure

Title:

Wpływ integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową na ruch pasażerski w obszarach wiejskich wrocławskiej strefy podmiejskiej = The impact of integrating housing development and railway station on the passenger volume in the rural areas of Wrocław suburban zone

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Jurkowski, Wojciech : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

integracja ; transport kolejowy ; zabudowa mieszkaniowa ; strefa podmiejska ; ruch pasażerski

Abstract:

Strefy podmiejskie największych miast w Polsce stały się w ostatnich czasach obszarami koncentracji problemów komunikacyjnych. Jednym ze sposobów ich minimalizacji jest zwiększenie roli transportu zbiorowego podczas codziennych przemieszczeń do rdzenia aglomeracji. Szczególnie istotną rolę odgrywa tu transport kolejowy, który wykorzystuje odrębną infrastrukturę, przez co jest niezależny od ruchu drogowego. Aby jednak stanowił rozsądną alternatywę dla pasażerów, musi być konkurencyjny wobec transportu indywidualnego. Kluczowe zatem jest określenie czynników wpływających na odpowiednie zachowania komunikacyjne społeczeństwa. Zdaniem autora, w strefie podmiejskiej, gdzie oferta przewozowa jest porównywalna, duże znaczenie odgrywają tzw. czynniki zewnętrzne, przede wszystkim relacje przestrzenne pomiędzy infrastrukturą kolejową a siecią osadniczą. Dlatego też celem pracy jest ukazanie wpływu integracji zabudowy mieszkaniowej ze stacją kolejową na liczbę pasażerów z niej odprawianych, w obrębie obszarów wiejskich wrocławskiej strefy podmiejskiej. Integracja oceniona została na podstawie analizy podstawowych statystyk przestrzennych przy wykorzystaniu narzędzi GIS. Wyniki badań potwierdziły, że wyższy stopień integracji przekłada się na wzrost liczby pasażerów, natomiast izolacja tych elementów zniechęca mieszkańców do korzystania z usług kolei. Potwierdza to konieczność planowania rozwoju przestrzennego stref podmiejskich w koordynacji z systemem transportu kolejowego, w celu odciążenia drogowego systemu komunikacyjnego w obrębie aglomeracji.

References:

1. Bartosiewicz B., Wiśniewski, S., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (2), s. 31–43. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.009.6307
2. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 29–43.
3. Beim M., 2009, Wpływ suburbanizacji na zmianę zachowań transportowych mieszkańców aglomeracji poznańskiej, Transport Miejski i Regionalny, 11, s. 2–10.
4. Cervero R., Dai D., 2014, BRT TOD: Leveraging transit oriented development with bus rapid transit investment, Transport Policy, 36, s. 127–138. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.08.001
5. Ciok S., 2014, Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia, [w:] E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 127‒147.
6. Dittmar H., Ohland G., 2012, The new transit town: best practices in transit-oriented development, Island Press.
7. Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geograficzny 59, 1–2, s. 55–63.
8. Ferenc M., 2012, Transformacja osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Lublina, Studia Obszarów Wiejskich, 29, s. 129–143.
9. Gadziński J., 2016, Wpływ dostępności transportu publicznego na zachowania transportowe mieszkańców–przykład aglomeracji poznańskiej, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (1), s. 31–42. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.003.6301
10. Girres J.F., Touya G., 2010, Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset, Transactions in GIS, 14 (4), s. 435–459. https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2010.01203.x
11. Guzik R., 2016, Transport publiczny a dostępność na obszarach wiejskich Szwajcarii, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (4), 49–61. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.022.6320
12. Haklay M., 2010, How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, Environment and planning B: Planning and design, 37 (4), s. 682–703. https://doi.org/10.1068/b35097
13. Jażdżewska I., 2006, Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku, Przegląd Geograficzny, 78, 4, s. 561–574.
14. Janc K., 2017, Geografia Internetu, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 41, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
15. Jurkowski W., 2016, Stacje kolejowe w strefach podmiejskich jako zintegrowane węzły przesiadkowe. Analiza porównawcza Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Problemy Rozwoju Miast, 4, s. 53–63.
16. Jurkowski W., 2017, Ocena integracji zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20 (2), s. 31–42. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.17.009.7391
17. Jurkowski W., 2018, Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce, Przegląd Komunikacyjny, 73 (5), s. 22–26.
18. Knowles R.D. 2012, Transit oriented development in Copenhagen, Denmark: from the finger planto Ørestad, Journal of Transport Geography, 22, s. 251–261. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.01.009
19. Kowalczyk K., 2017, Pasażerski transport kolejowy a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej pod kierunkiem prof. Tomasza Komornickiego, UMCS, Lublin.
20. Lewis D., 1977, Estimating the influence of public policy on road traffic levels in Greater London, Journal of Transport Economics and Policy, 11 (2), s. 155–168.
21. Liszewski S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 59 (1–2), s. 65–79.
22. Loose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg–Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Lokale Agenda 21 Freiburg – Arbeitskreis Mobilität, Öko-Institut eV, Freiburg .
23. Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, s. 115–124.
24. Mogridge M.J., 1990, Travel in towns: jam yesterday, jam today and jam tomorrow?, Macmillan Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11798-7
25. Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5, Łódź, s. 7–16.
26. Plane D.A., 1986, Urban transportation: Policy alternatives, [w:] Hanson S (red.), The geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York-London, s. 386–41.
27. Radzimski A., Gadziński, J., 2016, Jak transport publiczny wpływa na kształtowanie się rynku nieruchomości? Przykład Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (3), 34–45. https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.016.6314
28. Rosik P., Pomianowski W., Goliszek S., Stępniak M., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017, Mutlimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce, Prace Geograficzne, 258, IGiPZ PAN, Warszawa.
29. Staszewska S., 2012, Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, Barometr Regionalny, 4 (30), 53–68.
30. Suchecka J., 2014, Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
31. Schlossberg M., Brown N., 2004, Comparing transit-oriented development sites by walkability indicators, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, s. 34–42. https://doi.org/10.3141/1887-05
32. Taylor B.D., Miller D., Iseki H., Fink C., 2009, Nature and/or nurture? Analyzing the determinants of transit ridership across US urbanized areas, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 43 (1), s. 60–77. https://doi.org/10.1016/j.tra.2008.06.007
33. Thompson G.L., Brown J.R., 2006, Explaining variation in transit ridership in U.S. metropolitan areas between 1990 and 2000, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (1986), s. 172–181.
34. Wiśniewski R., 2012, Codzienne dojazdy do pracy–metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (49), s. 50–64.
35. Wójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich: studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-047-3
36. Wójcik M., 2013, Obszary versus miejsca, czyli o przestrzennych formach interpretacji przemian polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 9–22.
37. Yoh A.C., Haas P.J., Taylor B.D., 2003. Understanding transit ridership growth: case studies of successful transit systems in the 1990s, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1835, s. 111–120. https://doi.org/10.3141/1835-14
38. Zathey M., 2005, Proces suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia – wrocławska strefa suburbialna, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa, s. 191–199.
39. Zathey M., 2014, Regionalne wyzwanie transportowe w kontekście polityki zagospodarowania przestrzennego na Dolnym Śląsku, [w:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, 33 (1), s. 25–31.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

197

End page:

211

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.12

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: