Object structure
Title:

Bariery rozwoju funkcji mieszkaniowej na wiejskich obszarach podmiejskich dużego miasta = Barriers to residential function development in large city’s rural suburban areas

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Źróbek-Różańska, Alina : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

barriers to development ; suburbanization ; residential function

Abstract:

Many Polish cities, especially large ones, have been experiencing gradual depopulation, partially resulting from emigration. Likewise, major part of former city dwellers are moving out nearby – toward neighbouring suburban rural municipalities. However, not every suburban municipality experiences residential function development to the same extent. It can be observed that among municipalities neighbouring the city there are units with high level of migration attractiveness ratio, where residential growth occurs dynamically, as well as those with less pronounced intensity. In this study, the author attempted to identify factors causing such differentiation and constituting barriers for residential function development in particular units. The aim has been achieved through careful analysis of selected cases and comparison of chosen municipalities. Research has shown that barriers result from, inter alia, unfavourable ownership structure and type of land use, insufficient development of communication and technical infrastructure, excessive distance between village/town with local authorities and the city, improper local policy and complex legacy. It was also underlined that environmental barriers do not always have a significant impact on residential function development.

References:

1. Anderson S.T., West S.E., 2006, Open space, residential property values, and spatial context, Regional Science and Urban Economics, 36, s. 773–789. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2006.03.007
2. Audirac I., 2017, Shrinking cities: An unfit term for American urban policy?, Cities, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.05.001.
3. Båtevik F.O., Hansen J. C., 1995, Migration and journey to work in sparsely populated areas in Norway, Norsk Geografisk Tidsskrift, 49, s. 5–17. https://doi.org/10.1080/00291959508542814
4. Blakely E.J., 1989, Planning of local economic development. Theory and practise, Sage Library and Social Research, 168, London.
5. Calak R., 2017, Polityka krajowa wobec dużych miast i metropolii, Ministerstwo Rozwoju (www.krakow.pl, dostęp 09.02.2018).
6. Cellmer R., Senetra A., Szczepanska A., 2012, The effect of environmental factors on property value, [w:] Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage, FIG Working Week 2012, Rome, Italy, 6–10 May 2012, TS06H – Valuation – Environmental Factors, 5748.
7. Czarnecki B., 2011, Przejawy i konsekwencje depopulacji polskich miast. Zarys problemu, Architecturae et Artibus, 4, s. 13–20.
8. Falkowski J., 2016, Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 55–74. https://doi.org/10.7163/SOW.44.4
9. Fernandez Milan B., Creutzig F., 2016, Municipal policies accelerated urban sprawl and public debts in Spain, Land Use Policy, 54, s. 103–115. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.01.009
10. Gilowska Z., 1998, Bariery rozwoju lokalnego, [w:] G. Gorzelak i B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, s. 152–169.
11. Gorzelak G., Jałowiecki B., 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach 1995–1997, [w:] G. Gorzelak i B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, s. 11–57.
12. Haase A., Nelle A., Mallach A., 2017, Representing urban shrinkage – The importance of discourse as a frame for understanding conditions and policy, Cities 69, s. 95–101. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.09.007
13. Historia ośrodka rządowego w Łańsku (http://lansk.pl, dostęp 16.03.2018).
14. Jelonek A., Soja M., 2013, Podstawy geografii ludności, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
15. Jim C.Y., Chen W.Y., 2010, External effects of neighbourhood parks and landscape elements on highrise residential value, Land Use Policy, 27, s. 662–670. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.08.027
16. Kachniarz M., 2011, Bogactwo gmin – efekt gospodarności czy renty geograficznej?, Ekonomia. Economics, 5 (17), s. 81–94.
17. Kantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Uniwersytet Śląski, Katowice.
18. Lizińska W., Marks-Bielska R., Źróbek-Różańska A., 2017, Nieruchomości w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane aspekty, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn.
19. Maik W., Parysek J., Wojtasiewicz L., 1978, Podstawowe zagadnienia identyfikacyjne barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, [w:] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, 99, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1978, s. 22–31.
20. Michniewska-Szczepkowska B., 1982, Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiejskie. Kształtowanie się strefy żywicielskiej, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn.
21. Musiał-Malago M., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 467, s. 70–81.
22. Panduro T.E., Lausted Veie K., 2013, Classification and valuation of urban green spaces – a hedonic house price valuation, Landscape and Urban Planning, 120, s. 119–128. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.08.009
23. Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
24. Program Ochrony Środowiska dla powiatu olsztyńskiego do 2020 roku (http://bip.powiat-olsztynski.pl, dostęp: 16.02.2018 r.)
25. Ravenstein E.G., 1885, The Laws of Migration, Journal of the Statistical Society of London, 48, 2 (June, 1885), s. 167–235. https://doi.org/10.2307/2979181
26. Sakanishi A., 2006, Commuting patterns in the Osaka Metropolitan Area: a GIS-based analysis of commuter rail passengers, Review of Urban & Regional Development Studies, 18 (1), s. 41–59. https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2006.00106.x
27. Schläpfer F., Waltert F., Segura L., Kienast F., 2015, Valuation of landscape amenities: a hedonic pricing analysis of housing rents in urban, suburban and periurban Switzerland, Landscape and Urban Planning, 141, s. 24–40. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.04.007
28. Sekuła A., 2005, Bariery rozwoju lokalnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty naukowe, 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 587–600.
29. Stryjek B., Warakomska K., 1980, Zasięg oddziaływania wybranych ośrodków przemysłowych w Polsce w świetle izochrony jednogodzinnej, Przegląd Geograficzny, 52 (2), s. 321–340.
30. Suliborski A., 2015, Wykorzystanie koncepcji "funkcji miejsca" w badaniach wielofunkcyjności obszarów wiejskich (przykład gminy miejsko-wiejskiej Rzgów w powiecie wschodnio-łódzkim), Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 71–90. https://doi.org/10.7163/SOW.37.4
31. Szukalski P., 2014, Depopulacja dużych miast w Polsce, Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 7, s. 1–5 (http://repozytorium.uni.lodz.pl, dostęp 09.02.2018)
32. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 585).
33. Wheatley D., 2014, Travel-to-work and subjective well-being: a study of UK dual career households, Journal of Transport Geography, 39, s. 187–196. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.07.009
34. Zapytanie nr 2684 do ministra obrony narodowej w sprawie likwidacji składów materiałowych, na przykładzie Marcinkowa na Warmii i Mazurach (www.sejm.gov.pl, dostęp 16.03.2018 r.)
35. Zegar T., 2008, Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, Mazowsze. Studia Regionalne, 1, s. 129–144.
36. Źróbek S., Trojanek M., Źróbek-Sokolnik A., Trojanek R., 2015, The influence of environmental factors on property buyers' choice of residential location in Poland, Journal of International Studies, 7/3, s. 163–173.
37. Źróbek-Różańska A., Zysk E., 2015, Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 4 (169), s. 123–137.
38. Źróbek-Różańska A., 2017, Uwarunkowania lokalne rozwoju zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej – studium wybranych gmin, Problemy Rynku Nieruchomości, 1–2 (47–48), s. 73–82.
39. Źróbek-Różańska A., Wolny A., 2017, Zatrzymać czy pozwolić? Nieoczywiste skutki suburbanizacji. Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, Studia Miejskie, 26, s. 9–23. https://doi.org/10.25167/sm2017.026.01
40. Źróbek-Różańska A., Zysk E., Źróbek-Sokolnik A., 2016, Studies over characteristics shaping residential attractiveness ofsuburban rural areas, Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia, 15 (3), s. 145–154.
41. Źróbek-Różańska A., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., 2017, Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna, Prace Geograficzne, 149, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 123–139.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

171

End page:

184

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: