Object structure

Title:

Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej = The issue of the division of East Prussia in the period of World War II

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 4 (2018)

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935–2020)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

II wojna światowa ; Prusy Wschodnie ; granice polityczne Polski

Abstract:

W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

References:

1. Buczek K., 1936, Geograficzno-historyczne podstawy Prus Wschodnich, [w:] Dzieje Prus Wschodnich, 1, Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, Toruń, s. 3–78.
2. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, 1974, Książka i Wiedza, Warszawa.
3. Eberhardt P., 1992, Polska granica wschodnia, Editions Spotkania, Warszawa.
4. Eberhardt P., 2018, Powojenna zachodnia granica Polski wg projektu Biura Prac Politycznych z października 1940 roku, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 45–56.
5. Giertych J., 1930, Za północnym kordonem (Prusy Wschodnie), Skład Główny w Księgarni "Ossolineum", Warszawa.
6. Głogowiecki K., 1925, Nasi sąsiedzi i nasi sojusznicy, Biblioteka Pedagogiczna, Warszawa.
7. Grabski S., 1922, Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski, Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz i S-ka, Warszawa.
8. Kałuski S., 2017, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe Dialog, Warszawa.
9. Kurnatowski J., 1925, Zagadnienie Prus Wschodnich, Związek Obrony Kresów Zachodnich, Poznań.
10. Leszczycki S., 1982, Miejsce dla Polski, Przegląd Techniczny, 61, s. 3–6.
11. Lewandowska I. (red.), 2012, Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur, Wydawnictwo Elset, Olsztyn.
12. Limanowski B., 1925, Mazowsze Pruskie, Skład Główny w Księgarni Robotniczej, Kraków.
13. Mroczko M., 1986, Polska myśl zachodnia 1918–1939. Kształtowanie i upowszechnienie, Instytut Zachodni, Poznań.
14. Musiał B., 2008, Niechaj Niemcy się przesuną. Stalin, Niemcy i przesunięcie granic Polski na Zachód, Arcana, 1, s. 128–158.
15. Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 rok, 1996, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 155, Olsztyn.
16. Pasierb B., 1990, Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań.
17. Sienkiewicz W., 2012, Nadzieja i piekło. Polska 1914–1989, Wydawnictwo Demart, Warszawa.
18. Sławski S., 1925, Dostęp Polski do morza a interesy Prus Wschodnich, Drukarnia Gdańska, Gdańsk.
19. Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów, 1965, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
20. Srokowski S., 1925, Z krainy czarnego krzyża (Uwagi o Prusiech Wschodnich), Strażnica Zachodnia, Poznań.
21. Srokowski S., 1945, Prusy Wschodnie. Studium Geograficzne, Gospodarcze i Społeczne, Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk – Bydgoszcz – Toruń.
22. Srokowski S., 1947, Prusy Wschodnie (Mazury, Warmia i Powiśle), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
23. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1917–1945, 1967, Książka i Wiedza, Warszawa.
24. Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, 1972, Instytut Spraw Międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa.
25. Uziębło A., 1920, Walka o Mazowsze Pruskie, Ziemia, 6, 1, s. 14–25.
26. W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795 – 1950). O Odrę, Nysę Łużycką i Bałtyk (1939–1944), 1990, Wydawnictwo Volumen, Wrocław.
27. Wakar W., 1917, Program Terytorialny, "Polska" Pismo poświęcone zagadnieniom ideologii patryotycznej, 2: s. 1–16; 4: s. 14–16, 5: s. 15–16.
28. Wakar W. (Consilibus), 1926, Doświadczenia i błędy naszej polityki zagranicznej wobec zadań chwili, Nakładem Biura Społecznego Literackiego, Warszawa.
29. Wendt J., 2007, Ustalenie granicy polsko-rosyjskiej, [w:] T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelpin, s. 212–216.
30. Wańkowicz M., 1936, Na tropach Smętka, Biblioteka Polska, Warszawa.
31. Wrzesiński W., 1984, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864–1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
32. Wrzesiński W., 1993, O przyszłość państwową Królewca w latach II wojny światowej, [w:] M. Biskup, W. Wrzesiński (red.), Królewiec a Polska, Rozprawy i Materiały, 135, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 157–181.
33. Wrzesiński W., 1994, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864–1945, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

4

Start page:

595

End page:

614

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.4.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ;

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: