Object structure
Title:

Suburbanizacja demograficzna i przestrzenna na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot = Demographic and spatial suburbanization in the Gdańsk‑Gdynia‑Sopot Metropolitan Area

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Masik, Grzegorz : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

suburbanization ; metropolitan area ; metropolitan railway

Abstract:

The aim of the paper is to identify demographic and spatial suburbanization in the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area. To illustrate the issue, a coverage map and statistical data taking into account the dynamics indicators were used. Data from the Central Statistical Office demonstrate stagnation of the population in the core of the metropolis, but the data do not include unregistered migrants. The results show intensive growth of population in the near suburban zone, i.e. functional zone and slight increase in the further suburban zone, i.e. potential functional zone. The dynamics in the number of new dwellings, which is one of the measures of spatial urbanization indicates that the highest growth is recorded in near suburban zone and next in the core of the metropolis i.e. in Gdańsk, Gdynia and Sopot. In the further suburban zone the process of extensive suburbanization is observed. Additionally, suburbanization is being affected by the new railway line, i.e. the Pomeranian Metropolitan Railway. The first changes of increasing in construction can be noticed. It should be emphasized that the new railway favors concentrating the suburbanization process by new investments located near the line. Especially in the area of the city of Gdańsk, an increasing number of housing estates are being built in sites near the metropolitan railway. Moreover, a lot of investments are being made in the neighboring rural district of Żukowo, in which the number of issued decisions on building conditions increased significantly. The forecasts indicate an increase in the population of the suburban area, especially the rural population, therefore this investment proved to be adequate and necessary, allowing to direct so far chaotic process of suburbanization.

References:

1. Baszewska M., 2016, Pomorska Kolej Metropolitalna jako przykład inwestycji wspierającej rozwój województwa pomorskiego, praca dyplomowa złożona w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
2. Berg van den L., Drewett R., Klaassen L.H., Rossi A., Vijverberg C.H.T., 1982, Urban Europe. A study of growth and decline, Pergamon Press, Oxford.
3. Berry B.J.L., 1973, Growth centers in the American urban system, 1, 2, Ballinger, Cambridge-Massachsetts.
4. Champion T., Hugo G., 2017, New forms of urbanization. Beyond the urban-rural dichotomy, Routledge, London-New York. https://doi.org/10.4324/9781315248073
5. Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 152, s. 139–155.
6. Gałska J., Warych-Juras A., 2018, Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during policital transition, Acta Geographica Slovenica, 58, 2, s. 63–72.
7. Geoportal, 2018, http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/? gpmap=gp0 [dostęp: 24.08.2018]
8. Główny Urząd Statystyczny, 2017, http://stat.gov.pl/[dostęp: 2.11.2017]
9. Golachowski S., 1964, Dawne wzory i nowe modele wsi, Czasopismo Geograficzne, 35, 3–4, s. 371–386.
10. Heffner K., 2015, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 2 (167), s. 83–102.
11. Jończy R., 2014, Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, s. 11–18.
12. Karzyński M., 2005, Suburbanizacja i rozpraszanie zabudowy. Możliwości przeciwdziałania na przykładzie Gdyni, Biblioteka Urbanisty, 7, s. 242–254.
13. Klaassen L., Paelinck J.H.S., 1979, The future of large towns, Environment and Planning A, 11, 10, s. 1095–1104. https://doi.org/10.1068/a111095
14. Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 235, Warszawa.
15. Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012, Development of urban-rural regions: from European to local perspective, Monografie IGiPZ PAN, 14, Warszawa.
16. Korcelli P., Kozubek E., 2010, Regiony miejsko-wiejskie w krajach europejskich – ujęcia typologiczne, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, UWr IGiRR, Wrocław, s. 109–115.
17. Koźlak A., Pawłowska B., 2011, Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
18. Kurek S., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002–2011, Space-Society-Economy, 6 (27), s. 43–73.
19. Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 217–281.
20. Łuków A., 2014, Procesy suburbanizacyjne aglomeracji rzeszowskiej i Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach kryzysu, Prace Komisji Geografii Przemyślu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 26, s. 145–158.
21. Maik W., 1997, Podstawy geografii miast, UMK, Toruń.
22. Masik G., 2010, Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
23. Markiewicz J., 2014, Potencjalny wpływ węzłów komunikacyjnych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na zmiany w zagospodarowaniu wybranych obszarów aglomeracji, praca dyplomowa złożona w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
24. Nowak P., 2015, Eksurbanizacja współczesnych miast, Studia Miejskie, 20, s. 133–140.
25. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 2017, http://www.metropoliagdansk.pl/[dostęp: 9.11.2017]
26. Pahl R.E., 1965, Urbs in Rure, Weidenfeld and Nicolson, London.
27. Palej A., 2008, Post-suburbia – miasta o nowych "sercach", Czasopismo Techniczne, A, 4, s. 3–9.
28. Piorr A., Ravetz J., Tosics I., 2011, Periurbanisation in Europe: Towards an European policy to sustain urban-rural futures, Academic Books Life Sciences, University of Copenhagen.
29. Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030, 2017, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
30. Pomorska Kolej Metropolitalna SA, 2018, http://www.pkm-sa.pl/glowna/[dostęp: 24.08.2018]
31. Redfield R., 1946, The folk culture of Yukatan, University of Chicago Press, Chicago.
32. Redfield R., 1947, The folk society, American Journal of Sociology, 52, s. 294–308. https://doi.org/10.1086/220015
33. Słodczyk J., 2012, Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
34. Sokołowski D., 2015, Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 195–216. https://doi.org/10.7163/SOW.37.12
35. Szmytkowska M., Masik G., 2005, Społeczne aspekty suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Trójmiasta, Biblioteka Urbanisty, 7, s. 71–80.
36. Špačková P., Dvořáková N., Tobrmanová M., 2016, Residential satisfaction and intention to move: the case of Prague's new suburbanites, Geografiska Annaler Series B: Human Geography, 98, 4, s. 331–348.
37. Śleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1 (29), s. 97–106.
38. Śleszyński P., Wiśniewski R., 2014, Demograficzno-osadnicze uwarunkowania rozwoju OM i migracje. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa, GOM, Warszawa-Gdańsk.
39. Wirth L., 1938, Urbanism as a way of life, American Journal of Sociology, 44, s. 1–24. https://doi.org/10.1086/217913
40. Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce. Ocena procesu, Studia Miejskie, 9, s. 37–50.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

155

End page:

170

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: