Object structure
Title:

Porównanie atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich powiatu elbląskiego = Comparison of tourist attractiveness of rural and urban-rural communes of Elbląg County

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Hakuć-Błażowska, Anna : Autor ; Pacek, Natalia : Autor ; Kupren, Krzysztof : Autor ; Furgała-Selezniow, Grażyna : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

tourist attrativeness ; comparative analysis ; touristic values

Abstract:

Potential for tourism development, especially in rural areas, depends mainly on natural and cultural assets, which affect the attractiveness of a given territory. The size and distribution of tourist traffic is equally affected by accessibility of an area by transport routes and by the presence of basic elements comprising tourist infrastructure. The study covered rural and urban-rural communes of the Elbląg County, whose location is an additional asset in planning the development of tourism in this area. An analysis was carried out and a comparison was made concerning tourist attractiveness of communes in the Elbląg County with the use of a multidimensional comparative analysis which employs synthetic measures. The results of a study concerning tourist attractiveness of rural and urban-rural communes in Elbląg County indicate relative diversity in their potential for tourism development. The number of architectural monuments, existing tourist routes, water bodies, forests and protected areas in the Elbląg County enable one to spend leisure time in an attractive area. Lack of easy access by transport routes and scarce tourist facilities may hamper the development of tourism in the area. The results of the study suggest that general interest in development of tourism is inconsiderable, which imposes to present objective arguments by local authorities concerning the choice for locating tourist investments. This can be supported by research on tourist attractiveness of communes, especially in rural areas.

References:

1. Barbu I., 2013, The tourist attractions – factors of rural tourism development in the region Crisana?, Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Economy Series, 6, s. 253–259.
2. Bogucka A., 1976, Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CDXXIX, Prace Geograficzne, 42, PWN, Warszawa.
3. Burdziej J., Kunz M., 2013, Obszary chronione w Polsce – spojrzenie geoprzestrzenne, [w:] M. Kunz, A. Nienartowicz (red.), Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki, Wydawnictwo FUH DANIEL, Tuchola-Toruń, s. 16–25.
4. Croy W.G., 2005, Identifying the Relevant, Clear and Efficient List of Discretionary Travel Decisionmaking Factors and Evaluative Components of Destination Image, Working Paper (03/05), Department of Management, Faculty of Business and Economics, Monash University, Melbourne.
5. Dapkus R., Dapkute K., 2015, Evaluation of the regional tourism attractiveness, Research for rural development, 2, s. 293–300.
6. Fakeye P.C., Crompton J.L., 1991, Image Differences Between Prospective, First-Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley, Journal of Travel Research, 30 (2), s. 10–16. https://doi.org/10.1177/004728759103000202
7. Formica S., Uysal M., 2006, Destination attractiveness based on supply and demand evaluations: An analytical framework, Journal of Travel Research, 44, s. 418–430. https://doi.org/10.1177/0047287506286714
8. Gołembski G., 1999, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
9. Goodall B., 1990, The Dynamics of Tourism Place Marketing, [w:] G. Ashworth, B. Goodall (red.) Marketing Tourism Places, Routledge, London, s. 259–279.
10. Hakuć-Błażowska A., Krauza K., 2017, Ocena atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich powiatu szczycieńskiego, [w:] R. Cymerman, A. Nowak (red.), Kształtowanie przestrzeni wiejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Olsztyn, s. 9–24.
11. Hełpa-Liszkowska K., 2013, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 6, s. 5–18.
12. Kondracki J., 2001, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13. Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
14. Kurek W., 2008, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
15. Lew A., 1987, A Framework of Tourist Attraction Research, Annals of Tourism Research, 14 (4), s. 553–575. https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90071-5
16. Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego, Turystyka kulturowa, 3, s. 14–27.
17. Midura F., 2008, Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi, V Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San", Jabłonka, s. 33–42.
18. Muszyński Z., Kozioł L., 2013, Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22, 1, s. 87–102.
19. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
20. Pisarek T., 2007, Analiza atrakcyjności turystycznej i jej determinant w aspekcie przestrzennym na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. t. 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 213–223.
21. Płocka J., 2009, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego cz. 1, CKU, Toruń.
22. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017, 2010, HYDROS Jacek Sawicki, Elbląg.
23. Pukowiec K. Kurda W., 2013, Ocena atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Zeszyt naukowy 11, Seria geograficzno-turystyczna, 6, Warszawa, s. 7–20.
24. Ristić L., Vujičić M., Leković M., 2016, Tourism as a factor of sustainable development of rural areas belonging to Rudnička Morava, Economics of Agriculture, 2, s. 665–680. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1602665R
25. Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego na lata 2007–2015, 2007, Elbląg.
26. Swarbrooke J., 1995, The development and management of visitors attractions, Butterworth – Heinemann, Oxford.
27. Śniadek J., Zajadacz A., 2009, Potencjał turystyczny gminy Zbąszyń, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. III, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 61–68.
28. Tucki A., 2004, Próba oceny atrakcyjności turystycznej obszaru na przykładzie gminy Ludwin, [w:] Z. Michalczyk (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 714–719.
29. Tucki A., 2007, Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego. [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, 2, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 267–279.
30. Warszyńska J., 1974, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie województwa krakowskiego), Zeszyty Naukowe UJ, Prace geograficzne, 36, s. 9–17.
31. Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
32. Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T., 2011, Wybrane metody oceny atrakcyjności agroturystycznej terenów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, s. 235–245.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

81

End page:

99

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: