Object structure
Title:

Tradycyjne sposoby gospodarowania na obszarach wiejskich jako element ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Dolnej Wisły = Traditional methods of management in rural areas as an element of protecting the natural and cultural heritage of the Lower Vistula Valley

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Creator:

Gonia, Alicja : Autor ; Michniewicz-Ankiersztajn, Hanna : Autor ; Józefowicz, Iwona : Autor

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

traditional methods of management ; rural heritage ; Lower Vistula Valley

Abstract:

In the light of deep spatial and functional transformations in the contemporary rural areas, retaining traditional forms and methods of management forming an important element of the countryside, cultural heritage seems to gain significance. More and more often inhabitants of rural municipalities, and in particular those situated in protected areas, grow traditional crops and raise traditional breeds of animals. Their activities contribute both to retaining biodiversity in the above-mentioned areas and protecting specific cultural landscape of the countryside. This paper aims to identify and indicate how traditional management methods influence retaining the natural and cultural values of the Lower Vistula Valley.

References:

1. Andrejczuk W., 2007, Krajobrazy dolin rzecznych, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Doliny rzeczne przyroda-krajobraz-człowiek, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 7, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 9–27.
2. Bignal E.M., McCracken D.I., 2000, The nature conservation value of European traditional farming systems, Environmental Review, 8, s. 149–171.
3. Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. (red.), 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
4. Fischer J., Hartel T., Kuemmerle T., 2012, Conservation policy in traditional farming landscapes, Conservation Letters, 5, s. 167–175. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00227.x
5. Gacka-Grzesikiewicz E., 2004, Ochrona walorów turystycznych doliny środkowej Wisły szansą na rozwój regionu, [w:] M. Kucharczyk (red.), Współczesne problemy ochrony krajobrazu, Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, s. 99–105.
6. Gobattoni F., Pelorosso R., Leone A., Ripa M.N., 2012, Sustainable rural development: The role of traditional activities in Central Italy, Land Use Policy, 48, s. 412–427. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.013
7. Gonia A., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2016, Rezerwaty przyrody Doliny Dolnej Wisły. Przewodnik, ZPKChiN, Świecie.
8. Gonia A., Michniewicz-Ankiersztajn H., Dłuzewska A., 2015, Tourism potential of counties located in Kujawsko-pomorskie and Pomorskie voievodeships in respect of waterways revitalisation, Economic Problems of Tourism, 4, s. 123–141.
9. Gonia R., Bykowski W. (red.), 2010, Dolina Dolnej Wisły dla ciekawych. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny, Apeiron, Bydgoszcz.
10. Grabowska M., 2010, Rozwój ekologiczny obszarów wiejskich, [w:] B. Kryk (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Economicus, Szczecin, s. 81–101.
11. Harrop S.R., 2007, Traditional agricultural landscapes as protected areas in international law and policy, Agriculture Ecosystems & Environment, 121, s. 296–307. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.12.020
12. Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
13. Kondracki J., 2004, Mezoregiony fizycznogeograficzne Polski, PWE, Warszawa.
14. Korska-Adamowicz M., Dopka D., Płotczyk B. 2012, Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze, Fragm. Agron, 29 (2), s. 77–86.
15. Kuś J., Stalenga J., 2006, Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 242, Puławy, s. 15–25.
16. Michniewicz-Ankiersztajn H., Gonia A., 2013, Rola sacrum w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich – gmina Dąbrowa Chełmińska, [w:] Prace Komisji Krajobrazu kulturowego PTG, 21, Komisja Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec, s. 37–45.
17. Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
18. Pająkowski J., 2015, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, t. I, Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń.
19. PROW, 2016, Program rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
20. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, 2015, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Warszawa.
21. Prus P., 2008, Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 5 (XX), s. 133–143.
22. Schmitz M.F. Matos D.G.G., Aranzabal I., Ruiz-Labourdette D., Pineda F.D., 2012, Effects of a protected area on land-use dynamics and socioeconomic development of local populations, Biological Conservation, 149, s. 122–135. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.01.043
23. Zielińska A., 2013, Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
24. Zimnicka A., Czernik L., 2007, Kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej na przykładzie obszaru oddziaływania miasta Szczecina, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
25. Zimny L., 2007, Definicje i podziały systemów rolniczych, Acta Agrophysica, 10 (2), s. 507–518.
26. www.geoportal.gov.pl
27. www.lgdswiecie.pl
28. www.lgdvistula.org
29. www.szlaktradycji.pl
30. www.tpdw.pl
31. www.zakolewisly.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

50

Start page:

65

End page:

79

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: