Obiekt

Tytuł: Znaczenie problematyki obszarów wiejskich oraz rolnictwa w celach i kierunkach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gminnym = Importance of issues regarding rural areas and agricultural activities in the objectives and directions of low carbon economy development at communal level

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 50

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Obszary wiejskie i związana z nimi działalność rolnicza powinny stanowić – m.in. ze względu na znaczny udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych oraz wrażliwość na zmiany klimatu – ważny obszar aktywności w lokalnym kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej. W pracy dokonano analizy i oceny stopnia oraz zakresu uwzględnienia problematyki rolnictwa i terenów wiejskich w celach strategicznych i szczegółowych oraz priorytetowych kierunkach rozwoju niskowęglowego gmin. Oceniono także stopień i zakres przełożenia przyjętych celów – zgodnie z zasadami planowania strategicznego – na konkretne działania, terminy, zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie, a także osoby lub jednostki odpowiedzialne za ich realizację i wskaźniki monitorowania skuteczności wdrażania planowanych zadań. Materiał badawczy stanowiło 48 wybranych planów gospodarki niskoemisyjnej, sporządzonych w latach 2014–2016 dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich (po jednej w każdej z tych grup w 16 województwach). Z przeprowadzonej analizy wynika, że lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej mają obecnie niewielkie znaczenie w programowaniu i koordynacji działań na rzecz niskowęglowego rozwoju obszarów wiejskich i związanej z nimi działalności rolniczej. Konieczne jest zatem szersze ujęcie rolnictwa i obszarów wiejskich w tych dokumentach strategicznych, ze wskazaniem zasad ich funkcjonowania oraz głównych kierunków rozwoju niskowęglowego terenów wiejskich danej gminy, a także kluczowych potrzeb inwestycyjnych, działań miękkich i instytucjonalnych, źródeł finansowania i odpowiednio dobranych wskaźników dla potrzeb przyszłego monitorowania stopnia ich realizacji.

Bibliografia:

1. Bański J. (red.), 2010, Atlas rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 2. Bański J. (red.), 2016, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 3. Bertoldi P., Cayuela D.B., Monni S., Raveschoot R.P., 2010, Guidebook "How to develop a sustainable energy action plan (SEAP) ", JRC Scientific and Technical Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg. ; 4. EU, 2010, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, European Commission, Brussels. ; 5. EU, 2014, General Union Environment Action Programme to 2020. Living well, within the limits of our planet, European Commission, Luxembourg. ; 6. Głębocki B., Świderski A., 2007, Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 41−59. ; 7. Góral J., Rembisz W., 2017, Produkcja w rolnictwie w kontekście ochrony środowiska, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104, 1, s. 7−21. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.1.1 ; 8. Goździewicz-Biechońska J., 2017, Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich jako instrument polityki ochrony środowiska UE, Studia Iuridica Lublinensia, 26, 1, s. 211−226. https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.211 ; 9. Gradziuk P., Gradziuk B., 2016, Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1 (170), s. 105−126. ; 10. Harasim A., 2006, Dobór wskaźników do oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa, [w:] A. Harasim (red.), Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, 3, s. 61−69. ; 11. Karaczun Z., Wójcik B., 2009, Dobry klimat dla rolnictwa? Publikacja o zmianach klimatu dotyczących rolnictwa, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa. ; 12. Kistowski M., 2009, Problemy zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich – między rozkwitem, peryferyzacją a degradacją, [w:] B. Wójcik (red.), Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, s. 6−17. ; 13. Kistowski M., Wiśniewski M., 2017, Niskowęglowy rozwój obszarów wiejskich w Polsce a plany gospodarki niskoemisyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 14. Kokoszka K., 2016, Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy wspólnotowej polityki rolnej Unii Europejskiej 2014‑2020, [w:] A. Barteczek, A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne, 166, s. 139−148. ; 15. Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2016. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat 1988–2014. Raport syntetyczny, 2016, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa. ; 16. Kundzewicz Z.W., Kozyra J., 2011, Ograniczenie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 68−81. ; 17. Nazarko Ł., Szpilko D., Jankowska J., 2013, Zakres i metody diagnozy strategicznej w dokumentach strategicznych polskich regionów, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4 (64), s. 47−60. https://doi.org/10.15290/ose.2013.04.64.05 ; 18. Pandey D., Agrawal M., 2014, Carbon Footprint Estimation in the Agriculture Sector, [w:] S.S. Muthu (red.), Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, 1, Springer, Singapore, s. 25−47. ; 19. Pietrzyk-Sokulska E., Smol M., Lelek Ł., Cholewa M., 2016, Plan gospodarki niskoemisyjnej jako element zrównoważonego rozwoju gmin, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 92, s. 225−242. ; 20. Rogulska M., Grzybek A., Szlachta J., Tys J., Krasuska E., Biernat K., Bajdor K., 2011, Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 92−101. ; 21. Roszkowska-Mądra B., 2009, Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, 10, s. 32−102. ; 22. Sobczyk W., 2014, Sustainable development of rural areas, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 9 (1), s. 119−126. ; 23. Szot-Gabryś T., Sienkiewicz M.W., 2003, Planowanie strategiczne jako czynnik rozwoju gminy. Aspekt partycypacji społecznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K, 10, s. 123−132. ; 24. Urban S., 2003, Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria ser. Agraria, 40, s. 25−36. ; 25. Węglarz A., Winkowska E., Wójcik W., 2015, Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Poradnik dla polskich samorządów, Adelphi Research Gemeinnützige GmbH, Berlin. ; 26. Wiśniewski P., 2015, Rolnictwo i obszary wiejskie w lokalnym planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie powiatu starogardzkiego, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 15, 4 (52), s. 69−81. ; 27. Wiśniewski P., 2017, Ślad węglowy w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich, Inżynieria Ekologiczna, 18 (1), s. 58−64. https://doi.org/10.12912/23920629/66984 ; 28. Wiśniewski P., 2017, Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej, Studia Obszarów Wiejskich, 45, s. 7−20. https://doi.org/10.7163/SOW.45.1 ; 29. Wiśniewski P., Kistowski M., 2016, Local low carbon economy plans in the context of low carbon rural development, Journal of Ecological Engineering, 17 (4), s. 112−119. https://doi.org/10.12911/22998993/63960 ; 30. Wiśniewski P., Kistowski M., 2017, Agriculture and rural areas in the local planning of low carbon economy in light of the idea of sustainable development – results from a case study in northcentral Poland, Fresenius Environmental Bulletin, 26, 8, s. 4927−4935. ; 31. Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] A. Karteczek, A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 149−158. ; 32. Żukowska G., Myszura M., Baran S., Wesołowska S., Pawłowska M., Dobrowolski Ł., 2016, Agriculture vs. Alleviating the Climate Change, Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 11 (2), s. 67−74.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

50

Strona pocz.:

49

Strona końc.:

64

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68055 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.50.3

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-01-15

Data dodania obiektu:

2019-01-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

182

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/87570

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji