Object structure

Title:

Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich – nowa jakość usług = Hotel enterprises in rural areas – new quality of services

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Woś, Barbara : Autor ; Gawlik, Agnieszka : Autor ; Drobek, Wiesław : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

obiekty hotelarskie ; tereny wiejskie ; jakość usług noclegowych

Abstract:

Współczesne kierunki rozwoju turystyki, rosnąca konkurencja oraz stale zmieniające się preferencje i upodobania turystów powodują, że coraz większego znaczenia nabiera zróżnicowana oferta usług turystycznych. Opolska wieś jest idealnym przykładem regionu, w którym doskonale rozwija się turystyka wiejska. Interesującym elementem tej turystyki są wiejskie obiekty hotelarskie, które stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Celem pracy jest określenie przemian zachodzących w ofercie usług hotelarskich w obiektach zlokalizowanych na terenach wiejskich Opolszczyzny i określenie nowych tendencji w wypoczynku na opolskiej wsi. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: metodę dokumentacyjną, metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem wywiadu pogłębionego oraz analizę opinii gości. Badania prowadzono od lutego do kwietnia 2017 r. Stwierdzono zwiększone zainteresowanie wypoczynkiem w obiektach hotelarskich zlokalizowanych na obszarach wiejskich wynikające z rozszerzenia zakresu oferowanych usług, podniesienia ich jakości oraz dostosowania oferty do potrzeb różnorodnych grup odbiorców.

References:

1. Adamowicz M., 2005, Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński i W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich,.), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa, s. 51.
2. Borkowski S., Wszendybył E., 2007, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. Dominik P., 2012, Jakość obsługi gościa jako istotna determinanta powodzenia w świadczeniu usługi hotelarskiej w dobie silnej konkurencji na rynku, Economy and Management, 3, s. 108–115.
4. Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CLXVII, s. 172–179.
5. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
6. Górska-Warsewicz H., Sawicka B., Świątkowska M., Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., 2011, Specyfika świadczenia usług hotelarskich na terenach niezurbanizowanych, [w:] I. Ozimek (red.), Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 171–172.
7. Gralak K., 2011, Finansowanie rozwoju turystyki w Polsce ze środków publicznych, [w:] I. Ozimek (red.), Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 14.
8. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – Uwarunkowania – Zależności – Czynniki – Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 13.
9. Idziak W., Wilczyński R., Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
10. Jaremen D.E., 1999, Specyficzny charakter usługi hotelarskiej a zarządzanie marketingowe hotelami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 839, s. 61–62.
11. Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa.
12. Kajdanek K., 2014, Współpraca miejsko-wiejska w kontekście procesów suburbanizacji w Polsce, [w:] M. Dej, K. Janas, O. Wolski (red.), Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 78.
13. Kochniewicz M., 2002, Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Biblioteka Turystyki, Warszawa.
14. Kosmaczewska J., 2008, The Relationship between Development of Agrotourism in Poland and the Local Community Potential, Studies in Physical Culture and Tourism, 15, 2, s. 89–99.
15. Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Luboń.
16. Lichacy J., 2011, Podnoszenie jakości usług w turystyce wiejskiej narzędziem rozwoju ekonomii społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 288 (64), s. 215–220.
17. Napierała T., Adamiak M., Lawin M., 2013, Budżet samorządowy jako narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 247–260.
18. Panasiuk A., Szostak D., 2009, Hotelarstwo, usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19. Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
20. Bedrunka K. (red.), 2012, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – działania Samorządu Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
21. Puciato D., 2017, Rola władz lokalnych w procesie wyboru lokalizacji hoteli, [w:] E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Trendy we współczesnej turystyce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
22. Rapacz A., 2003, Współpraca regionalna i transgraniczna czynnikiem kształtowania jakości produktu turystycznego, [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań-Warszawa, s. 130–132.
23. Wojciechowska J., 2009, Agroturystyka w kreowaniu przestrzeni turystycznej, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 18–22.
24. Wojciechowska J., 2006, Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Folia Turistica, 17, s. 99–119.
25. Woś B., Gawlik A., 2015, The Development of Agri-tourism in Opole Province, Poland. From Inexpensive Holidays in the Countryside to Experiential Marketing, Journal of Environmental and Tourism Analyses, 3, 1, s. 85–89.
26. Zeithaml V.A., Parasuraman A., Berry L.L., 1990, Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

173

End page:

185

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: