Object structure
Title:

Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego = Rural revitalization for the development of tourism on the example of the Lubelskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Szczęsna, Joanna : Autor ; Wesołowska, Monika : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural revitalization ; rural areas of the Lubelskie Voivodeship ; development of tourism

Abstract:

Tourism is one of the most dynamically developing branches of the economy in the world. In Poland, such phenomenon is particularly observed in cities and environmentally attractive areas. Despite its richness and diversity, historical and cultural potential of the Polish rural areas is relatively weakly considered in the development of tourism. Meanwhile, tourism offers a chance for the development of rural areas and to solve their contemporary problems. Development of the tourist function is however conditioned by adjustment of rural areas to the purposes of tourism in the scope of revitalization processes. The Lubelskie Voivodeship is characterized by considerable prevalence of rural areas and occurrence of all typical associated issues, intensified by the region’s peripheral character. Such location, however, can prove to be an asset in tourism development. Cultural values combined with weakly transformed natural environment provide for considerable potential of the area. Conducting revitalization of rural areas towards the development of tourism largely depends on the possibilities of obtaining EU financial support. Since Poland’s accession to the EU, i.e. 2004, beneficiaries from rural areas of the Lubelskie Voivodeship have implemented projects of more than 1.5 billion PLN. In the new financial perspective for the years 2014-2020, rural communes of the Lubelskie Voivodship have submitted 48 applications for co-financing revitalization measures, corresponding to 25% of communes. Thus, revitalization measures in rural areas are still not broadly implemented. This fact is confirmed by the survey performed by the Authors. The study also showed that measures for tourism development are not of priority importance, but rather supplementary to revitalization projects. The planned undertakings usually have the nature of single investment projects, particularly related to tourist and recreation infrastructure. The contribution of original, interesting projects aimed at creating tourist offer based on local tradition and culture is marginal. A negative phenomenon is also lack of strategic and complex measures aimed at tourism development. These would enhance stipulating investment in the tourist base and products, along with educational and support measures for the local community (i.e. residents’ inclusion in tourist entrepreneurship). These findings suggest that next to financial support, the main need of the rural environment in terms of activating revitalization processes in terms of tourism development is extensive education and conceptual support.

References:

1. Audyt turystyczny województwa lubelskiego, 2015, Landbrand, Lublin.
2. Billert A., Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce, na tle standardów unijnych w zakresie planowania, http://www.urbanistyka.info (dostęp 10.07.2017).
3. Bronisz U., Dybek Z., Jakubowski A., Tucki A. 2017, Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku, Urząd Statystyczny, Lublin.
4. Brożek M., 2011, Odnowa wsi – kształtowanie nowej przestrzeni, doświadczenia bawarskie, [w:] J.M. Pijanowski (red.), Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR, Kraków, s. 38–40.
5. Heffner K., 2016, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] K.Heffner, B.Klemens (red.), Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, t. CLXVII, Warszawa, s.12–27.
6. Kamińska W., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa, s.120–143.
7. Maj H., 2011, Rolnictwo, [w:] W.J anicki (red.), Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo – gospodarka, Norbertinum, Lublin, s. 134–147.
8. Miszczuk A., 2013, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin.
9. Miśkiewicz M., 1981, Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
10. Musianowicz K., 1960, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu, Materiały Wczesnośredniowieczne, 5, s.187–230.
11. Myna A., 1994, Kościół prawosławny i greckokatolicki na południowym Podlasiu, [w:] T. Wilgat (red.), Przewodnik wycieczkowy Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, TWWP, Lublin, s. 83–88.
12. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 2008, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
13. Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, raport końcowy, 2015, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013–2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
14. RPO WL, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/dokument-20regionalny_ program_operacyjny.html
15. Rodzoś J. Wesołowska M., 2013, Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Economica, 13, Łódź., s. 133–151.
16. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Szczęsna J., Gawrysiak L., Pytka P. 2011, Obiekty sakralne i święta religijne różnych wyznań we wschodniej Lubelszczyźnie, jako walory turystyczne regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, s. 327–343.
18. Szczęsna J., Wesołowska M, 2015, Tourism as a Chance for Development of Peripheral Rural Areas within the Eastern Part of Lubelskie Voivodship, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 13, 1, Zamość, s. 85–90.
19. Uchwała nr VIII/32/Rady Gminy Hanna z dnia 22 lipca 2015 w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Hanna.
20. Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777.
21. Wesołowska M., 2007, Temples – Witnesses of Multiconfessionalism of Eastern Communes in Lubelskie Voivodship, [w:] W. Janicki (red.), European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin, s. 281–291.
22. Wilczyński M., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
23. Wójcik M., 2017, Opowiedzieć wieś – obudzić "miejsce", [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–16.
24. www.mapadotacji.gov.pl/
25. www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy- o-rewitalizacji/czym-jest-rewitalizacja
26. Załącznik do uchwały Nr CV/2123/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2016 r.
28. Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXIV/3329/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 lutego 2017 r.
29. Żbikowski J., Stelmach M., 2007, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w województwie lubelskim, [w:] J. Bergier, M. Stelmach (red.), Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim, PWSZ, Biała Podlaska, s. 43–58.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

121

End page:

138

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: