Object structure

Title:

Rewitalizacja wsi dla rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego = Rural revitalization for the development of tourism on the example of the Lubelskie Voivodeship

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Szczęsna, Joanna : Autor ; Wesołowska, Monika : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rewitalizacja wsi ; obszary wiejskie województwa lubelskiego ; rozwój turystyki

Abstract:

Jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie dziedzin gospodarki na świecie jest turystyka. Podobne zjawisko można obserwować w Polsce, przede wszystkim w miastach i obszarach atrakcyjnych przyrodniczo. Stosunkowo słabo natomiast w rozwoju turystyki jest wykorzystany potencjał historyczno-kulturowy polskiej wsi, mimo jego bogactwa i różnorodności. Wieś, i to tylko w obszarach posiadających inne atrakcje turystyczne, stanowi raczej zaplecze noclegowo-gastronomiczne niż jest celem turystyki samym w sobie. Tymczasem turystyka jest dla obszarów wiejskich szansą na jej rozwój, dywersyfikację sposobów gospodarowania i ożywienie społeczne, a tym samym jedną z dróg prowadzących do rozwiązania współczesnych problemów tych obszarów. Jednak warunkiem rozwoju funkcji turystycznej na wsi jest jej dostosowanie do celów turystycznych, dlatego w procesach rewitalizacji obszarów wiejskich bardzo istotne jest uwzględnienie działań prowadzących do rozwoju turystyki. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia zaawansowania procesów rewitalizacyjnych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki, wskazanie potrzeb i możliwości działań, które mogą się przyczynić do tego rozwoju, a także wybranych barier, które utrudniają pozytywne przemiany. Na podstawie analizy projektów zrealizowanych i wnioskowanych do dofinansowania z funduszy UE, wyników badań ankietowych oraz obserwacji terenowych przeprowadzonych przez autorki można stwierdzić, że procesy rewitalizacyjne w województwie lubelskim są na etapie początkowym, a rozwój turystyki nie stanowi w projektach rewitalizacji celu priorytetowego, a raczej uzupełniający.

References:

1. Audyt turystyczny województwa lubelskiego, 2015, Landbrand, Lublin.
2. Billert A., Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce, na tle standardów unijnych w zakresie planowania, http://www.urbanistyka.info (dostęp 10.07.2017).
3. Bronisz U., Dybek Z., Jakubowski A., Tucki A. 2017, Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 roku, Urząd Statystyczny, Lublin.
4. Brożek M., 2011, Odnowa wsi – kształtowanie nowej przestrzeni, doświadczenia bawarskie, [w:] J.M. Pijanowski (red.), Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR, Kraków, s. 38–40.
5. Heffner K., 2016, Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] K.Heffner, B.Klemens (red.), Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, Studia KPZK PAN, t. CLXVII, Warszawa, s.12–27.
6. Kamińska W., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa, s.120–143.
7. Maj H., 2011, Rolnictwo, [w:] W.J anicki (red.), Województwo lubelskie. Środowisko – społeczeństwo – gospodarka, Norbertinum, Lublin, s. 134–147.
8. Miszczuk A., 2013, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin.
9. Miśkiewicz M., 1981, Mazowsze wschodnie we wczesnym średniowieczu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
10. Musianowicz K., 1960, Granica mazowiecko-drehowicka na Podlasiu we wczesnym średniowieczu, Materiały Wczesnośredniowieczne, 5, s.187–230.
11. Myna A., 1994, Kościół prawosławny i greckokatolicki na południowym Podlasiu, [w:] T. Wilgat (red.), Przewodnik wycieczkowy Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, TWWP, Lublin, s. 83–88.
12. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 2008, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
13. Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, raport końcowy, 2015, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013–2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
14. RPO WL, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, 2015, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/dokument-20regionalny_ program_operacyjny.html
15. Rodzoś J. Wesołowska M., 2013, Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Economica, 13, Łódź., s. 133–151.
16. Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Szczęsna J., Gawrysiak L., Pytka P. 2011, Obiekty sakralne i święta religijne różnych wyznań we wschodniej Lubelszczyźnie, jako walory turystyczne regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 66, s. 327–343.
18. Szczęsna J., Wesołowska M, 2015, Tourism as a Chance for Development of Peripheral Rural Areas within the Eastern Part of Lubelskie Voivodship, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 13, 1, Zamość, s. 85–90.
19. Uchwała nr VIII/32/Rady Gminy Hanna z dnia 22 lipca 2015 w sprawie zatwierdzenia Programu Rewitalizacji Miejscowości Hanna.
20. Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, Dz. U. 2015, poz. 1777.
21. Wesołowska M., 2007, Temples – Witnesses of Multiconfessionalism of Eastern Communes in Lubelskie Voivodship, [w:] W. Janicki (red.), European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin, s. 281–291.
22. Wilczyński M., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
23. Wójcik M., 2017, Opowiedzieć wieś – obudzić "miejsce", [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7–16.
24. www.mapadotacji.gov.pl/
25. www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/krajowe-centrum-wiedzy- o-rewitalizacji/czym-jest-rewitalizacja
26. Załącznik do uchwały Nr CV/2123/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2016 r.
28. Załącznik nr 2 do uchwały Nr CLXIV/3329/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 lutego 2017 r.
29. Żbikowski J., Stelmach M., 2007, Wybrane aspekty rozwoju turystyki w województwie lubelskim, [w:] J. Bergier, M. Stelmach (red.), Kierunki rozwoju turystyki w województwie lubelskim, PWSZ, Biała Podlaska, s. 43–58.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

121

End page:

138

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: