Object structure

Title:

Poprawa wizerunku wsi poprzez współczesne zagospodarowanie przestrzeni publicznej na przykładzie miejscowości Wejsuny = Improvement of rural image through contemporary public space development on the example of Wejsuny village

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Marks, Emilia : Autor ; Dolińska, Julia : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

odnowa wsi ; potencjał przyrodniczo-kulturowy wsi ; przestrzeń publiczna ; Wejsuny

Abstract:

Odnowa wsi jest procesem, w którym kładzie się szczególny nacisk na budowę strategii rozwojowych poprzez oddolne inicjatywy i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Jest to także proces kształtowania warunków życia całych miejscowych społeczności, kreatywnego tworzenia przestrzeni dostosowanych do wymagań współczesności i pełnienia nowych funkcji. Wymiernym efektem działań są zmiany w miejscu zamieszkania i jego otoczeniu w zakresie infrastruktury przestrzeni ogólnodostępnych, usług, zaspokajania potrzeb bytowych i duchowych. Takie działania są rozpowszechniane w Unii Europejskiej już od ponad 20 lat, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wypracowane idee i projekty, bazujące na wykorzystaniu miejscowych zasobów i walorów, wdrażane są w życie w ramach Programu Odnowy Wsi, jako regionalnego systemu wsparcia sołectw. Polskim liderem takiej aktywności stało się województwo opolskie. Dzięki partnerskiej współpracy z niemieckim krajem związkowym Nadrenią-Palatynatem władze samorządowe realizowały na Opolszczyźnie pierwsze projekty z zakresu odnowy wsi już w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Zakończone sukcesem przedsięwzięcia stanowiły inspirację dla innych samorządów, a w momencie integracji Polski z Unią Europejską i pojawiających się możliwości pozyskiwania finansowego wsparcia, różnorodne projekty realizowano już w całym kraju. Województwo warmińsko-mazurskie również bierze aktywny udział w realizacji Programu Odnowy Wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …”. W niniejszej pracy przedstawiono efekty działań wielu podmiotów mających na celu poprawę wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców w miejscowości Wejsuny

References:

1. Brodziński Z., Marks-Bielska R., Sarnowski J., Kozłowski W., 2012, Wybrane instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich, [w]: Z. Brodziński (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Wyd. Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 169–208.
2. Kasińska L., Sieniawska-Kraus A., 2009, Architektura krajobrazu dla każdego, WiHK "KaBe", Krosno.
3. Kondracki J., 2011, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.
4. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
5. Marks E., Gadomska W., Wierzchowska B., 2015, Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu linii brzegowej jeziora Śniardwy na cele wypoczynku i rekreacji, [w:] Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 426–438.
6. Marks E., Młynarczyk K., Jaszczak A., Elkhatib A.O., 2009, Możliwości rozwoju różnych rodzajów i form turystyki na Pojezierzu Mazurskim, [w:] A. Dąbrowska, I. Ozimek (red.), Handel wewnętrzny, wydanie specjalne: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 259–268.
7. Niedźwiecka-Filipiak I., 2007, Ład przestrzenny i architektoniczny warunkiem trwałego rozwoju obszarów wiejskich, [w]: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński, (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 113–125.
8. Plan Odnowy Miejscowości Wejsuny, Załącznik do Uchwały Nr LIII/386/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dn. 30.10.2014 r.
9. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Gawryluk A., 2016, Kształtowanie wiejskich przestrzeni publicznych – ocena rozwiązań krajobrazowych w wybranych gminach Polesia Zachodniego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, s. 149–162.
10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida, 2011, Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami, Olsztyn (na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane Nida).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

109

End page:

120

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: