Object structure
Title:

Zakorzenienie przedsiębiorstw a procesy rewitalizacji i odnowy wsi na przykładzie Działynia w gminie Kłecko = Embeddedness of enterprises versus rural revitalization and renewal: Case study of Działyń village (Kłecko commune)

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Chodkowska-Miszczuk, Justyna : Autor ; Kwiatkowski, Michał : Autor ; Środa-Murawska, Stefania : Autor ; Biegańska, Jadwiga : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

embeddedness of enterprises ; revitalization ; rural renewal ; prior state agriculturural farm areas ; local development

Abstract:

The embeddedness of an enterprise in the local environment generates positive effects from the viewpoint of local development. Among the outcomes of this process, one can list e.g. social integration, support for local initiatives, socio-economic revival or decreased disproportion in spatial development. These changes are encapsulated in the processes of rural revitalization and renewal, which are most expedient in areas suffering from social, economic and spatial degradation. The study aims to determine the role of embeddedness of an enterprise in the local environment in the processes of rural revitalization and renewal (a case study of Działyń in Kłecko commune, Wielkopolskie Voivodeship). Działyń is a former state agricultural farm with a historic site comprising local cultural heritage. It houses Działpol, an agricultural company established as an outcome of transforming a prior state agricultural farm, now a modern biogas plant. The analysis has shown that initiatives undertaken and supported by companies demonstrating their incorporation with the local environment and practices, including participation enhancing local resources and infrastructure, as well as undertakings integrating local community, or provision of other local services prove that embeddedness of enterprises in the local environment is pivotal when implementing the processes of rural revitalization and renewal.

References:

1. Biegańska J., 2013, Rural areas in Poland from a demographic perspective, Bulletin of Geography, Socio-economic Series, 20, s. 7–22. https://doi.org/10.2478/bog-2013-0008
2. Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Chodkowska-Miszczuk J., Rogatka K., 2016, Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 75–92. DOI: http://dx.doi.org/10.7163/SOW.44.5 https://doi.org/10.7163/SOW.44.5
3. Biegańska J., Środa-Murawska S., Grzelak-Kostulska E., 2014, Significance of EU funds in the creation of sport and recreation infrastructure in Poland in the context of the cohesion policy, [w:] V. Klímová, V. Žítek (red.), 17th International Colloquium on Regional Sciences: conference proceedings, Hustopeče, June 18-20, 2014, Masarykova univerzita, Brno, s. 409–416.
4. Biegańska J., Szymańska D., 2013, The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland – some problems, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 21, s. 21–30.
5. Brinton M.C., Kariya T., 1998, Institutional Embeddedness in Japanese Labor Markets, [w:] M. Brinton, V. Nee (red.), New Institutionalism in Sociology, Russell Sage Foundation, New York, s. 181–207.
6. Ciapetti L., 2008, Tech-based Inequalities and the New Policy Dimension in Local Economic Development: A Framework for Analysing Local Development Processes in the Knowledge-Based Economy, Discussion Paper, University of Birmingham, Birmingham.
7. Chodkowska-Miszczuk J., 2016, Odnawialne źródła energii w rozwoju turystyki na obszarach chronionych w Polsce na przykładzie ośrodka turystyki religijnej w Kodniu, Studia Ecologiae et Bioethicae, 14, 2, s. 9–31.
8. Chodkowska-Miszczuk J., Środa-Murawska S., Biegańska J., 2016, Znaczenie edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii w upowszechnianiu zasad rozwoju zrównoważonego, Ekonomia i Środowisko, 1 (56), s. 179–198.
9. Chodkowska-Miszczuk J., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., 2016, Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna, [w:] D.Sokołowski, P. Tomczykowska (red.), Kreatywność w turystyce: innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 197–212.
10. Chodkowska-Miszczuk J., Kulla M., Novotny L., 2017, The role of energy policy in agricultural biogas energy production in Visegrad countries, [w:] K. Rogatka, D. Szymańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35, s. 19–34. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0002
11. Creswell J.W., 2003, Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.), Thousand Oaks, CA, Sage.
12. Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3, 35, s. 85–94.
13. Delicado A., Figueiredo E., Silva L., 2016, Community perceptions of renewable energies in Portugal: Impacts on environment, landscape and local development, Energy Research & Social Science, 13, s. 84–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2015.12.007
14. Dicken P., Malmberg A., 2001, Firms in Territories: A Relational Perspective, Economic Geography, 77, 4, s. 345-363. https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2001.tb00169.x ; https://doi.org/10.2307/3594105
15. Deszczyński B., 2014, Zasoby relacyjne – konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 11 (272), s. 25–44.
16. Domański B., 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniony nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Domański, B. (red.), Geografia, człowiek, gospodarka, IG UJ, Kraków, s. 101–112.
17. Domański B., 2004, Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland, [w:] M. Paszkowski (red.), Effectiveness, geographical space, quality of life, Prace Geograficzne, 114, IGiGP UJ, Kraków, s. 37–54.
18. Domański B., Gwosdz K., 2009, Toward a more embedded production system? Automotive supply networks and localized capabilities in Poland, Growth and Change, 40(3), s. 452–482. https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2009.00490.x
19. Donner M., Horlingd L., Fort F., Vellema S., 2016, Place branding, embeddedness and endogenous rural development: Four European cases, Place Branding and Public Diplomacy, Palgrave Macmillan, s. 1–20.
20. Dymitrow M., Biegańska J., Grzelak‐Kostulska E., 2018, Deprivation and the Rural‐Urban Trap, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 109, 1, s. 1–22. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/tesg.12263
21. Feltynowski M., Senetra A., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Środa-Murawska S., 2015, Some problems of local development : the example of former State Agricultural Farms in Poland, [w:] Research for rural development 2015: annual 21th International Scientific Conference: proceedings, 2, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 237–243.
22. Golinowska M., Kutkowska B., 2009: Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, Wieś i Rolnictwo, 1 (142), s. 146–165.
23. Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness, American Journal of Sociology, 91, 3, s. 481–510. https://doi.org/10.1086/228311
24. http://poznan.wuoz.gov.pl/rejestr-zabytkow, [22.06.2017]
25. Halinen A., Törnroos J.Å., 1998, The Role of Embeddedness in the Evolution of Business Networks, Scandinavian Journal of Management, 14, 3, s. 187–206. https://doi.org/10.1016/S0956-5221(98)80009-2
26. Idziak W., Wilczyński R., 2013, "Odnowa wsi". Przestrzeń, ludzie, działania, FAPA, Warszawa.
27. Jedut R., 2005. Problemy wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) na przykładzie programu "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Studia Obszarów Wiejskich, 8, s. 107–114.
28. Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
29. Kamosiński S., 2001: Rewitalizacja przestrzeni niematerialnej i materialnej wsi: kształtowanie wizerunku obszarów wiejskich. Kształtowanie wizerunku obszarów wiejskich, Samorząd Terytorialny, 21, 9, s. 5–16.
30. Kołodziejczak A., 2016, Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 125–136. http://dx.doi.org/10.7163/SOW.44.8
31. Kowalczyk H., 2007, Słowo wstępne, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd i R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa, s. 9–13.
32. Krzysztofik R., Dymitrow M., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J., 2017, Poverty and social exclusion: An alternative spatial explanation, [w:] K. Rogatka, D. Szymańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35, Nicolaus Copernicus University, s. 45–64. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0004
33. Kuciński K., 2009, Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
34. Lecyk P., 2009, Odnowa wsi w województwie wielkopolskim na podstawie doświadczenia gminy Kramsk w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 2, s. 93–100.
35. Lutyński J., 2000, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź.
36. Łobocki J., 2014, Rola zakorzenienia lokalnego w warunkach gospodarki globalnej, [w:] J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, 347, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 323–330.
37. Meyer K.E., Mudambi R., Narula R., 2011, Multinational enterprises and local contexts: the opportunities and challenges of multiple embeddedness, Journal of Management Studies, 48, 2, s. 235-252. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00968.x
38. McKeever E., Jack, S., Anderson, A., 2015, Embedded entrepreneurship in the creative re-construction of place, Journal of Business Venturing, 30, s. 50–65. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.002
39. Miles M.B., Huberman A.M., Saldana J., 2014, Qualitative Data Analysis, A Methods, Source Book, Sage.
40. Munday M., Bristow G., Cowell R., 2011, Wind farms in rural areas: how far do community benefits from wind farms represent a local economic development opportunity, Journal of Rural Studies, 27, s. 1–12. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2010.08.003
41. Plan odnowy miejscowości Działyń na lata 2010–2017, zatwierdzony przez radę miejską gminy Kłecko 29.10.2010 r.
42. Polanyi K., 2010, Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, tłum. M. Zawadzka, PWN, Warszawa.
43. Ramos C., Ford D., 2011, Network Pictures as a Research Device: Developing a Tool to Capture Actors' Perceptions in Organizational Networks, Industrial Marketing Management, 40 (3), s. 447–464. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.07.001
44. Raszeja E., 2005, Tożsamość, trwałość, rozwój; Ochrona krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi, Architektura Krajobrazu, 1–2, s. 41–50.
45. Ratajczak-Mrozek M., 2014, The Importance of Locally Embedded Personal Relationships for SME Internationalisation Processes – from Opportunity Recognition to Company Growth, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10, 3, s. 89–108.
47. Rejestr zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, http://poznan.wuoz.gov.pl/rejestr-zabytkow (10.05.2017)
48. Rogatka K., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Cieślik E., Chodkowska-Miszczuk J., Środa-Murawska S., 2015, Revitalization as a part of the EU cohesion policy, [w:] V. Klímová, V. Žítek (red.), 18th International Colloquium on Regional Sciences: conference proceedings, Hustopece, June 17–19, 2015, Masarykova univerzita, Brno, s. 293–299.
49. Sokołowicz E., 2015, Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej, Przestrzeń-bliskość-instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/8088-785-4
50. Środa-Murawska S., Szczepańska A., Biegańska J., Senetra A., 2014, The phenomenon of nongovernmental organizations: new stimuli for cultural development in rural areas of Poland, Research for rural development 2014: annual 20th International Scientific Conference: proceedings, 2, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 229–236.
51. Stachowiak K., 2011, Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją, Podstawowe Idea i Koncepcje w Geografii, 5, s. 83–99.
52. Stryjakiewicz T., 2001, Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, [w:] H. Rogacki (red), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
53. Szymańska D., Biegańska J., 2012, Infrastructure's and housing's development in the rural areas in Poland – some problems, Journal of Infrastructure Development, 4, 1, s. 1–17. https://doi.org/10.1177/0974930612449533
54. Szymańska D., Biegańska J., 2011, Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, [w:] J. Słodczyk i M. Śmigielska (red.), Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku, Uniwersytet Opolski, s. 13–38.
55. Uzzi B., 1996, The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations: The network effect, American Sociological Review, 61, 4, s. 674–698. https://doi.org/10.2307/2096399
56. Uzzi B., 1997, Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, Administrative Science Quarterly, 42 (1), s. 35–67. https://doi.org/10.2307/2393808
57. Wiedermann K., 2008, Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 11, s. 98–106.
58. Wilczyński R., 2009, Programy odnowy wsi instrumentem zachowania I kształtowania specyfiki przestrzeni regionalnej, Architecturae et Artibus, 2, 1, s. 83–86.
59. Wójcik M., 2010, Struktura i działanie-społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu" Odnowa wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 186–201.
60. Wójcik M., 2013, Gentryfikacja wsi – "Jak daleko od miasta? ", [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Konwersatorium Wiedzy o Mieście, XXVI, Procesy gentryfikacji, cz. 2, Wydawictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 165–174.
61. Zukin S., DiMaggio P., 1990, Introduction, [w:] S. Zukin, P. DiMaggio (red.), Structures of Capital. The Social Organization of the Economy, Cambridge University Press, Cambridge, s. 1–36.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

59

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: