Object structure
Title:

Rozwój działalności gospodarczej jako wyraz „odradzania się” wsi na ziemi kłodzkiej = Entrepreneurship development as an indicator of rural revival in the Kłodzko Land

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 49

Creator:

Szmytkie, Robert : Autor ORCID ; Tomczak, Przemysław : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural revival ; depopulation ; enterpreneurship ; rural areas ; Kłodzko Land

Abstract:

During the post-war period the area of Kłodzko Land was subjected to considerable depopulation processes, which resulted in partial or total depopulation of peripherally located villages. A decline of non-agricultural forms of business activity, mainly tourism and industry, which developed here before 1945, was one of main causes for rural areas’ depopulation. For this reason the region is considered problematic by many researchers, despite numerous attempts of activation. However, in the recent years, diversification of tendencies in population changes and the increase of entrepreneurship in rural areas have been noticed. This, apart from continuously progressing depopulation, processes indicating ‘revival’ of certain declining villages have emerged. Such situation results from an influx of new residents, mainly from urban areas. Population inflow is contributing not only to a growth of population or transforming population structures, but also to the entrepreneurship development (mainly tourism). New residents are not only activating the local community, but frequently run own businesses, contributing to transforming the functional character of particular villages.

References:

1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Bański J., Czapiewski K., Szymańska M., Mazur M., 2014, Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, Raport badawczy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IGiPZ PAN, Fundacja FDPA, Warszawa.
3. Borkowski J., Hryniewicz Z., Tomaszewski J., 1966, Granica rolno-leśna w Kotlinie Kamiennogórskiej, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 12.
4. Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich, [w:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, s. 157–173.
5. Chachaj J., 1978, Problem wsi zanikającej, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, s. 119–123.
6. Ciok S., 1991, Sudety. Obszar problemowy, Studia Geograficzne, 51, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1236, Wrocław.
7. Ciok S., 1994, Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Studia Geograficzne LXI, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1951, Wrocław.
8. Ciok S., 1995, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 12, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, Wrocław, s. 51–64.
9. Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
10. Jerkiewicz A., Krawiec K., Zagożdżon A., 1979, Zmiany ludnościowe i osadnicze w Regionie Kłodzkim, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 223.
11. Latocha A., 2009, Land use changes and longer-term human-environment interactions in a mountain region, (Sudetes Mountains, Poland), Geomorphology, 108, s. 48–57. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.02.019
12. Latocha A., 2010, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, [w:] S. Horska-Schwarz (red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 26, s. 181–194.
13. Latocha A., 2012, Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period, Geographia Polonica, 85(4), s. 13–21. https://doi.org/10.7163/GPol.2012.4.21
14. Latocha A., 2013, Wyludnione wsie w Sudetach. I co dalej?, Przegląd Geograficzny, 85 (3), s. 373–396. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.3.3
15. Latocha A., 2017, Odradzanie wsi? Przemiany ludnościowo-osadnicze na ziemi kłodzkiej w okresie powojennym, Studia Obszarów Wiejskich, 48, s. 31–52.
16. Miszewska B., 1979, Tendencje zmian ludnościowych w Sudetach na przykładzie rejonu noworudzkiego, Czasopismo Geograficzne, 50 (1–2), s. 75–86.
17. Miszewska B., 1989, Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, Czasopismo Geograficzne, 60 (2), s. 135–145.
18. Namyślak B., 2013, Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 30, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
19. Pijet-Migoń E., Migoń P., 2014, Turystyka w kreatywnej wsi – studium przypadku wsi Dobków na Pogórzu Kaczawskim, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, s. 129–139.
20. Potocki J., 2009, Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
21. Salwicka B., 1978, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziemi wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej, Prace Instytutu Geograficznego, seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 71–87.
22. Salwicka B., 1983, Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 23–30.
23. Staffa M. (red.), 1992, Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, 14, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków.
24. Staffa M. (red.), 1993, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, 16, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
25. Staffa M. (red.), 1996, Góry Stołowe, Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, 13, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
26. Szmytkie R., 2008, Nieistniejące wsie w Sudetach, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225–242.
27. Szmytkie R., 2015, Wiejska baza noclegowa powiatu kłodzkiego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15 (2), s. 245–260.
28. Szmytkie R., Kasprzak M., 2016, Rozwój osadnictwa na północnym skłonie Karkonoszy, Opera Corcontica, 53, s. 61–72.
29. Szmytkie R., Tomczak P., 2015, Współczesne tendencje zmian ludnościowych i funkcjonalnych na obszarach wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 181–194. https://doi.org/10.7163/SOW.37.11
30. Szmytkie R., Tomczak R., 2017, Revival of rural settlements in Kłodzko Land, Geographia Polonica, 90(3), s. 319–333. https://doi.org/10.7163/GPol.0097
31. Szmytkie R., Zajączkowski J., 2013, Educational farms as an agritourist product on example of the Lower Silesia Region, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Tourism Role in the Regional Economy, 4, Regional Tourism Product – Theory and Practice, University of Business in Wroclaw, Wroclaw, s. 250–264.
32. Tomaszewski J., 1968, Zmiany ludnościowe w osiedlach sudeckich ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Jelenia Góra i Bystrzyca Kłodzka, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 6.
33. Wolski O., 2017, Odnowa wsi jako przedmiot badań. Ewolucja i systematyzacja pojęcia, Wieś i Rolnictwo, 2 (175), s. 119–146.
34. Zagożdżon A., 1983, Modele sieci osadniczej w rejonach górskich na tle współczesnych procesów przemian osadnictwa, Studia Geograficzne, 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 31–47.
35. Zagożdżon A., 1990, Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, Studia KPZK PAN, 96, s. 95–111.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

49

Start page:

39

End page:

57

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.49.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: