RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego = Estimation of the effects of investment pressure and the oversupply of building land in the suburban area of Warsaw as exemplified by the “Western Belt” communes

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 2 (2018)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents a part of a study modified for publishing purposes, elaborated at the Institute of Geography and Spatial Organization of PAS for the Ministry of Infrastructure and Construction (Śleszyński et al. 2017). The topic was the analysis of spatial planning documents with particular emphasis on the problems of buildings’ dispersion, demographic absorption and location of buildings within areas covered and uncovered by local plans. The research covered 21 communes (gminas) located west of the Warsaw Agglomeration. On the basis of WFS services or directly from commune offices, digital vector data on the boundaries and structure of land use in studies of spatial development conditions and directions and local plans, as well as geographic coordinates and type of decisions on building conditions were collected. A strong oversupply of building plots has been detected, resulting in the dispersion of buildings and its mismatch, among others to the existing investment, including the basic services network.

References:

1. Bal-Domańska B., 2017, Wybrane problemy szacunku wskaźników pojemności demograficznej w przekroju gmin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 465, s. 21–30.
2. Borkowski P., Burnewicz J., Koźlak A., Pawłowska B., Ważna A., 2018, Transport a organizacja przestrzeni w życiu społeczno-gospodarczym, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), 2018, Koszty chaosu przestrzennego, Studia KZPK PAN, 182, Warszawa, s. 81–113.
3. Borowski S., 1968, Przemiany socjo-demograficzne na ziemiach polskich i w niektórych krajach europejskich w XIX w., [w:] A. Mączak (red.), Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17–21 września 1968 r: Referaty. Referaty plenarne. Sekcje VII-XI, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 392–402.
4. Cannan E., 1895, The Probability of a cessation of the growth of population in England and Wales during the next century, The Economic Journal, 5, 20, s. 505–515. https://doi.org/10.2307/2956626
5. Chmielewski J.M., Turek A., Kardaś A., 2014, Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy, Studia Regionalne i Lokalne, 2, 56, s. 68–94.
6. Degórska B., 2017, Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy: kontekst ekologiczno-krajobrazowy, Prace Geograficzne, 262, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Degórska B., Deręgowska A., 2008, Zmiany krajobrazu Obszaru Metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku, Atlas Warszawy, 10, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
8. Drejerska N., Chrzanowska M., Pomianek I. (red.), 2014, Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
9. Dymek W., Bal-Domańska B., Pieniążek M., Bieńkowska A., Buciak R., Drabik I., Okoń G., Wojtkowiak J., Łapińska A., Markowski K., Murzacz B., Myna A., Zabiegła J., Zabiegły G., 2015, Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka-Warszawa.
10. Feltynowski M., 2016, Unsustainable spatial planning – the example of the central region, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, s. 52–60.
11. Fogel P., 2012, Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 250, Warszawa.
12. Fogel P. (red.), 2006, Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej dla potrzeb planowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
13. Fogel P., Kistowski M., 2005, Kryteria pojemności przestrzennej dla potrzeb planowania przestrzennego w świetle strategii dla środowiska miejskiego, Człowiek i Środowisko, 29, 1–4, s. 51–68.
14. Gutry-Korycka M. (red.), 2005, Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study, Wydawnictwo UW, Warszawa.
15. Idczak P., Mrozik K., 2017, Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy, Studia i Prace Wydziału Nauk o Ziemi i Zarządzania US, 47, 2, s. 55–66.
16. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
17. Józefowicz A. (red.), 1974, Demografia społeczna, Biblioteka Problemów, 200, PWN, Warszawa.
18. Kaczmarek T., 2017, Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27, s. 81–98. https://doi.org/10.18778/1508-1117.27.06
19. Kostrowicki A.S., 1970, Zastosowanie metod geobotanicznych tu ocenie przydatności terenu dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, Przegląd Geograficzny, 42, 4, s. 631–645.
20. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 25, 4, 280, s. 5–21.
21. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2013, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
22. Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Koszty chaosu przestrzennego, Studia KZPK PAN, 182, Warszawa.
23. Kozłowski S. (red.), 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, 2, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, KUL, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa.
24. Krzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Runge A., Spórna T., 2017, Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation, Geographia Polonica, 90, 2, s. 71–85. https://doi.org/10.7163/GPol.0082
25. Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Prace Monograficzne, 724, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, Kraków.
26. Kurowski S., 1980, Ludność w historii i polityce, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
27. Lityński P., Hołuj A., 2018, Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich, [w:] A. Kowalewski, T. Markowski, P. Śleszyński (red.), 2018, Koszty chaosu przestrzennego, Studia KZPK PAN, 182, Warszawa, s. 114–162.
28. Lorens P. (red.), 2005, Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Urbanista, Warszawa.
29. Majewska A., Denis M., Jaroszewicz J., 2015, Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy, Mazowsze. Studia Regionalne, 16, s. 73–85.
30. Marsz A., 1972,Metoda obliczania pojemności rekreacyjnej ośrodków wypoczynkowych na Niżu, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 12, 3, Poznań.
31. Mikuła Ł., 2016, Planowanie rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych, [w:] Ł. Mikuła (red.), Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań – problemy, metody, osiągnięcia, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 27, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 113–130.
32. Milewska-Osiecka K., 2016, Budownictwo mieszkaniowe i sytuacja demograficzna w małych miastach i na ich obszarach wiejskich (przykład województwa łódzkiego), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nauk Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 276, s. 150–161.
33. Moczulski L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
34. Moszyńska B., 2001, Przekształcenie środowiska przyrodniczego oraz wartości zdrowotne zbiorowisk leśnych w strefie podmiejskiej Warszawy, [w:] K. German, J. Balon (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Kraków, s. 250–258.
35. Ogrodowczyk A., 2011, Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, s. 167–186.
36. Ormicki W.R., 1937, Granice współczesnej pojemności ludnościowej w województwie krakowskim, Prace Wydziału Populacyjno-Migracyjnego – Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 4, Warszawa.
37. Piskozub A., 1998, Morze w dziejach cywilizacji, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa.
38. Rosset E., 1983, Doktryna ludności optymalnej w rozwoju historycznym, PWE, Warszawa.
39. Smutek J., 2012, Dekoncentracja przestrzenna a zmiany zróżnicowania budżetów gmin w obszarach oddziaływania dużych miast w Polsce, Prace Geograficzne UJ, 131, s. 55–79.
40. Smutek J., 2016, Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w strefie oddziaływania wielkich miast w Polsce, Praca doktorska wykonana w Katedrze Badań Miast i Regionów WNoZ US pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Dutkowskiego, Szczecin.
41. Solarek K., 2013, Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura, 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
42. Solon J., 2001, Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego a możliwości gospodarowania przestrzenią strefy podmiejskiej Warszawy, [w:] B. Krawczyk, G. Węcławowicz (red.), Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej, Prace Geograficzne, 180, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 131–147.
43. Solon J., 2009, Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland, Landscape Urban Planning, 93, 3–4, s. 250–261.
44. Stalski M., 1970, Metoda określania chłonności turystycznej wybranego obszaru, Przegląd Geograficzny, 42, 4, s. 703–712.
45. Strzelecki Z., Kucińska M., 2006, Żywiołowe rozprzestrzenianie się metropolii warszawskiej, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem Komitetu "Człowiek i Środowisko" PAN, 2, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 125–149.
46. Sudra P., 2016, Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 247–272. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.6
47. Śleszyński P., 2018, Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego. Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna, Mazowsze. Studia Regionalne, 25, s. 13–27. https://doi.org/10.21858/msr.25.01
48. Śleszyński P., 2013, Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), s. 5–25.
49. Śleszyński P., 2012, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 8, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
50. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN, Warszawa.
51. Śleszyński P., Deręgowska A., Mazurek D., Stępniak M., Sudra P., Zielińska B., 2017, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2015 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa.
52. Śleszyński P., Izdebski W., Malinowski Z., Kursa M., 2018, Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1, s. 331–347.
53. Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2015, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
54. Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie Sedno, IGiPZ PAN, Warszawa.
55. Śleszyński P., Solon J. (red.), 2010, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia KPZK PAN, 130, Warszawa.
56. Śleszyński P., Sudra P., 2016, Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku, Człowiek i Środowisko, 40, 1 s. 29–52.
57. Świetlik M., 2016, Bilans zapotrzebowania na tereny w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, [w:] Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa, s. 58–68.
58. Warczewska B., 2012, Poszukiwanie wskaźników pojemności przestrzennej terenów wiejskich leżących w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" w gminie Milicz, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 2, s.49–62.
59. Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 10, Warszawa.
60. Wilski J., Kowalewski A., Chmielewski J.M., Karbownik W., 1972, Opracowanie wariantowe koncepcji rozwoju WZM, Warszawa.
61. Wójcik M., 2016, Selected problems of contemporary socio-spatial changes in peri-urban areas of the city of Łódź (Poland), Geographia Polonica, 89, 2, s. 169–186. https://doi.org/10.7163/GPol.0052
62. Zipser T., Sławski J., 1988, Modele procesów urbanizacji. Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, Studia KPZK PAN, 97, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

2

Start page:

209

End page:

240

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66303 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.2.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Sep 27, 2018

Number of object content hits:

790

Number of object content views in PDF format

1340

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/85826

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information