Object structure

Title:

Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz = Determinants of rural renewal programme. Case of Spycimierz village

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Jezierska-Biel, Pamela

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; odnowa wsi ; zasoby lokalne ; odnowa selektywna ; waloryzacja zasobów

Abstract:

Artykuł ma na celu określenie uwarunkowań odnowy wsi (wykorzystywanego i niewykorzystanego potencjału rozwojowego wsi), biorąc za przykład Spycimierz – miejscowość usytuowaną w województwie łódzkim, która stanowi nieodosobniony w skali kraju przykład działań odnawiających (zarówno tych planowanych, jak i realizowanych), prowadzących do odnowy selektywnej. Ten rodzaj odnowy jest konsekwencją pewnego określonego sposobu waloryzacji zasobów wsi przez ważnych dla procesu aktorów lokalnych. Spycimierz to wieś, która buduje swój potencjał w oparciu o tradycję układania kwietnych dywanów raz w roku, podczas święta Bożego Ciała. Proces odnowy tej miejscowości, z wyboru władz lokalnych i samych mieszkańców, koncentruje się więc na działaniach związanych ze wzmocnieniem roli tego obrzędu i wypromowaniem go na zewnątrz. Wydaje się to sytuacją nieco zawężoną, gdyż dokonana inwentaryzacja zasobów lokalnych miejscowości wskazuje również na inne, cenne zasoby/kapitały Spycimierza.

References:

1. Figlus T., 2015, Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno – historycznych i archeologicznych, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 73–94.
2. Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa, s. 51–65.
3. Hanifan L., 1916, The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, s. 130–138.
-
4. Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia Odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska, (red.), Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 5–17.
5. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
6. Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa, s. 41–65.
7. Kołodziejczyk D., 2003, Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 4, s. 27–37.
8. Kulawiak A., 2015, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 157–166.
9. Lewenstein B., 2006., Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
10. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. "Case study" Lokalnych Grup Działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123–138.
11. Niedźwiedzka-Filipiak I., Wilczyński R., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
12. Okoń-Horodyńska E., 2011, Potencjał rozwojowy gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
13. Plan działania wsi Spycimierz na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w SNW (Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce).
14. Podedworna H., Ruszkowski P., 2008, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
15. Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
16. Rosner A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, [w:] A. Rosner, (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 8–27.
17. Skoiński J., 1936, Spicymierz. Gród i Kasztelania. Szkic historyczny, maszynopis.
18. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, www.sjp.pwn.pl
19. Strategia Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013–2020, czerwiec 2012, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Deloitte na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Uniejów.
20. Strategia Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020, 2015, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
21. Wieruszewska M., (red.) 1992, Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
22. Wilczyński R., 2000, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
23. Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich – niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, Studia i Prezentacje, 2 (35), s. 4–22.
24. Wilczyński R., (red.) 2012, Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
25. Wilkin J., 2007, Przemiany na obszarach wiejskich w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa Wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 37–50.
26. Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 9–20.
27. Wójcik M., 2016, Uwarunkowania tworzenia "Sieci Najciekawszych Wsi" – wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 25, s. 109–129.
-
28. Wójcik M., (red), 2017, Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

151

End page:

163

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: