Object structure
Title:

Uwarunkowania odnowy wsi w Polsce. Przypadek wsi Spycimierz = Determinants of rural renewal programme. Case of Spycimierz village

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Jezierska-Biel, Pamela

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural renewal ; local resources ; selective renewal ; evaluation of resources

Abstract:

This article is an attempt to present determinants for the process of implementing assumptions included in the Rural Renewal Programme, taking as an example Spycimierz – a village located in the Łódzkie Voivodship, which is an isolated nationwide instance of revitalizing actions (both planned and implemented) leading to selective rural renewal. This kind of rural renewal is a consequence of specific valorising rural resources by important local actors. Spycimierz is a village that builds its potential based on the tradition of laying floral carpets once a year during the feast of Corpus Christi. The process of rural renewal of this locality, with the choice of local authorities and inhabitants themselves, concentrates on activities related to the role of the rite and promoting it outside. This seems to be rather narrowed, as inventory of local resources also indicates other valuable assets to be found in Spycimierz.

References:

1. Figlus T., 2015, Rozwój układu ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle badań geograficzno – historycznych i archeologicznych, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 73–94.
2. Heffner K., 2007, Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR, Warszawa, s. 51–65.
3. Hanifan L., 1916, The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, s. 130–138.
https://doi.org/10.1177/000271621606700118 -
4. Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia Odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska, (red.), Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 5–17.
5. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
6. Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa, s. 41–65.
7. Kołodziejczyk D., 2003, Kapitał społeczny w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 4, s. 27–37.
8. Kulawiak A., 2015, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013, Biuletyn Uniejowski, 4, s. 157–166.
9. Lewenstein B., 2006., Nowe paradygmaty rozwoju układów lokalnych – w stronę obywatelskich wizji społeczności lokalnych, [w:] J. Kurczewska (red.), Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
10. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. "Case study" Lokalnych Grup Działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123–138.
11. Niedźwiedzka-Filipiak I., Wilczyński R., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
12. Okoń-Horodyńska E., 2011, Potencjał rozwojowy gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
13. Plan działania wsi Spycimierz na rzecz spełnienia warunków uczestnictwa w SNW (Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce).
14. Podedworna H., Ruszkowski P., 2008, Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
15. Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
16. Rosner A., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych, [w:] A. Rosner, (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 8–27.
17. Skoiński J., 1936, Spicymierz. Gród i Kasztelania. Szkic historyczny, maszynopis.
18. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, www.sjp.pwn.pl
19. Strategia Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013–2020, czerwiec 2012, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Deloitte na zlecenie Burmistrza Gminy i Miasta Uniejów.
20. Strategia Rozwoju Powiatu Poddębickiego 2020, 2015, ŁARR Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
21. Wieruszewska M., (red.) 1992, Między mitem a nadzieją, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
22. Wilczyński R., 2000, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
23. Wilczyński R., 2012, Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich – niewykorzystana szansa na rewitalizację, Architektura Krajobrazu, Studia i Prezentacje, 2 (35), s. 4–22.
24. Wilczyński R., (red.) 2012, Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
25. Wilkin J., 2007, Przemiany na obszarach wiejskich w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa Wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 37–50.
26. Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 9–20.
27. Wójcik M., 2016, Uwarunkowania tworzenia "Sieci Najciekawszych Wsi" – wyniki oceny eksperckiej 50 polskich miejscowości, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 25, s. 109–129.
https://doi.org/10.18778/1508-1117.25.06 -
28. Wójcik M., (red), 2017, Tożsamość i miejsce. Budzenie uśpionego potencjału wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

151

End page:

163

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: