Object structure

Title:

Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych = Village renewal as a factor activating local communities

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Biczkowski, Mirosław ; Rudnicki, Roman

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; odnowa wsi ; fundusze Unii Europejskiej ; obszary wiejskie ; aktywizacja mieszkańców ; społeczności lokalne

Abstract:

Głównym celem artykułu jest przybliżenie poziomu realizacji, zróżnicowania przestrzennego oraz efektów działania „Odnowa i rozwój wsi” wdrażanego poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). Skala środków zaangażowana w realizację programu powoduje, iż był to jeden z najsilniej oddziaływujących instrumentów w zakresie poprawy jakości życia na wsi. Ponadto działanie to stanowiło impuls aktywizujący wewnętrzny potencjał poszczególnych jednostek terytorialnych, w tym pobudzenie do działania społeczności lokalnych. W celu możliwie pełnego rozpoznania znaczenia i skali oddziaływania programu odnowy wsi, analizę przeprowadzono w różnych skalach przestrzennych, tj. krajowej oraz regionalnej (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) i lokalnej – przykłady inwestycji w wybranych gminach/miejscowościach. W analizie wykorzystano wskaźniki charakteryzujące wybrane elementy kapitału społecznego stanowiące tło oceny poziomu absorpcji środków i aktywności mieszkańców w aplikowaniu o środki z programu odnowy wsi.

References:

1. Adamiak Cz., Rudnicki R., 2016, Ocena spójności terytorialnej obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego pod względem infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście Aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania funduszy unijnych, [w:] D. Kołodziejczyk (red.), Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej w kontekście na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski, IERiGŻ, Monografie Programu Wieloletniego, 41, Warszawa, s. 112–166. ; 2. Biczkowski M., 2013, Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 71–85. ; 3. Biczkowski M., Grabowska A., 2015, Odnowa wsi w świetle wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 6, Warszawa-Poznań-Kołobrzeg, s. 25–31. ; 4. Chudy W., 2011, Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 10, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków, s. 97–106. ; 5. Czapiewska G., 2011. Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3 (25), WSZiA, Zamość, s. 85–94. ; 6. Idziak W., Wilczyński R. 2013, Odnowa wsi: przestrzeń, ludzie, działania, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa. ; 7. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Studia i analizy statystyczne, 2013, GUS, Warszawa. ; 8. Kaleta A., 1992, Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy, [w:] M. Wieruszewska (red.), Odnowa wsi – między mitem a nadzieją, IRWiR PAN, Warszawa, s. 13–46. ; 9. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa. ; 10. Klekotko M., 2005, Wiejskie społeczeństwo obywatelskie czy wiejskie społeczności obywatelskie? O problemach badania obywatelskości ludności wiejskiej, [w:] K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 107–117. ; 11. Kłodziński M., 2007, Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 87–104. ; 12. Koreleski K. 2007: Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN, 1, Kraków, s. 19–26. ; 13. Kutkowska B., Pilawka T., 2012, Program odnowy wsi jako instrument wzmacniający jakość kapitału społecznego, Roczniki Naukowe SERiA, XIV, 3, s. 232–237. ; 14. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; 2016, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 15. Ray C., 1997, Towards a theory of the dialectic of rural development, Sociologia Ruralis, 27 (3), s. 345–362. ; - ; 16. Rudnicki R., Kozłowski L., 2012, Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego – diagnoza prospektywna (2002–2010) i wizja rozwoju do 2050 r., Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 95–127. ; 17. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Fundusz Współpracy, Program Agro-Info, Poznań. ; 18. Wilczyński R., 2008, Programy odnowy wsi w Polsce, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 99–116. ; 19. Wilczyński R., 2012, Społeczność wiejska jako aktywny podmiot rozwoju – możliwości i ograniczenia, [w:] Odnowa wsi szansą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, materiały z Forum Debaty Publicznej pt. "Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju", Warszawa, s. 33–35. ; 20. Wójcik M., 2010, Struktura i działanie – społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa Wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 186–201.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

77

End page:

103

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: