Object structure
Title:

Odnowa wsi jako przedmiot badań geograficzno-osadniczych = Rural renewal as a study field of settlement geography

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Creator:

Wójcik, Marcin

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural renewal ; research concepts ; settlement geography

Abstract:

The purpose of the study is to determine the specificity and scope of the rural renewal concept depending on the nature of research hybridization. The starting point and point of reference in the following sections of the discussion is settlement geography - geographical discipline with a very long tradition and unquestionable research achievements as well as cognitive and applied values. In each case, the contribution of settlement geography to the development of transdisciplinary research and the understanding of rural renewal within them are underlined. The next link to consider should be treated as an original research project associating geographic knowledge with the one produced in contact with other disciplines. A complementary element, embedded in the structure of the study is the description of four research problems that should be considered as examples of good geographical practices. These are the possibilities for using different concepts in the development of a comprehensive rural renewal research program from the perspective of settlement geography

References:

1. Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
2. George P., 1959, Wieś. Problemy rolnictwa światowego, PWN, Warszawa.
3. Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), 2002, Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy, ZERiOŚ, FI, Łódź.
4. Jeziorska-Biel P., 2014, Realizacja programu "Odnowa Wsi": a poziom zrównoważonego rozwoju gmin województwa łódzkiego, Uniwersytet Łódzki, maszynopis pracy doktorskiej.
5. Jeziorska-Biel P., 2017, Gospodarowanie przestrzenią w odnowie wsi – zastosowanie koncepcji miejsca do analizy projektów odnowy wsi, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 17–30.
https://doi.org/10.18778/1508-1117.28.02 -
6. Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
7. Kacprzak E., Głębocki B., 2017, Organizacja przestrzenna gruntów w województwie wielkopolskim a możliwości wykorzystania środków UE na jej poprawę na przykładzie wsi Brudzewek, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 28, s. 105–130.
https://doi.org/10.18778/1508-1117.28.07 -
8. Kałamucka W., 2017, Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej, Wyd. UMCS, Lublin.
9. Lisowski A., 2011, Geografia i nauki społeczne w nauce transdyscyplinarnej, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 69–90.
10. Liszewski S., Maik W. (red.), 2000, Wielka encyklopedia geografii świata, Osadnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
11. Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
12. Maik W., 1993, Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze, [w:] W. Maik (red.), Problematyka lokalnych systemów osadniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 19–28.
13. Maik W., 2005, Wprowadzenie, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 1, Bydgoszcz, s. 9–17.
14. Maik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii geografii miast, Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
15. Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2005, Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
16. Majewski E., 2008, Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
17. Parysek J., 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
18. Rykiel Z., 1994, Główne kierunki i metody badań w polskiej geografii osadnictwa, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, t. 2: Kierunki badań naukowych, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 251–264.
19. Stanny M., Czarnecki A., 2011, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR, Warszawa.
20. Suliborski A., 2008, O znaczeniu syntezy naukowej w geografii, [w:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, s. 79–90.
21. Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
22. Suliborski A., 2015, Wykorzystanie koncepcji "funkcji miejsca" w badaniach wielofunkcyjności obszarów wiejskich (przykład gminy miejsko-wiejskiej Rzgów w powiecie wschodnio-łódzkim), Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 71–90.
https://doi.org/10.7163/SOW.37.4 -
23. Sykała Ł., Kudłacz K., Ziółkowska M.., 2017, Rewitalizacji i odnowa wsi – doświadczenia w opracowaniu Gminnych Programów Rewitalizacji na obszarach wiejskich, Instytut Rozwoju Miast wKrakowie, https://www.silesia.org.pl/upload/files/IwonaK/IRM_-_Rewitalizacja_i_odnowa_wsi.pdf
24. Szacki J., 1983, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.
25. Szymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
26. Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce, Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
https://doi.org/10.18778/7525-657-4 -
27. Wójcik M., 2017, Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

9

End page:

20

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: