Object structure
Title:

Rola typów cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stężeń pyłu zawieszonego PM10 w Poznaniu = The role of the atmospheric circulation types on PM10 concentrations in Poznań

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 90 z. 1 (2018)

Creator:

Pilguj, Natalia ; Kendzierski, Sebastian ; Kolendowicz, Leszek

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

air pollution ; suspended particulate matter ; PM10 ; atmopheric circulation types ; Poznań

Abstract:

Emissions from various sources and favorable meteorological conditions associated with the advection of air masses, promote the occurrence of high concentration of particulate matter. Using data of mean daily values of PM10 and calendar of circulation types for Western Poland drafted by T. Niedźwiedź (2003), made it possible to show the most and least favorable situations occurrence of high particulate matter concentration. The most preferred situation for pollution accumulation is the advection from the southern sector. The lowest values of PM10 appeared in the case of northern types of circulation. It was also shown that exceeding the permissible daily values of 50 μg m−3 (according to Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe) occur much more frequently in the case of anticyclonic types of circulation. Mean values of PM10 in different seasons, confirmed the presence of the highest concentrations in winter, what is associated with an increase of emissions from municipal sector, as well as increase of frequency of circulation types from the South at this time of year.

References:

1. Anderson J.O., Thundiyil J.G., Stolbach A., 2012, A review of the effects of particulate matter air pollution on human health, Journal of Medical Toxicology, 8, 2, s. 166–175. https://doi.org/10.1007/s13181-011-0203-1
2. Artí-ano B., Salvador P., Alonso D.G., Querol X., Alastuey A., 2004, Influence of traffic on the PM10 and PM2.5 urban aerosol fractions in Madrid (Spain), Science of the Total Environment, 334-335, s. 111–123. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.04.032
3. Cembrzyńska J., Krakowiak E., Brewczyński P.Z., 2015, Sezonowa zmienność stężenia pyłu zawieszonego oraz jakości powietrza na terenie miasta Sosnowiec, Medycyna Środowiskowa, 18, 4, s. 27–35.
4. Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J., 2015, Application of cluster analysis in defining the meteorological conditions shaping the variability of PM10 concentration, Rocznik Ochrona Środowiska, 17, s. 40–61.
5. Czernecki B., Półrolniczak M., Kolendowicz L., Marosz M., Kendzierski S., Pilguj N., 2016, Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland, Journal of Atmospheric Chemistry, 74, 1, s. 115–139. https://doi.org/10.1007/s10874-016-9345-5
6. Drzeniecka A., Pereyma J., Pyka J.L., Szczurek A., 2000, Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza w Śródmieściu Wrocławia, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 7, 8–9, s. 865–882.
7. Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2010, Wpływ warunków meteorologicznych oraz cyrkulacji atmosferycznej na stężenie PM10 we Wrocławiu. Proceedings of ECOpole, 4, 2, s. 343–349.
8. Godłowska J., Tomaszewska A.M., 2010, Relations between circulation and winter air pollution in Polish urban areas, Archives of Environmental Protection, 36, 4, s. 55–66.
9. Jędruszkiewicz J., Piotrowski P., Pietras B., 2016, Koncentracja zanieczyszczeń pyłowych powietrza PM2,5 w Krakowie w latach 2010–2014, Acta Geographica Lodziensia, 104, s. 123–135.
10. Kampa M., Castanas E., 2008, Human health effects of air pollution, Environmental Pollution, 151, s. 362–367. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.06.012
11. Keuken M.P., Moerman M., Voogt M., Blom M., Weijers E.P., Röckmann T., Dusek U., 2013, Source contributions to PM2.5 and PM10 at an urban background and a street location, Atmospheric Environment, 71, s. 26–35. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.01.032
12. Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J.S., 2009, Wpływ ruchu drogowego na stężenia PM2.5, PM10 i WWA w warunkach wysokiej i niskiej emisji komunalnej, [w:] J. Ozonka, M. Pawłowska (red.), Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 58, 1, Lublin, s. 129–137.
13. Leśniok M.R., Caputa Z.A., 2009, The role of atmospheric circulation in air pollution distribution in Katowice Region (Southern Poland), International Journal of Environment and Waste Management, 4, 1/2, s. 62–74. https://doi.org/10.1504/IJEWM.2009.026884
14. Leśniok M., Małarzewski Ł., Niedźwiedź T., 2010, Classification of circulation types for Southern Poland with an application to air pollution concentration in Upper Silesia, Physics and Chemistry of the Earth, 35, 9–12, s. 516–522.
15. Lewandowska A.U., Falkowska L.M., 2013, High concentration episodes of PM10 in the air over the urbanized coastal zone of the Baltic Sea (Gdynia – Poland), Atmospheric Research, 120–121, s. 55–67. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.08.002
16. Niedźwiedź T., 2013, Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski zachodniej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (komputerowy zbiór prywatny).
17. Pietruczuk A., Jarosławski J., 2013, Analysis of particulate matter concentrations in Mazovia Region, Central Poland, based on 2007–2010 data, Acta Geophysica, 61, 2, s. 445–462. https://doi.org/10.2478/s11600-012-0069-x
18. Radomski J., 2008, Wpływ typów cyrkulacji na stężenie pyłu zawieszonego (PM10) w zimie na Wyżynie Śląskiej, Problemy Ekologii, 12, 4, s. 207–210.
19. Raport Syntetyczny Inspekcji Ochrony Środowiska. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu oraz wpływu źródeł naturalnych, 2011, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
20. Skrzypski J., 1998, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stopnia czystości powietrza napływającego nad aglomeracje miejsko-przemysłowe (na przykładzie Łodzi), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, s. 531–538.
21. Wang W., Yu T., Ciren P., Jiang P., 2015, Assessment of human health impact from PM10 exposure in China based on satellite observations, Journal of Applied Remote Sensing, 9, 1. https://doi.org/10.1080/01431161.2015.1007250 ; https://doi.org/10.1117/1.JRS.9.096027

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

90

Issue:

1

Start page:

77

End page:

91

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2018.1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: