Object structure
Title:

Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (lata 2007–2013) = European Union funds as a factor in the development of rural areas in Kujawsko-Pomorskie province (in 2007–2013 period)

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Creator:

Dubownik, Anna ; Rudnicki, Roman ; Wiśniewski, Łukasz

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; fundusze Unii Europejskiej ; programy krajowe ; programy regionalne ; obszary wiejskie ; województwo kujawsko-pomorskie

Abstract:

Artykuł stanowi próbę zestawienia wydzielonych funduszy z programów Unii Europejskiej, ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszej pełnej perspektywie finansowej (lata 2007–2013). Analizą objęto środki z budżetu UE w układzie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, z programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Programem Operacyjnym RYBY. Warunki zewnętrzne absorpcji środków unijnych wzięto pod uwagę jako zespół zjawisk i procesów oddziałujących na ich zróżnicowanie przestrzenne. Wyróżniono warunki przyrodnicze, ekologiczne, historyczne i określone przez poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

References:

1. Churski P., 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia, 79, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
2. Churski P., 2008, Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunkowania – krajowe konsekwencje, [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s.153–188.
3. Churski P., 2010, Regional policy and the development of the cohesion and competitiveness of Wielkopolska, [w:] P. Churski, W. Ratajczak (red.), Regional Development and Regional Policy in Poland: First Expiriences and New Challenges of the European Union Membership, Studia Regionalia KPZK PAN, 27, II, Warszawa, s. 164–183.
4. Churski P., 2014, The polarization-diffusion model in the changes to the cohesion policy - the consequences to the direction of the growth policy, [w:] P.Churski (red.), The social and economic growth vs. the emergence of economic growth and stagnation areas, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13–27.
5. Churski P., Borowczak A., Perdał R., 2014, Zróżnicowanie rozwojowe na poziomie lokalnym a absorpcja środków polityki spójności – wyzwania krajowej polityki Rozwoju, [w:] A.Kukliński, J.Woźniak (red.), Przyszłość wolności. Wymiar krajowy – regionalny międzynarodowy, VII Konferencja Krakowska, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 279–316.
6. Gorzelak G., 2011, The challenges for regional development, [w:] K. Olejniczak, M. Kozak, S. Bienias (red.), Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds' practice, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 23–32.
7. Gorzelak G., 2014, Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju, [w:] M. Gorynia, S. Rudolf (red.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa, s. 223–242.
8. Hryniewicz J., 2016, Lokalny rozwój gospodarczy oraz znaczenie środków europejskich, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska gmina 2015, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 91–113.
9. Kozak M., 2012, Impact of Cohesion Policy on Poland, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Territorial Cohesion Policy in Poland – Issues in Impact Assessment, Studia Regionalia of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, 33, s. 29–42.
10. Rudnicki R. (red.), 2010, Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
11. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
12. Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski, studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
13. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2010, studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
14. Rudnicki R., Kozłowski L., 2013, Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego – diagnoza prospektywna (2002–2010) i wizja rozwoju do 2050 r., Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 95–127.
15. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 2007, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

55

End page:

75

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: