Object structure
Title:

Potencjał społeczno-demograficzny a poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski = Socio-demographic potential and level of entrepreneurship in the rural areas of Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Creator:

Kopacz-Wyrwał, Iwona

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

socio-demographic potential ; entrepreneurship ; rural areas

Abstract:

The aim of this work is to analyse spatial diversification of the socio-demographic potential and the level of entrepreneurship in rural areas in Poland. Moreover, the author strives to determine relations between the socio-demographic potential and entrepreneurships. Research included all the counties in Poland (rural areas) – 314 counties have been studied. The socio-demographic potential was expressed by a Perkal’s index, while an entrepreneurship indicator was used in order to present the level of entrepreneurship. The analysis revealed that the present level of entrepreneurship and socio-demographic potential in the rural areas of Poland arises from the influence of multiple factors and show high spatial diversity resulting from the general social and economic development of these areas. Furthermore, the research showed that high socio-demographic potential and high level of entrepreneurship characterise spatial units located in the neighbourhood of the biggest urban centres, along the main routes and those with well-developed tourist functions.

References:

1. Bacovic M., 2007, Demographic Changes in transition countries: Opportunity or Obstaclefor Economic Growth? Case of Montenegro, European Research Studies Journal, European Research Studies Journal, 3–4, s. 31–44.
2. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., Czapiewski K., Mazur M., Rogowiecki P., Szymańska M., 2014, Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu PN. "Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich", IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Baran E., Kopacz-Wyrwał I., 2014, Poziom życia a procesy depopulacji na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, 156, Warszawa, s. 168–194.
5. Będzik B., 2008, Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 8, s. 40–47.
6. Gaweł A., 2007, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
7. Golik D., 1999, Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce rozwoju regionalnego, [w:] J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 191–200.
8. Hanushek E.A., Woessmann L., 2008, The Role of Cognitive Skills in Economic Development, Journal of Economic Literature, 46 (3), s. 607–668.
-
9. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11–26.
10. Jaremczuk K., 2003, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg.
11. Justo R., De Castro J.O., Maydeu-Olivares A., 2008, Indicators of Entrepreneurship Activity: Some Methodological Contributions, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 6, 4, s. 604–621.
-
12. Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003, Prace Geograficzne, 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
13. Kamińska W., 2010, Urbanizacja obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Instytut Geografii UJK, Kielce.
14. Kamińska W., 2011, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Przykład województwa świętokrzyskiego, Instytut Geografii UJK, Kielce.
15. Kłodziński M., Dzun W., 2003, Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, KROWiOGŻ AR, Szczecin, Warszawa.
16. Kołodziejczyk D., 2002, Ocena potencjału demograficznego gmin w Polsce (w aspekcie ilościowym i jakościowym), [w:] J. Bański, E. Rydz (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 19–30.
17. Kopacz-Wyrwał I., 2015, Przedsiębiorczość a poziom życia na obszarach wiejskich Polski Wschodniej, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych, Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 82–97.
18. Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny. Analizy. Prognozy, 4.
19. Kurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Karpat, Prace habilitacyjne, 194, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
20. Makieła Z., 2008, Przedsiębiorczość regionalna, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.
21. Menezes de T.A., Silveira-Neto R.M., Azzoni C.R., 2012, Demography and evolution of regional inequality, Annales of Regional Sciences, 49, 3, s. 643–655.
-
22. Rowland D., 2003, Demographic Methods and Concepts, Oxford University Press, Oxford.
23. Schumpeter J. A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
24. Stanny M., 2009, Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 246–257.
25. Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Ossolineum, Kraków.
26. Zając K., 2006, Czynniki demograficzne warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
27. Zeliaś A., 2004, Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
28. Zioło Z., 2008, Renesans badań nad procesami semiurbanizacją, [w:] T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007–2013, Studia KPZK PAN, 119, Warszawa, s. 163–169.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

23

End page:

37

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: