Object structure
Title:

Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź = A shopping centre as a traffic-generating factor In car transport as exemplified by Port Łódź, Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 4 (2017)

Creator:

Kowalski, Michał ; Wiśniewski, Szymon

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

transport geography ; traffic-generating ; car transport ; shopping centre ; Łódź

Abstract:

The article presents results of research devoted to the role of the shopping centre as a traffic-generating factor in individual-car transport. The research procedure was conducted in relation to Port Łódź, one of thirteen shopping centres within the boundaries of the Polish city of Łódź. The main aim has been to determine the share of car traffic generated by Port Łódź in the totality of traffic flows in the network of roads leading to the shopping centre. The analysis was based on data from the urban traffic control system or, to be precise, one of its subsystems which has access to information on spatial and time accessibility of the number of vehicles, transmitted from induction loops situated in the network of urban crossroads. The research focuses on defining potential and real traffic generation for weekdays and weekends, as well as during public holidays and festival days. The research allowed for verification of one of the model approaches to the correlation between selected characteristics of shopping centres and the volume of traffic they generate. Results show that shopping centres located along exit roads on the city outskirts affect the road transport system, particularly by exciting car traffic (also during rush hours), retaining it during afternoon rush hours (thus contributing to an alleviation and extension in time) and, to a lesser extent, serving as an informal element of the Park&Ride system (in the case of centres characterised by good accessibility to public transport and a free car park).

References:

1. Bagnowska A., Kaczor T., 2009, Ocena oddziaływania inwestycji na system transportowy, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 90, 148, s. 9-18.
2. Bartosiewicz B., Wiśniewski Sz., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 2, s. 31-43.
https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.009.6307 -
3. Birr K., Jamroz K., Kustra W., 2013, Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport, 96, s. 19-29.
4. Bruinsma F., Rietveld P., 1998, The accessibility of European cities: Theoretical framework and comparison of approaches, Environment and Planning A, 30, 3, s. 499-521.
https://doi.org/10.1068/a300499 -
5. Celińska-Janowicz D., 2015, Uwarunkowania prawne rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, Samorząd Terytorialny, 7-8, s. 25-34.
6. Cudny W., 2016, Manufaktura in Łódź, Poland: An example of a festival marketplace, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 70, 5, s. 276-291.
https://doi.org/10.1080/00291951.2016.1239654 -
7. Dzieciuchowicz J., 2012, Nowa geografia handlu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, s. 37-53.
8. Flamm M., Kaufmann V., 2006, Operationalising the concept of motility: A qualitative study, Mobilities, 1, 2, s. 167-189.
https://doi.org/10.1080/17450100600726563 -
9. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz T., 2008, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
10. Gadziński J., Beim M., 2010, Dostępność czasowa celów podróży przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 9-13.
11. Gałązka M., 2013, Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1, s. 23-34.
12. Goss J., 1996, Disquiet on the waterfront: Reflections on nostalgia and utopia in the urban archetypes of festival marketplaces, Urban Geography, 17, 3, s. 221-247.
https://doi.org/10.2747/0272-3638.17.3.221 -
13. Haklay M., 2010, How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, Environment and Planning B: Planning and Design, 37, 4, s. 682-703.
https://doi.org/10.1068/b35097 -
14. Hansen W.G., 1959, How accessibility shapes land use, Journal of the American Institute of Planners, 25, 2, s. 73-76.
https://doi.org/10.1080/01944365908978307 -
15. Ingram K.G., Liu Z., 1999, Vehicles, Roads, and Road Use. Alternative Empirical Specifications, Policy Research Working Paper, 2036, The World Bank, Washington DC.
16. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Łódź u progu XX wieku, Studia Miejskie, 4, s. 131-138.
17. Kędroń K., 2010, Badanie wielkości ruchu ciężarowego związanego z funkcjonowaniem wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych w Krakowie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 153, s. 119-127.
18. Kisiała W., Rudkiewicz M., 2016, Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania, Handel Wewnętrzny, 6, 365, s. 103-117.
19. Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 227, Warszawa.
20. Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B., 2012, Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Kraków.
21. Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 26-32.
22. Kowalski M., Wiśniewski S., 2017, Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych, Handel Wewnętrzny, 3, 368, s. 339-357.
23. Krych A., Kaczkowski M., 2010, Słownik kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu, [w:] Modelowanie ruchu i prognozowanie podróży, Materiały Konferencyjne, SITK RP, 94, 153, Kraków, s. 357-396.
24. Kulińska E., Rut J., Partyka P., 2014, Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu, Logistyka, 2, s. 26-34.
25. Lambert J., 2006, One step closer to a pan-European shopping center standard illustrating the new framework with examples, International Council of Shopping Centers, Research Review, 13, 2, s. 35-40.
26. Ledwoń S., 2008, Wpływ współczesnych centrów handlowych na strukturę śródmieść, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Gdańsk, maszynopis.
27. Ledwoń S., 2009, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 36-58.
28. Liu D., Cheu R. L., 2004, Simulation evaluation of dynamic TRANSYT and SCATS-based signal control logic under time varying traffic demand, [w:] K.C. Sinha, T.F. Fwa, R.L. Cheu, D.H. Lee (red.), Applications of Advanced Technologies in Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Beijing, s. 203-207.
29. Matysiak N., 2009, Współczesne centra handlowe w Polsce, Handel Wewnętrzny, 6, 55, s. 26-32.
30. Pamuła T., 2012, Prognozowanie natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu za pomocą sieci neuronowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 74, s. 67-74.
31. Polska, Market Insights. Raport Roczny 2016, 2016, Colliers International.
32. Ritzer G., 2005, Enchanting a disenchanted world: Revolutionizing the means of consumption, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
33. Roberts G.H., bez daty, That's Entertainment: IKEA's 'Mega Mall' Shopping Centres, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31288466/thats_entertainment.pdf?AWSAccessKeyld=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1512649125&Signature=73XC1nzavMarVsi%2Bg9KB5FTWOGc%3D&response-content-disposition=inline%3B%Zofilename%3DThatsEntertainmentIKEAsMegaMallBr.pdf]
34. Rochmińska A., 2011, Centra handlowe-miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, s. 207-217.
35. Rochmińska A., 2016, Shopping centres as the subject of Polish geographical research, Geographia Polonica, 89, 4, s. 521-535.
https://doi.org/10.7163/GPol.0072 -
36. Romanowska A., Jamroz K., 2012, Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2, 98, s. 179-191.
37. Romanowska A., Jamroz K., 2015, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 4-13.
38. Salvaneschi L., 1996, Location, Location, Location: How to Select the Best Site for Your Business, Oasis Press/PSI Research, Portland.
39. Szarata A., 2013, Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 97, s. 499-508.
40. Twardzik M., 2014, Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego, Studia Miejskie, 16, s. 129-145.
41. Wilk W., 2013, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, s. 21-37.
42. Wiśniewski S., 2016, Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, 1, s. 25-38.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

4

Start page:

617

End page:

639

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.4.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: