Object structure
Title:

Centrum handlowe jako czynnik ruchotwórczy w transporcie samochodowym – przykład Portu Łódź = A shopping centre as a traffic-generating factor In car transport as exemplified by Port Łódź, Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 89 z. 4 (2017)

Creator:

Kowalski, Michał ; Wiśniewski, Szymon

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

geografia transportu ; generowanie ruchu ; tansport samochodowy ; centrum handlowe ; Łódź

Abstract:

Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących roli centrum handlowego jako czynnika ruchotwórczego w indywidualnym transporcie samochodowym, na przykładzie Portu Łódź – jednego z trzynastu tego typu obiektów w granicach Łodzi. Głównym celem opracowania jest określenie udziału ruchu samochodowego generowanego przez Port Łódź w potokach ruchu na lokalnej sieci dróg. Analiza została oparta na danych pochodzących z miejskiego systemu sterowania ruchem, a dokładnie z pętli indukcyjnych rozmieszczonych na sieci miejskich skrzyżowań.

References:

1. Bagnowska A., Kaczor T., 2009, Ocena oddziaływania inwestycji na system transportowy, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 90, 148, s. 9-18.
2. Bartosiewicz B., Wiśniewski Sz., 2016, Lokalny transport zbiorowy w Łodzi w świetle badań dostępności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 2, s. 31-43.
-
3. Birr K., Jamroz K., Kustra W., 2013, Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport, 96, s. 19-29.
4. Bruinsma F., Rietveld P., 1998, The accessibility of European cities: Theoretical framework and comparison of approaches, Environment and Planning A, 30, 3, s. 499-521.
-
5. Celińska-Janowicz D., 2015, Uwarunkowania prawne rozwoju wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, Samorząd Terytorialny, 7-8, s. 25-34.
6. Cudny W., 2016, Manufaktura in Łódź, Poland: An example of a festival marketplace, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 70, 5, s. 276-291.
-
7. Dzieciuchowicz J., 2012, Nowa geografia handlu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12, s. 37-53.
8. Flamm M., Kaufmann V., 2006, Operationalising the concept of motility: A qualitative study, Mobilities, 1, 2, s. 167-189.
-
9. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz T., 2008, Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
10. Gadziński J., Beim M., 2010, Dostępność czasowa celów podróży przy dojazdach lokalnym transportem publicznym w Poznaniu, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 9-13.
11. Gałązka M., 2013, Społeczno-demograficzne uwarunkowania kształtowania się wydatków żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1, s. 23-34.
12. Goss J., 1996, Disquiet on the waterfront: Reflections on nostalgia and utopia in the urban archetypes of festival marketplaces, Urban Geography, 17, 3, s. 221-247.
-
13. Haklay M., 2010, How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets, Environment and Planning B: Planning and Design, 37, 4, s. 682-703.
-
14. Hansen W.G., 1959, How accessibility shapes land use, Journal of the American Institute of Planners, 25, 2, s. 73-76.
-
15. Ingram K.G., Liu Z., 1999, Vehicles, Roads, and Road Use. Alternative Empirical Specifications, Policy Research Working Paper, 2036, The World Bank, Washington DC.
16. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Łódź u progu XX wieku, Studia Miejskie, 4, s. 131-138.
17. Kędroń K., 2010, Badanie wielkości ruchu ciężarowego związanego z funkcjonowaniem wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych w Krakowie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 153, s. 119-127.
18. Kisiała W., Rudkiewicz M., 2016, Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania, Handel Wewnętrzny, 6, 365, s. 103-117.
19. Komornicki T., 2011, Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 227, Warszawa.
20. Kopta T., Buczyński A., Hyła M., Lustofin B., 2012, Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Kraków.
21. Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 26-32.
22. Kowalski M., Wiśniewski S., 2017, Dostępność transportowa łódzkich centrów handlowych, Handel Wewnętrzny, 3, 368, s. 339-357.
23. Krych A., Kaczkowski M., 2010, Słownik kompleksowych badań i modelowania potoków ruchu, [w:] Modelowanie ruchu i prognozowanie podróży, Materiały Konferencyjne, SITK RP, 94, 153, Kraków, s. 357-396.
24. Kulińska E., Rut J., Partyka P., 2014, Ograniczenia zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu, Logistyka, 2, s. 26-34.
25. Lambert J., 2006, One step closer to a pan-European shopping center standard illustrating the new framework with examples, International Council of Shopping Centers, Research Review, 13, 2, s. 35-40.
26. Ledwoń S., 2008, Wpływ współczesnych centrów handlowych na strukturę śródmieść, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Gdańsk, maszynopis.
27. Ledwoń S., 2009, Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk, s. 36-58.
28. Liu D., Cheu R. L., 2004, Simulation evaluation of dynamic TRANSYT and SCATS-based signal control logic under time varying traffic demand, [w:] K.C. Sinha, T.F. Fwa, R.L. Cheu, D.H. Lee (red.), Applications of Advanced Technologies in Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers, Beijing, s. 203-207.
29. Matysiak N., 2009, Współczesne centra handlowe w Polsce, Handel Wewnętrzny, 6, 55, s. 26-32.
30. Pamuła T., 2012, Prognozowanie natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu za pomocą sieci neuronowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 74, s. 67-74.
31. Polska, Market Insights. Raport Roczny 2016, 2016, Colliers International.
32. Ritzer G., 2005, Enchanting a disenchanted world: Revolutionizing the means of consumption, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
33. Roberts G.H., bez daty, That's Entertainment: IKEA's 'Mega Mall' Shopping Centres, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31288466/thats_entertainment.pdf?AWSAccessKeyld=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1512649125&Signature=73XC1nzavMarVsi%2Bg9KB5FTWOGc%3D&response-content-disposition=inline%3B%Zofilename%3DThatsEntertainmentIKEAsMegaMallBr.pdf]
34. Rochmińska A., 2011, Centra handlowe-miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11, s. 207-217.
35. Rochmińska A., 2016, Shopping centres as the subject of Polish geographical research, Geographia Polonica, 89, 4, s. 521-535.
-
36. Romanowska A., Jamroz K., 2012, Ruchotwórczość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych trzeciej generacji na przykładzie Trójmiasta, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, 2, 98, s. 179-191.
37. Romanowska A., Jamroz K., 2015, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe: zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?, Transport Miejski i Regionalny, 2, s. 4-13.
38. Salvaneschi L., 1996, Location, Location, Location: How to Select the Best Site for Your Business, Oasis Press/PSI Research, Portland.
39. Szarata A., 2013, Modelowanie liczby pojazdów generowanych przez duże centra handlowe, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 97, s. 499-508.
40. Twardzik M., 2014, Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa śląskiego, Studia Miejskie, 16, s. 129-145.
41. Wilk W., 2013, Miasta zbyt małe na handel z dyskontem, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, s. 21-37.
42. Wiśniewski S., 2016, Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, 1, s. 25-38.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

89

Issue:

4

Start page:

617

End page:

639

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2017.4.5

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: