Object structure
Title:

Zasoby lokalne jako potencjały rozwoju lokalnego w dokumentach strategicznych na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa śląskiego =Local resources as potential for local development in the strategic documents based on selected Silesian Province’s rural communes

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Creator:

Surmacz, Małgorzata

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

local resources ; local development potentials ; local development strategies ; resources ; development of commune ; Silesia voivodship ; rural communes

Abstract:

The main goal of this article is to evaluate the quality of local development potential (the unique and relative more promising resources) identified in the development strategies of rural communes in Silesian Province, Poland. The study encompassed 5 documents from rural communes chosen in view of their development level (as a pilot study to a more complex research). The research focused on these parts of the documents concerning the SWOT matrix (especially the strengths category, which in this case is identified as local resources), as well as the main goals and priorities of strategies. The study of commune development strategies has shown that: 1) Many local resources (natural, cultural, economic, etc.) are specified, but they are usually typical and may be mistaken with local conditions. They may also generate ‘information noise’, rendering it difficult for users of strategic documents to choose the most promising local resources. 2) The main purpose of a local strategy document is to make the key choices of available options. Communes specify the priority resources and plan related activities as main operational goals. Their identification and description is not detailed and inspiring enough to boost the local development process. There is also a problem associated with the awareness of many aspects of each resource. 3) It seems that only a few of identified priority resources can be rightfully named as local development potential. It can be a significant problem because of limited financial resources – rural communes do not take full advantage of opportunities because of lack of knowledge as well as dissipation of funds for many activities which may be important in the short term but do not have positive impact on local economy in the long term. To sum up, it seems that even though there is a common consensus that local resources are an important source of development, it is very difficult to decide responsibly which resources are the most promising and which resources need further actions such as e.g. better funding. In practice it seems that the quality of the most important local resources as local development potential in rural commune strategies should be verified.

References:

1. Babbie E. 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Błąd M., 2007, Kilka refleksji na temat odnowy wsi, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 105–112.
3. Brol R., 1998, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 785, Wrocław.
4. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
5. Dzikowska E., 2013, Plany Rozwoju Lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość, Wieś i Rolnictwo, 4 (161), s. 133–148.
6. Falkowski J., 2016, Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 55–74.
-
7. Internetowy Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pl
8. Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
9. Kłodziński M., 2009, Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319 (2), s. 33–47.
10. Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
11. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4, 153, s. 123–138.
12. Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
13. Parysek J., 2015, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, LXXVII, 3, s. 27–46.
14. Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza. Raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego, 2014, Trendy rozwojowe Mazowsza, 14, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
15. Ray Ch., 2001, Culture Economies: a perspective on local rural development in Europe, Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle.
16. Rzeszutko-Piotrowska M., 2013, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt 34, Rzeszów s. 159–178.
17. Sekuła A., 2005, Bariery Rozwoju Lokalnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty naukowe, 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 587–600.
18. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
19. Surmacz M., 2016, Strategie rozwoju gmin jako źródło danych w badaniach geograficznych [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, t. 10, Myczkowce-Kraków, s. 169–181.
20. Sztando A., 2008, Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach [w:] M. Dylewski (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Zeszyty Naukowe, 501, Ekonomiczne Problemy Usług, 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 193–202.
21. Sztando A., 2009, Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy [w:] M. Dylewski (red.), V Forum samorządowe. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe, 526, Ekonomiczne Problemy Usług, 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 467–473.
22. Warda J., Kłosowski W., 2001, Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego? Wydawnictwo W&K, Bielsko-Biała.
23. Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów Wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
24. Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice od 2015 do 2025 roku "Pawłowice 2025", 2015, Załącznik do Uchwały Rady Gminy Pawłowice, Urząd Gminy Pawłowice.
25. Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2016–2026, 2015, Załącznik do Uchwały Nr XV/105/16 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 29 lutego 2016, Urząd Gminy Krupski Młyn.
26. Strategia Rozwoju Gminy Suszec do roku 2022, 2007, Załącznik do Uchwały NrXI/58/77/2007 Rady Gminy Suszecz dnia 30 sierpnia 2007r., Urząd Gminy Suszec.
27. Strategia Rozwoju Gminy Chełm Śląski na lata 2004–2020 Chełm Śląski: dobre miejsce do zamieszkania, 2004, Uchwała Nr XX/112/2004 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 23 lipca 2004 r., Urząd Gminy Chełm Śląski.
28. Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016–2025, 2016, Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego, Boronów.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

99

End page:

115

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: