Object structure

Title:

Rola lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego – studium przypadku z gminy Jeżewo = The role of local leaders in generating social capital – the case study of Jeżewo commune

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Creator:

Chodkowska-Miszczuk, Justyna ; Biegańska, Jadwiga ; Grzelak-Kostulska, Elżbieta

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; obszary wiejskie ; lokalni liderzy ; kapitał społeczny

Abstract:

Celem artykułu jest określenie roli lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Analizę przeprowadzono na podstawie studium przypadku z gminy Jeżewo (powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie). W opracowaniu podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Jakie cechy osobowościowe i uwarunkowania społeczne decydują o możliwości zostania lokalnym liderem? Jakie inicjatywy mogą być podstawą do budowania kapitału społecznego na wsi? Jaka jest rola lidera w generowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich? Ze względu na specyfikę podjętego problemu postępowanie badawcze wymagało stosowania technik jakościowych. Za najwłaściwsze uznano metodę studium przypadku i wywiadu pogłębionego. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że rola lokalnego lidera w kreowaniu kapitału społecznego przejawia się w aktywizowaniu społeczeństwa poprzez inicjowanie i moderowanie różnorodnych przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, intensyfikujących relacje i budujących tożsamość lokalną. Jak wynika z badań, osią tych oddolnych projektów mogą być wspólne pasje i zainteresowania.

References:

1. Bagdziński S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), UMK, Toruń.
2. Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, s. 1–17. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.005
-
3. Będzik B., 2008, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 7 (4), s. 27–34.
4. Biczkowski M., 2013, Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego, Studia Obszarów Wiejskich, 34, s. 71–86.
5. Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Chodkowska-Miszczuk J., Środa-Murawska S., Rogatka K., 2017, Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych, Studia Obszarów Wiejskich, 44, 75–92.
-
6. Biegańska J., Szymańska D., 2013, The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland – some problems, [w:] D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 21, s. 21–30. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0017
-
7. Burt R.S., 1992, Structural holes: the social structure of competition, Mass. Harvard University Press, Cambridge.
8. Bourdieu P., 2011, The forms of capital (1986), [w:] Cultural theory: An anthology, s. 8–93.
9. Chodkowska-Miszczuk J., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., 2016, Instalacje odnawialnych źródeł energii jako nowa atrakcja turystyczna, [w:] D. Sokołowski, P. Tomczykowska (red.), Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 197–212.
10. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D., 2011, Update of the review: Cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 9, s. 4242–4247. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.126
-
11. Coleman J.S., 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, s. 317–318.
12. Creswell J.W., 2003, Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.), Sage, Thousand Oaks, CA.
13. Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3 (25), s. 85–94.
14. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
15. Dymitrow M., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., 2017, Deprivation and the rural-urban trap, Tijdschrift voor economische en sociale geografie. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/tesg.12263
-
16. Działek J., 2011, Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (45), s.100–118.
17. Fedyszak-Radziejowska B., 2003, Kapitał społeczny wsi. Uwarunkowania historyczne. Stan obecny i szanse rozwoju, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 (120), s. 49–61.
18. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 123–146.
19. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Kapitał społeczny wsi – w poszukiwaniu utraconego zaufania, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie-społeczność lokalna-edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 71–120.
20. Feltynowski M., Senetra A., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Środa-Murawska S., 2015, Some problems of local development : the example of former State Agricultural Farms in Poland, Research for rural development 2015 : annual 21th International Scientific Conference: proceedings, 2, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 237–243.
21. Fukuyama F., 1999, Social capital and civil society, referat wygłoszony na "IMF Conference on Second Generation Reforms", 8–9 listopada 1999 r., Washington, DC. Dostępne na: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm#I, (30-04-2017)
22. Fukuyama F., 2001, Social capital, civil society and development, Third world quarterly 22.1, s. 7–20.
-
23. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
24. Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (27), s. 27–49.
25. Growiec K., 2011, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa.
26. Hanifan L.J., 1916, The rural school community center, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, 1, s. 130–138.
-
27. Hausner J., 2008, Ekonomia społeczna i rozwój, Ekonomia społeczna. Teksty, 12, s. 24.
28. Jasińska-Kania A., 1991, Socjologiczna koncepcja osobowości, [w:] Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia. Problemy podstawowe, PWN, Warszawa, s. 78–99.
29. Kłodziński M., 2003, Kapitał społeczny polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 (120) s. 9–18.
30. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2003, Dylematy polskiej wsi w procesie integracji z Unią Europejską, Wieś i Rolnictwo, 1, 75–85.
31. Kosmaczewska J., 2009, Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 8(4), s. 87–96.
32. Marsden P.V., Campbell K.E., 1984, Measuring Tie Strength, Social Forces, 63, 2, s. 482-501.
-
-
33. Lutyński J., 2000, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, ŁTN, Łódź.
34. Olechnicki K., Załęcki P., 2000, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
35. Parysek J., (red.), 2004, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1998–2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
36. Pretty J., 1998, O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
37. Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Warszawa−Kraków.
38. Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
39. Skubiak B., 2013, Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28), s. 215–224.
40. Swianiewicz P., 2005, Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów nuts4 i nuts5. Dostępne na: http://www.regioportal.pl/pl29/teksty250/(03–04–2016)
41. Szafraniec K., 2006, Zasoby jednostkowe z perspektywy pytania o bezradność i roszczeniowość polskiej wsi, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie-społeczność lokalna-edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 121–188.
42. Szymańska D., Biegańska J., 2012, Infrastructure's and housing's development in the rural areas in Poland – some problems, Journal of Infrastructure Development, 4, 1, s. 1–17. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0974930612449533
-
43. Szymczak M., 2005, Miasto i wieś w Polsce. Dystanse w zakresie mieszkaniowych i materialnych warunków życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
44. Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
45. Woolcock M., 2001, The place of social capital in understanding social and economic outcomes, Canadian Journal of Policy Research, 2, 1, s. 11–17.
46. Wójcik M., 2010, Struktura i działanie – społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu "Odnowa wsi", Studia Obszarów Wiejskich, 24, s. 186–201.
47. Zawisza S., 2003, Rola liderów w procesie samoorganizacji mieszkańców wiejskich społeczności lokalnych, Wieś i Rolnictwo, Suplement do nr 3 (120), s. 331–342.
48. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (31–03–2016)
49. http://www.dzialajlokalnie-swiecie.pl (20–03–2016)
50. http://ug-jezewo.lo.pl/? par=756 (19–03–2016)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

41

End page:

55

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: