Object structure
Title:

Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wsi Ruś = The role of social capital in rural development as illustrated by the case of Ruś village

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Creator:

Gwiaździńska-Goraj, Marta ; Goraj, Sebastian ; Sobolewska-Węgrzyn, Barbara

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

social capital ; Ruś village ; rural areas

Abstract:

The social capital of the village of Ruś has been activated primarily in connection with the plan to launch a mining village in the vicinity of the village. Actions taken to preserve existing natural values contributed to creating a social bond between the inhabitants. Initially, the leadership of the village was taken over by the village headman of Ruś, with the support of the village council, and with time, due to the need to formalize the activities of the community, an association was established. The rise of the association, participation in the meetings and commitment to the Ruś community are important components of the emerging social capital of the countryside. New residents of Ruthenia, who have chosen this place as their home after 2000, are primarily those who have made an informed choice of "their place on earth", hence strong identification with the living space and the need to "root". High awareness of such values as the clean, unchanged natural environment, the cultural continuity of the place of residence or local ties have freed up activities that create a friendly space for the inhabitants while being open to newcomers.

References:

1. Barczewski W., 1917, Geografia Polskiej Warmii, Odbitka z Gazety Olsztyńskiej, Olsztyn.
2. Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
3. Bednarek-Szczepańska M., 2013, Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geografica Socio-Oeconomica, 13, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, s. 19–40.
4. Bednarek-Szczepańska M., 2014, Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] S. Ciok, K. Janc (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/2, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 149–160.
5. Będzik B., 2010, Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, Acta Scientarium Polonorum Oeconomia, 9 (1), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 15–22.
6. Bourdieu P., 1986, The Forms of Capital [w:] J.G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Macmillan, New York, s. 241–258.
7. Brdulak J., 2011, Cechy rozwoju lokalnego, Praktyczna Teoria.pl – serwis internetowy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH; http://www.praktycznateoria.pl/cechy-rozwoju-lokalnego/
8. Coleman J.S., 1994, Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, MA.
9. Chłosta J., 2004, Z przeszłości podolsztyńskiej Rusi, [w:] Ruś nad Łyną, Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn, s. 33–58.
10. Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty nimby jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Space – society – economy, 10, Łódź, s. 29–56.
11. Działek J., 2011, Kapitał społeczny – ujęcie teoretyczne i praktyka badawcza, Studia Regionalne i Lokalne, 3 (45), Wydawnictwo Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW i Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 100–118.
12. Facebook – strona Rusi nad Łyną
13. Frykowski M., Starosta P., 2008, Kapitał społeczny i jego użytkownicy, Przegląd Socjologiczny, LVII/1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ebook), s. 31–62.
14. Fukuyama F., 1997, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
15. Heffner K., 2010, Rozwój obszarów wiejskich w województwie opolskim (znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego), [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, CXXVI, Warszawa.
16. Hoffmann M.J., 2004, Najstarsze dzieje Rusi i okolic, [w:] Ruś nad Łyną, Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn, s. 9–32.
17. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
18. Kacprzak E., 2010, Social Capital in the Process of Rural Development in the Wielkopolska Province, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12, 6.
19. Kajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią: suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
20. Kamińska W., 2011, Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce: przykład województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce.
21. Luhmann N.,1979, Trust and Power, John Wiley, New York.
22. Miszczuk A., 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, CXXVI, Warszawa.
23. Ogrodziński W., 2004, Olsztyn przed nami, [w:] Ruś nad Łyną, Wydawca Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn, s. 91–102.
24. Parysek J.J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
25. Przybysz J., Sauś J., 2004, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
26. Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków.
27. Putnam R., 2000, Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York.
https://doi.org/10.1145/358916.361990 -
28. Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich według komponentu społecznego, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 47–114.
29. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego, 2012, Stawiguda.
30. Sztaudynger J.J., 2005, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
31. Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
32. Sztompka P., 2016, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
33. Szymkiewicz M., 2004, Osobliwości świata zwierząt okolic Rusi, [w:] Ruś nad Łyną, Agencja WIT Witold Mierzejewski, Olsztyn, s. 77–90.
34. www.stawiguda.pl/dane-statystyczne
35. Triller A., 1974, Geschichte der Pfarrei Groβ Bertung Kr. Allenstein, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 37, s. 9-55.
36. Zarycki T., 2008, Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2, 37, s. 49–52.
37. Zarycki T. 2004. Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, Kultura i społeczeństwo, 48 (2), s. 45–65.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

27

End page:

39

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: