Object structure

Title:

Środowiskowe zasoby lokalne czynnikiem potencjalnego sukcesu gospodarczego rejonu wsi Rogóźno (powiat zgierski) = Environmental local resources as a factor of potential economic success in Rogóźno (the Zgierz county)

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Górecki, Michał

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; zasoby lokalne ; sukces gospodarczy ; Rogóźno

Abstract:

W artykule scharakteryzowano rejon wsi Rogóźno, położonej na północny wschód od Łodzi w powiecie zgierskim, jako obszar perspektywiczny do osiągnięcia sukcesu gospodarczego w oparciu o środowiskowe zasoby lokalne. Zasoby występujące w północnej części gminy Zgierz mogą stać się impulsem rozwojowym zarówno okolic Rogóźna, jak i całego regionu łódzkiego. Mnogość dóbr środowiskowych stwarza z kolei ryzyko pojawienia się sytuacji konfliktowych. Wykorzystanie zasobów wysadu solnego oraz wód mineralnych, termalnych i leczniczych stoi w opozycji do eksploatacji pokładów węgla brunatnego. Niska świadomość opinii publicznej przejawia się syndromem NIMBY w stosunku do planowanych inwestycji.

References:

1. Badera J., 2010, Konflikty społeczne na tle środowiskowym związane z udostępnianiem złóż kopalin w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 26, 1, s. 106–125. ; 2. Bald K., Krakowska E., Karski K., Piasecki B., Denecki J., Dutkiewicz P., 2011, Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. ; 3. Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 8, s. 9–20. ; 4. Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14. ; 5. Bierkowska M., Błaszczyk J., 1989, Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 6. Centrum Zrównoważonego Rozwoju, 2008, Geotermia wysadu solnego "Rogóźno", Polska Energetyka Alternatywna, Łódź. ; 7. Cyran K., Garlicki A., 2008, Złoża soli kamiennej w Polsce i możliwości ich wykorzystania, [w:] M.J. Kotarba (red.), Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo TBPŚ GEOSFERA, Kraków, s. 231–239. ; 8. Czapiewski K.Ł., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22. ; 9. Czapowski G., Bukowski K., 2009, Złoża soli w Polsce – stan aktualny i perspektywy zagospodarowania, Przegląd Geologiczny, 57, 9, s. 798–811. ; 10. Decyzja Ministra Zdrowia z 19.04.2013 r., Decyzja nr 70, MZ–OZU–520–31448–1/WS/13. ; 11. Dębski J., Podemski M., Szaniawski H., 1963, Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Rogóźno, pow. Łęczyca, woj. Łódź, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 12. Dmochowska-Dudek K., 2011, Obiekty NIMBY jako przykład konfliktowych inwestycji na terenach mieszkaniowych – teoretyczny zarys problemu, Space, Society, Economy, 10, s. 29–56. ; 13. Feltynowski M., 2009, Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, s. 19–207. ; 14. Górecki M., 2013, Ocena stopnia zagrożenia użytkowych poziomów wodonośnych pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem, Praca licencjacka, Łódź. ; 15. Górecki M., 2015, Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno, Praca magisterska, Łódź (praca w Repozytorium UŁ: http://hdl.handle.net/11089/16858). ; 16. Górecki M., Ziułkiewicz M., 2016, The presence of geogenically saline waters in the area of salt dome Rogóźno (central Poland), Geology, Geophysics & Environment, 42, 3, s. 289–310. ; 17. Herman K., Naramski M., Szromek A.R., 2014, Perspektywy powstania nowych uzdrowisk w Polsce, [w:] A.R. Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Proksenia, s. 109–126. ; 18. Jabłońska B., 2006, Wpływ wód dołowych odprowadzanych z Kopalni Węgla Kamiennego "Ziemowit" na jakość wody w Potoku Goławieckim, Ochrona Środowiska, 3, s. 29–33. ; 19. Kasiński J.R., Czapowski G., Piwocki M., 2009, Rola halokinezy w powstawaniu trzeciorzędowych złóż węgla brunatnego na Niżu Polskim, Przegląd Geologiczny, 57, 11, s. 964–975. ; 20. Kasztelan A., 2010, Środowiskowa konkurencyjność regionów – próba konceptualizacji, Problemy Ekorozwoju, 5, 2, s. 77–86. ; 21. Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., 2011, Analiza możliwości zagospodarowania złoża węgla brunatnego "Rogóźno" w kontekście zgazowania węgla, Polityka Energetyczna, 14, 2, s. 203–214. ; 22. Klatkowa H., 1993, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Zgierz, Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 23. Kolago C., 1965, Perspektywy balneologiczne Łodzi, Przegląd Geologiczny, 13, 8, s. 350. ; 24. Krysiak S., 2014, Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 75–87. ; 25. Kucharski L., Kopeć D. (red.), 2014, Pradolina Bzury-Neru. Monografia przyrodnicza obszaru Natura 2000, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź. ; 26. Kucharski M., Krupa W.A., Ołdytowski T.G., 2013, Operat uzdrowiskowy obszaru ochrony uzdrowiskowej "Rogóźno" w gminie Zgierz, Izba Gospodarcza "Uzdrowiska Polskie", Sopot. ; 27. Lewkiewicz-Małysa A., Winid B., 2005, Wybrane problemy związane z zagospodarowaniem wód kopalnianych, Wiertnictwo Nafta Gaz, 22, 1, s. 217–224. ; 28. Seweryn L., Górski G., Szczepanik P., Szczepiński J., 2004, Ochrona środowiska wodnego w rejonie kopalni Bełchatów przed wpływem wysadu solnego "Dębina" w aspekcie przyszłej eksploatacji złoża, Warsztaty z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie", Materiały Sympozjum, s. 269–276. ; 29. Smętkiewicz K., 2014, Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i w landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Ibidem, Łódź. ; 30. Stelmaszczyk Z., 1972, Ogólna charakterystyka hydrogeologiczna obszaru Rogóźna (praca magisterska), Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź. ; 31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, 1999, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. ; 32.Tarka R., 1992, Tektonika wybranych złóż soli w Polsce na podstawie badań mezostrukturalnych, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 137, Warszawa. ; 33. Tynenski Z., Właziński Z., Adamska T., Lesiewicz A., 2007, Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódź. ; 34. Wójcik M., Dmochowska-Dudek K., Traczyk A., 2014, Konflikty społeczno-przestrzenne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego, Biuletyn Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, 4, s. 8–11. ; 35. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp do strony: 27.03.2017r.) ; 36. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1007,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawienadania-statusu-obszaru-ochrony-.html (dostęp do strony: 8.01.2017r.) ; 37. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/kwb-adamow-zaczyna-ofensywe-o-zloza-wegla-w-rogoznie, 334732,art, t,id, tm.html (dostęp do strony: 27.03.2017r.) ; 38. http://lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/samorzady-i-stowarzyszenia-przeciw-kopalni-w-rogoznie, 925433,art, t,id, tm.html (dostęp do strony: 27.03.2017r.)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

43

End page:

58

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: