Object structure

Title:

A Map of the landscape diversity of Poland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Creator:

Śleszyński, Przemysław ; Solon, Jerzy

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

landscape diversity ; landscape typology ; land use ; Corine Land Cover ; Shannon Diversity Index ; anthropogenic landscape transformation

Abstract:

Presented here is a map of Poland drawn up to show differences in values obtained for the Shannon Diversity Index, as calculated using Corine Land Cover data for the 2012 situation regarding the country’s landscape. The level of detail is that of the Polish commune (gmina – unit of local-government administration), so the analysis may prove to be of practical value. The same method gained previous use in depicting issues relevant to Poland’s 2011 National Spatial Development Concept 2030.

References:

1. Andrzejewski R., Weigle A. (eds.), 1993. Polskie studium różnorodności biologicznej. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
2. Andrzejewski R., Weigle A. (eds.), 2003. Różnorodność biologiczna Polski: drugi polski raport - 10 lat po Rio. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.
3. Bródka S., Macias A., Stanek B., 2012. Przestrzenne aspekty zmian krajobrazowych na terenach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 33, pp. 125-134.
4. Komornicki T., Śleszyński P., 2008. Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). Studia Regionalne i Lokalne, vol. 33, no. 3, pp. 53-75.
5. Korycka-Skorupa J., 2007. Osanna Triangle as a form of presentation and legend of thematic maps. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 39, no. 4, pp. 340-353.
6. Kot R., Leśniak K., 2006. Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych – podstawowe trudności metodyczne. Przegląd Geograficzny vol. 78, no. 1, pp. 25-45.
7. Kozieł M., 2008. Zastosowanie modelu geokompleksu do oceny zmian struktury krajobrazu w dolinie Wieprza. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 21, pp. 273-286.
8. Łowicki D., Mizgajski A., 2013. Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. Geographia Polonica, vol. 86, no. 3, pp. 255-266.
-
9. MCGARIGAL K., MARKS B., 1995. FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. General Technical Report PNW-GTR-351, Portland (OR): USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station.
10. MRD, 2011. National Spatial Development Concept 2011. Warsaw: Minstry of Regional Development.
11. Najwer A., Zwoliński Z., 2014. Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności: przegląd i propozycja badawcza. Landform Analysis, vol. 26, pp. 115-127.
-
12. Niedźwiecki J., Kolecka N., 2012. Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr. Prace Geograficzne, 128, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, pp. 81-98.
13. Nienartowicz A., Kunz M., Domin D., 2001. Porównanie struktury krajobrazu na obszarach intensywnej i ekologicznie zrównoważonej gospodarki leśnej [in:] A. Nienartowicz, M. Kunz (eds.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, pp. 165-179.
14. Niewiarowski W., Kot R., 2010. Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 335-364.
-
15. NSDC, 2011. National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Development.
16. Pietrzak M., 1989. Problemy i metody badania struktury geokompleksu. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
17. Plit J., 2016. Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. Prace Geograficzne, 253, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
18. Pukowiec-Kurda K., Sobala M., 2016. Nowa metoda oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazu na podstawie metryk krajobrazowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 31, pp. 71-84.
19. Richling A., Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20. Rykowski K., 1995. Ochrona różnorodności biologicznej w lasach [in:] R. Andrzejewski, R.J. Wiśniewski (eds.), Problemy różnorodności biologicznej, Dziekanów Leśny: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN.
21. Shannon C.E., 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423.
-
-
22. Shannon C.E., Weaver W., 1949. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press.
23. Śleszyński P., 2012. Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 559-576.
-
24. Śleszyński P., 2013. A geomorphometric analysis of Poland based on the SRTM-3 data. Geographia Polonica, vol. 85, no. 4, pp. 45-59.
-
25. Śleszyński P., 2014. The diversity of terrain and land cover in Poland. Geographia Polonica, vol. 87, no. 3, pp. 481-485.
-
26. Śleszyński P., Komornicki T., 2016. Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, pp. 469-488.
-
27. Śleszyński P., 2015. Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 27, pp. 45-61.
28. Solon J., 2002. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności. Prace Geograficzne, vol. 185, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
29. Solon J., 2005. Landscape diversity [in:] M. GutryKorycka (ed.), Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study, Warsaw: Warsaw University Press, pp. 265-296.
30. Solon J., 2006. Granice mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa [in:] J. Plit J. (ed.), Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 5, pp. 64-71.
31. Solon J., 2007. Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Biuletyn KPZK PAN, vol. 234, pp. 103-117.
32. Solon J., 2008. Typy krajobrazu kulturowego Polski. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 109-115.
33. Solon J., 2008. Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 1, pp. 39-54.
34. Solon J., 2009. Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. Landscape Urban Planning, vol. 93, no. 3-4, pp. 250-261.
-
35. Steinhaus H., 1945. O wskaźniku ukształcenia pionowego. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 1-2, pp. 113-115.
36. Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D., 2010. Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 85-102.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

90

Issue:

3

Start page:

369

End page:

377

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0100

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: