Object structure

Title:

Delimitation of problem areas in Poland

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 2 (2017)

Creator:

Śleszyński, Przemysław ; Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID ; Degórski, Marek ; Komornicki, Tomasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

obszary problemowe ; delimitacja ; polityka rozwoju ; polityka regionalna

Abstract:

The study presents the delimitation of problem areas carried out at the Institute of Geography and Spatial Organization of PAS on behalf of the Ministry of Development of Poland (2015-2016), first and foremost to meet the practical needs of the development policy being pursued at state, regional and local government levels. The study was elaborated for the 2479 Polish communes (gminas) by reference to 21 indicators mainly concerned with the state of the natural environment and socio-economic conditions, as well as features of spatial and local development. The three categories of area ultimately identified were the natural, the social and the economic aspects, the combination of which yielded several main types of problem area. A last stage then entailed a division into regions, i.e. the designation and naming of particular geographical areas.

References:

1. Bański J., 1999. Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne, 172, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
2. Bański J., 2001. Problem areas in Polish agriculture. Geographia Polonica, vol. 74, no. 1, pp. 47-63.
3. Bański J., 2002. Typy ludnościowych obszarów problemowych. Studia Obszarów Wiejskich, 2, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 41-52.
4. Bański J., 2008. Wiejskie obszary problemów demograficznych [in:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Program Wieloletni 2005-2010, Studia i Raporty IUNG-PIB, no. 12, Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, pp. 93-102.
5. Brodziński Z., 2002. Obszary problemowe w rolnictwie na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Fragmenta Agronomica, vol. 19, no. 1, pp. 201-212.
6. Churski P., 2004. Struktura społeczno-gospodarcza obszarów problemowych w Unii Europejskiej i w Polsce w świetle unijnej polityki regionalnej. Przegląd Geograficzny, vol. 76, no. 2, pp. 189-208.
7. Churski P., 2005. Problem areas in Poland in terms of the objectives of the European Union's regional policy. European Planning Studies, vol. 13, no. 1, pp. 45-72.
-
8. Ciok S., 1991. Sudety. Obszar problemowy. Studia Geograficzne, 51, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
9. Czyż T., 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym. Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 2, pp. 219-236.
-
10. Czapiewski K., Janc K., 2013. Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza, vol. 11, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
11. Degórski M., 2015. Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 40, pp. 13-26.
12. Dembowska Z., 1994. Obszary problemowe w Polsce. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
13. Eberhardt P., 1989. Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne, 148, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
14. Gawryszewski A., Potrykowska A., 1988. Rural depopulation areas in Poland. Geographia Polonica, vol. 54, pp. 81-99.
15. Gorzelak G. (ed.), 2007. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
16. Hoover E.M., Fisher J.L. 1949. Research in regional economic growth [in:] Problems in the study of economic growth, National Bureau of Economic Research, Universities-National Bureau, pp. 173-250.
17. JADCZYSZYN J., 2009. Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja upowszechnieniowa nr 163. Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB.
18. Kassenberg A., Rolewicz C., 1984. Obszary ekologicznego zagrożenia (wstępna diagnoza przestrzenna – 1980 r.). Studia KPZK PAN, vol. 85, pp. 150-155, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
19. Kokotkiewicz I., 1985. Obszary problemowe w Polsce. Interpretacja z punktu widzenia zagrożeń społecznych [in:] A. Kukliński (ed.), Gospodarka przestrzenna Polski wczoraj, dziś i jutro, 2, Warszawa: PAX, pp. 84-96.
20. Komornicki T., Śleszyński P., 2009. Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś [in:] J. Bański (ed.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 9-38.
21. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Stępniak M., 2015. Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona drogowa 60 i 90 minut). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
22. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010. Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033. Studia KPZK PAN, vol. 78, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
23. KUKLIŃSKI A. (red.), 1983. Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań. Biuletyn KPZK PAN, vol. 123, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
24. Kulikowski R., 1992. Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, vol. 158, pp. 23-40.
26. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015. Wiejskie obszary funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 7-36.
27. Musiał W., 2008. Obszary problemowe rolnictwa w terenach górzystych. Studia i Raporty IUNG-PIB, vol. 12, pp. 81-92.
28. NATIONAL STRATEGY OF REGIONAL DEVELOPMENT 2010-2020, 2014. Warsaw: Ministry of Regional Development.
29. NATIONAL SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT 2030, 2011. Warsaw: Ministry of Regional Development.
30. Ratzel F., 1896. Die Gesetze des raumlichen Wachstums der Staaten. Petermanns Mitteilungen, vol. 45, no. 5, pp. 97-107.
31. Rosner A. (ed.), 1999. Typologia wiejskich obszarów problemowych. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
32. Rosner A. (ed.), 2002. Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
33. Śleszyński P., 2010. Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002. Polityka Społeczna, vol. 37, no. 1, pp. 14-18.
34. Śleszyński P., 2014. Przemiany społeczno-demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030. Trendy Rozwojowe Mazowsza, vol. 15, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.
35. Śleszyński P., 2016. A synthetic index of the spatiotemporal accessibility of communes in Poland. Geographia Polonica, vol. 89, no. 4, pp. 567-574.
-
36. Śleszyński P., Solon J., 2017. Map of landscape diversity of Poland. Geographia Polonica, vol. 90, no. 4 (forthcoming).
37. Ślusarz G., 2005. Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją – na przykładzie województwa podkarpackiego. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, vol. 1(379).
38. SMĘTKOWSKI M., 2012. Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec. Studia Regionalne i Lokalne, no. 4 (50), pp. 29-53.
39. Stanny M., 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
40. Stępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński B., 2009. Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Atlas Warszawy, vol. 11, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
41. Węcławowicz G., 1991. Zróżnicowania społeczno--przestrzenne w aglomeracji warszawskiej (1978 i 1988). Zeszyty IGiPZ PAN, vol. 2, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
42. Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006. Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Monografie, vol. 6, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
43. Zagożdżon A., 1988. Kilka uwag o obszarach problemowych. Biuletyn KPZK PAN, vol. 138, pp. 137-147.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

90

Issue:

2

Start page:

131

End page:

138

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0088

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: