Object structure
Title:

Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego = Identification and use of local resources in building a competitive advantage; on the example of the Lublin region

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Creator:

Bański, Jerzy (1960– ) : Autor ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

local resources ; Lublin region ; local development ; region

Abstract:

The local resources give rise to the competitive advantages of the area, on which they appear, since they are characterised by the rarity of occurrence. They can hardly be duplicated by the others or can hardly be replaced by other kinds of resources in other places. Further, such resources cannot be separated from the place of their appearance; they are deeply “rooted” in the local space and local society. Local resources may, therefore, constitute the basis for the development of the competitive edge of a single business, a small territorial unit, as well as an entire region. Local resources, in most general terms, may have material character (raw materials, products, environmental qualities, etc.) or the non-material one (interrelations, skills and capacities, interconnections, culture, etc.). Thus, we deal with a very wide spectrum of factors, having diverse origins and influencing the local and regional development in a variety of ways. These factors display also high spatial differentiation, owing to which they provide the possibility of elaborating various development scenarios and strategic solutions in the regions. A set of resources can be the basis to develop new products that will increase the region’s competitiveness. The main objective of this paper is the spatial identification and diagnosis of the specific resources in the Lublin region, as well as the assessment of their development-related potential. Examined region has a diversified structure of local resources, where predominate services and cultural elements. The spatial extent of their influence, however, is usually very limited. The level of uniqueness and usability of resources is usually medium or low and they have strong links with tourism and recreation. Among the resources that received the highest rating are: the Old Town in Zamość, Kazimierz Dolny town, coal, spa in Nałęczów town, stud in Janów Podlaski and high agricultural potential.

References:

1. Blakely E.J., 1989, Planning local economic development. Theory and practice, Sage, London-New York.
2. Brandenburg H., 2011, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
3. Brol R., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadki, Akademia Ekonomiczna, Wrocław
4. Camagni R., 2008, Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital, [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 33–47.
5. Dutkiewicz P., Gorzelak G. (red.), 1988, Problemy rozwoju lokalnego, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 11, UW, Warszawa.
6. Friedman T., 2001, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
7. Fujita M., Krugman P., Venables A., 1999, The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge, MA.
8. Gorzelak G., 2008, Polska lokalna 2007 – synteza, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska lokalna 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 10–31.
9. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11–26.
10. Hryniewicz J. (red.), 1990, Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 24, UW, Warszawa.
11. Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 16, UW, Warszawa.
12. Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13. Knieć W., 2010, Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.
14. Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Bruksela.
15. Parysek J., 1996 (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
16. Parysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
17. Pretty J., 1999, O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa (tłumaczenie broszury Sustainable Development for Local Economies).
18. Raport końcowy, Usługa przeprowadzenia badania i opracowania raportu na temat: Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny realizowanego w ramach projektu ,,Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 2015, Agrotec, Warszawa.
19. Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98, s. 71–102.
https://doi.org/10.1086/261725 -
20. Scott A.J., Storper M., 2003, Regions, globalization, development, Regional Studies, 37, s. 579–593.
https://doi.org/10.1080/0034340032000108697a -
21. Sekuła A., 2001, Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 588, Ekonomia 40, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 89–95.
22. Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
23. Starosta P. (red.), 2012, Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
24. Trojanek M., 1994, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2, 137, Poznań.
25. Wasielewski K. (red.), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

7

End page:

19

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: