Object structure
Title:

Impact of the EU funds on the diversification of economic activity (of farms) and their role in multi-functional development of rural areas

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 43

Creator:

Biczkowski, Mirosław ; Biczkowska, Marta

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

rozwój wielofunkcyjny ; działalność pozarolnicza ; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; fundusze Unii Europejskiej ; zróżnicowanie działalności rolniczej

Abstract:

The focus of the article is on two issues. One of them is related to the process of multi-functional development of rural areas; the other one concerns the impact the European Union funds have on diversification of economic activity in rural areas. The study attempts to assess this impact with regard to diversification of sources of income gained by rural population and, consequently, with regard to multi-functionality of rural areas. The analysis was based on the number of applications processed and funds acquired within the measures under Axis 3 of the Rural Development Programme 2007–2013 which have provided the most substantial support for multi-functional development of rural areas, i.e. ‘Diversification into non-agricultural activities’ and ‘Creation and development of micro-enterprises’.

References:

1. Adamowicz M., 2004, Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowania w polityce rolnej, Wieś i Rolnictwo, 4 (1215), pp. 9–30.
2. Adamowicz M., 2005, Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, cz. 1 (302), Warszawa, pp. 17–32.
3. Bański J., 2003, Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 75, 2, pp. 385–401.
4. Bański J., 2004, Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 9–22.
5. Biczkowski M., 2008, Absorpcja funduszy unijnych szansą rozwoju obszarów wiejskich, [in:] D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych – Europa bez granic – nowe wyzwania, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 3, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 277–286.
6. Biczkowski M., 2010, Pozarolnicza działalność gospodarcza użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (3), SGGW, Warszawa.
7. Bułkowska M., Chmurzyńska K., 2007, Wyniki realizacji PROW i SPO Rolnictwo w latach 2004–2006, [in:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Seria Program Wieloletni 2005–2009, 65, 7, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
8. Creation of the concept of systemic support of entrepreneurship in rural areas within the project 'Growth of entrepreneurship in rural areas – diagnosis, directions of and recommendations for rural development policy'. Strategic report, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (IGSO PAS), Foundation for the Development of Polish Agriculture, Warsaw 12 May 2014.
9. Dietl J., Gregor B., 1979, Funkcje obszarów wiejskich oraz ich wpływ na obsługę handlową, Biuletyn KPZK PAN, 101, pp. 79–95.
10. Durand G., Huylenbroeck G., 2003, Multifunctionality and rural development; a general framework [in:] Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for Eiropean Agriculture and Rural Development, Ashgate.
11. Głaz M., 2008, Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, [in:] J. Słodczyk, M. Śmigielska (eds.), Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Uniwersytet Opolski, s. 338–347.
12. Głaz M., 2010, Wielofunkcyjność wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
13. Hasiński W., Głaz M., Kemona S., 2004, Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 137–150.
14. Hunek T., 1990, Wielofunkcyjność rolniczego gospodarstwa domowego w strategii rozwoju wsi i rolnictwa, Wieś i Rolnictwo, 3.
15. Kamińska W., 2004, Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich w 2003 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 35–45.
16. Kłodziński M., 1995, Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy, [in:] L. Klank (ed.), Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej, IRWiR, Warszawa.
17. Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
18. Kłodziński M., 2001, Problemy przekształceń obszarów wiejskich w kierunku wielofunkcyjności, [in:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (eds.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 7–23.
19. Kłodziński M., 2004, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji Polski z UE, Wieś i Rolnictwo, 2 (123), pp.108–118.
20. Kłodziński M., 2006, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
21. Kołodziejczyk D., 2002, Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie, 113, IERiGŻ, Warszawa.
22. Kołodziejczyk D., 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych w skali gmin, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 23–34.
23. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, pp. 601–611.
24. Kropsz I., Kutkowska B., 2008, Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Wieś i Rolnictwo, 1 (138), pp. 88–103.
25. Pałka E. (red.), 2004, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
26. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 2007, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
27. Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
28. Rudnicki R., Biczkowski M., 2004, Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 103–122.
29. Rudnicki R., 2012, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003–2010, [in:] W. Kamińska, K. Heffner (eds.), Wiejskie rynki pracy – zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia KPZK PAN, CXLV, Warszawa, pp. 179–208.
30. SAPARD, Program operacyjny dla Polski, 2002, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
31. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", 2004, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
32. Skawińska E., 1994, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim, Wydawnictwo UMK, Toruń.
33. Spychalski G., 2005, Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
34. Stola W., 1982, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Przegląd Geograficzny, 54, 4, pp. 427–451.
35. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, IGiPZ PAN, Warszawa.
36. Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
37. The European Charter for rural areas, 1996, Wieś i Państwo 2/3, pp. 213–234.
38. The Future of Rural Society, 1988, Bulletinn of the European Communities, supplement 4/88, Commission Communication transmitted to the Counsil and to the European Parliament on 29 July 1988.
39. Wilkin J., 2007, Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne – Paper prepared for the VIII Congress of Polish Economists, 29–30.11.2007.
40. Wójcik M., 2004, Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w wybranych gminach wiejskich aglomeracji łódzkiej, Studia Obszarów Wiejskich, 5, pp. 123–136.
41. Zarębski M., 2002, Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego), UMK, Toruń.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

43

Start page:

23

End page:

44

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.43.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: