Object structure
Title:

Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 43

Creator:

Mazur, Marcin (1982– ) ORCID ; Czapiewski, Konrad Ł. ORCID

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

terrtiorial classification and typology ; spatial units classification ; functional structure ; rural areas

Abstract:

The aim of the article is to define the concept of territorial classification and typology, including classification and typology of spatial units, and to systematize the practical variants of the method, as well as to identify the possibilities of using functional structure as a research tool. It systematizes existing approaches of creating functional classifications and typologies and presents examples of their application in analyses to interpret and explain dissection of individual variables. The paper consists of two parts. In the first one the spatial unit classification has been defined and distinguished from related terms. Different classification of rural areas has been systemized using formal and methodological or substantive criteria. In the second part, diverse empirical examples of rural spatial units classifications regarding functional structure and their application have been examined in relation to above mentioned systematics.

References:

1. Adamowicz M., Zając J., 2006, Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, Problemy Zarządzania, 13, 3, pp. 203–216.
2. Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Expert opinion for the Ministry of Regional Development, IGiPZ PAN, Warszawa.
4. Bański J., 2012, Delimitacja wiejskich obszarów funkcjonalnych, A study for the Ministry of Regional Development, tapescript.
5. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86, 4, pp. 441–471.
https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1 -
6. Bański J., Mazur M., 2016, Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy, Land Use Policy, 54, pp. 1–17.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.02.005 -
7. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
8. Chojnicki Z., Czyż T., 1980, Zastosowanie korelacji cząstkowej w analizie przyczynowej, [in:] Z. Chojnicki (ed.), Analiza regresji w geografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań, pp. 39–54.
9. Czapiewski K., 2010, Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim, Studia Obszarów Wiejskich, 22, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
10. Czapiewski K., 2011, Czy struktura funkcjonalna warunkuje zaistnienie sukcesu na obszarach wiejskich?, Studia KPZK, PAN, 138, pp. 201–218.
11. Czapiewski K., Janc K., 2013, Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza 11, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
12. Dijksta L., Ruiz V, 2010, Refinement of the OECD regional typology: Economic Performance of Remote Rural Regions, DG Regio, European Commission.
13. Dijkstra L., Poelman H., 2008, Remote Rural Regions, How proximity to a city influences the performance of rural regions, Regional Focus No1, DG Regio, European Commission.
14. Domalewski J., 2002, Typologia gmin wiejskich pod kątem widzenia sytuacji oświatowej, [in:] A. Rosner (ed.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa.
15. Domański R., 1998, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
16. EDORA – European Development Opportunities in Rural Areas. Final Report, 2011, ESPON, Luxembourg.
17. Falkowski J., 1993, Przekształcenia funkcjonalno-strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Polski (ujęcie diagnostyczno-modelowe), Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
18. Goleń J., Ostrowski W., 1994, Metoda dazymetryczna – rys historyczny, Polski Przegląd Kartograficzny, 26, 1, pp. 3–16.
19. Heffner K., Rosner A., 2002, Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [in:] A. Rosner (ed.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 133–152.
20. Heffner K., Rosner A., 2005, Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce, [in:] K. Zawalińska (ed.), Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 229–241.
21. Janc K., 2009, Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 8, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Unwersytet Wrocławski, Wrocław.
22. Kaczmarek T., 1998, Funkcje gospodarcze obszarów wiejskich w Polsce, [in:] B. Głębocki (ed.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 75–101.
23. Kołodziejczyk D., 1991, Typologia gmin pod względem stanu infrastruktury społecznej, IERiGZ-PIB, Warszawa.
24. Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004–2006), Studia Regionalne i Lokalne, 3 (33), pp. 53–75.
25. Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, Studia Obszarów Wiejskich, 16, pp. 9–37.
26. National Spatial Development Concept 2030, 2011, Ministry of Economic Development, Warszawa.
27. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, pp. 601–611.
28. Kulikowski R., 1981, Technique of successive quotients to determine agricultural land use orientations, [in:] Noor Mohammad (ed.), Perspectives of Agricultural Geography, 1, Concept Publishing Company, New Delhi, pp. 417–427.
29. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, pp. 103–116.
30. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie Obszary Funkcjonalne – próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, pp. 7–36.
https://doi.org/10.7163/SOW.37.1 -
31. Młodak A., 2009, Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne, 9, pp. 53–68.
32. Molenda-Grysa I., 2008, Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno- -gospodarczego poziomu rozwoju, Zeszyty Naukowe. Seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, 2, 8, SCENO, Kielce, pp. 281–291.
33. Parysek J.J., 1982, Modele klasyfikacji w geografii, Geografia, 31, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
34. Prieto-Lara E., Oca-a-Riola R., 2010, Updating Rurality Index for Small Areas in Spain, Social Indicators Research, 95, pp. 267–280.
https://doi.org/10.1007/s11205-009-9459-0 -
35. Rosner A. (ed.), 1999, Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa.
36. Rosner A. (ed.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
37. Rosner A., 2008, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [in:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, pp. 211–227.
38. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 59, Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice
39. Standar A., Średzińska J., 2008, Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Journal of Agribusiness Rural Development, 10, 4, pp. 135–145.
40. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
41. Stola W., 1987, Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, Prace habilitacyjne IGiPZ PAN, Warszawa.
42. Stola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, Dokumentacja Geograficzna, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
43. Śleszyński P., 2012, Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego, Przegląd Geograficzny, 84, 4, pp. 559–576.
https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4 -
44. Śleszyński P., Czapiewski K., 2012, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej, Raport dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
45. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 2012, Raport dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agrotec Polska, IGiPZ PAN, Warszawa.
46. Typologia obszarów wiejskich w Polsce – materials for a consultation, 2011, Central Statistical Office, typescript.
47. Wójcik T., 1965, O problemie klasyfikacji i porządkowania: zagadnienia formalne, PWN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

43

Start page:

7

End page:

22

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.43.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: