Object structure
Title:

Lokalne Organizacje Turystyczne – wpływ na rozwój turystyki w regionie, na podstawie oceny własnej LOT-ów i ich członków = Local Tourist Organisations and their influence on the development of tourism in a region, as based on self-evaluations of LTOs and their members

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 4 (2016)

Creator:

Stefanowska, Agata ; Lipko-Kowalska, Maria ; Darmas, Anna Magdalena

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rozwój regionalny ; lokalne organizacje turystyczne ; współpraca miedzysektorowa ; badania sondażowe ; promocja ; Polska

Abstract:

Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT), działające w Polsce od 2000 r., stanowią podstawę do kreowania lokalnej gospodarki turystycznej. Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy w opinii LOT-ów oraz ich członków, LOT-y spełniają swoje funkcje i przyczyniają się do kreowania rynku turystycznego w kraju. Wyniki badań wskazują, że działania LOT-ów są niewystarczające. Współpraca z innymi podmiotami rzadko jest regularna. Do innych barier ograniczających rozwój turystyki na obszarach działania należą czynniki ekonomiczne (brak funduszy), niewystarczające zainteresowanie współpracą jednostek samorządowych oraz niedostrzeganie jej znaczenia w promowaniu obszaru.

References:

1. Araujo de L.M., Bramwell B., 2002, Partnership and regional tourism in Brazil, Annals of Tourism Research, 29, 4, s. 1138-1164.
-
2. Bąk I., Matlegiewicz M., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, Ekonomiczne Problemy Usług, 52, s. 57-67.
3. Butler R., 1980, The concept of the tourist area cycle of evolution: Implications for management resources, Canadian Geographer, 1, 24, s. 5-12.
-
4. Dredge D., 2006, Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism Management, 27, s. 269-280.
-
5. Fedyk W., 2013, Kierunki zmian w funkcjonowaniu i efektywności w działaniu lokalnych organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 41, s. 3-20.
6. Fedyk W., Morawski M., 2014, Regionalne organizacje turystyczne – organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, Folia Turistica, 32, s. 241-273.
7. Galicki J., 2008, Innowacje w rozwoju turystyki regionalnej, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo AWF, Poznań, s. 51-60.
8. Giannone M., 2002, Tourist local systems and territorial development, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 3, 1/2, s. 125-131.
-
9. Henriksen P.F, Halkier H., 2009, From local promotion towards regional tourism policies: Knowledge processes and actor networks in North Jutland, Denmark, European Planning Studies, 17, 10, s. 1445-1462.
-
10. Jackson J., Murphy P., 2006, Clusters in regional tourism – An Australian case, Annals of Tourism Research, 33, 4, s. 1018-1035.
-
11. Kerr B., Barron G., Wood R.C., 2001, Politics, policy and regional tourism administration: A case examination of Scottish area tourist board funding, Tourism Management, 22, 6, s. 649-657.
-
12. Kozak M.W., 2010, Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? Studia Regionalne i Lokalne, 4, 42, s. 43-59.
13. Lewan M., 2004, Zarys dziejów turystyki w Polsce, Proksenia, Kraków.
14. LOT-y potrzebują jasnego finansowania, 2012, Wiadomości Turystyczne, http://www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=aktualnosci&start=aktualnosci&ID=1042 (5.11.2012)
15. Marczak M., 2011, Działania narodowych organizacji turystycznych w zakresie promocji kraju na przykładzie polskiej organizacji turystycznej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, 15, s. 39-49.
16. McLennan C.J., Ritchie B.W., Ruhanen L.M., Moyle B.D., 2014, An institutional assessment of three local government-level tourism destinations at different stages of the transformation process, Tourism Management, 41, s. 107-118.
-
17. Migdał M., 2009, Ewaluacja Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
18. Migdał M., 2015, Poradnik współpracy JST – NGO sektora turystyki, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin.
19. Nicula V., Spânu S., Neagu R.E., 2013, Regional tourism development in Romania – consistency with policies and strategies developed at EU Level, Procedia Economics and Finance, 6, s. 530-541.
-
20. Pearce D.G., 1996, Tourist organizations in Sweden, Tourism Management, 17, 6, s. 413-424.
-
21. Sharpley R., 2002, Tourism: A vehicle for development?, [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer (red.), Tourism and Development: Concepts and Issues, Channel View Publications, Clevedon, UK, s. 11-35.
22. Statut Polskiej Organizacji Turystycznej, http://www.pot.gov.pl/o-pot/statut/ (25.11.2013)
23. Telfer D.J., 2002, Tourism and regional development issues, [w:] R. Sharpley, D.J. Telfer (red.), Tourism and Development: Concepts and Issues, Channel View Publications, Clevedon, UK, s. 112-149.
24. Telfer D.J., 2008, Zarządzanie turystyką a rozwój, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa, s. 234-249.
25. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r o Polskiej Organizacji Turystycznej, http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-czerwca-1999-r-o-polskiej-organizacji-turystycznej/ (25.11.2013)
26. Voltes-Dorta A., Jimenez J. L., Suarez-Aleman A., 2014, An initial investigation into the impact of tourism of local budgets: A comparative analysis of Spanish municipalities, Tourism Management, 45, 2, s. 124-133.
-
27. Wanhill S.C.R., 1996, Local enterprise and development in tourism, Tourism Management, 17, 1, s. 35-42.
-
28. World Tourism Organization, 1994, National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies, Routledge, London.
29. Yang Y., Fik T., 2014, Spatial effects in regional tourism growth, Annals of Tourism Research, 46, s. 144-162.
-

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

4

Start page:

533

End page:

552

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2016.4.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: