Object structure

Title:

Wspólna Polityka Rolna i jej kapitał instytucjonalny w ocenie użytkowników towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego = CAP and its institutional capital as estimated by the users of the marchandise agricultural households in Opole region

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Creator:

Sokołowska, Stanisława ; Bisaga, Anna

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

sustainable development ; territory ; institutional environment of Common Agricultural Policy ; modernization of farms

Abstract:

After 10 years of Poland’s accession to the EU, the CAP instruments have strengthen the development of merchandise agricultural households, adjusted them for managing environmental functions and have initiated the process of adapting to the knowledge based economy. The paper attempts to determine the impact of CAP and its institutional environment on the development of merchandise agricultural households in Opole region. The study was conducted with the method of questionnaire interview addressed to supervisors of the above mentioned households located in the representative agricultural areas of Opole region. Based on the research conducted in 2008 and 2014 it has been stated that further transformation processes concerning rural areas will depend on the “implantation” in the social networks of farmers in the existing, implemented institutional environment and on the estimation of impact they exert on changes in agricultural households on different levels of their functioning.

References:

1. Adner R., 2012, The Wide Lens: A New Strategy for Innovation, Penguin Books, New York, 306.
2. Barczyk S., 2010, Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
3. Bisaga A., 2013, Modernizacja sieciowa rolnictwa województwa opolskiego. Znaczenie aglomeracji opolskiej, [w:] A. Zagórowska (red.), Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole, s. 225–231.
4. Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P., 2010, Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
5. Bruska A., 2014, Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2, s. 27–33.
6. Castells M., 2011, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7. Czaja S., 2013, Wybrane problemy metodyczno-metodologiczne wyceny elementów kapitału naturalnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 317, Wrocław, s. 272–290.
8. Czudec A., Kata R., 2013, Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów – wzajemne relacje i ich znaczenie ekonomiczne, Roczniki Naukowe SERiA, XV, 2, s. 58–63.
9. Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., 2013, Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Hardt Ł., 2008, Wspólna polityka rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE, Wieś i Rolnictwo, 4 (141), s. 47–65.
11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski z dn. 27 kwietnia 2012, Poz. 252.
12. Kulawik J., 2008, Efektywność finansowa rolnictwa. Istota, pomiar i perspektywy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, s. 33–53.
13. Niemczyk J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław
14. North D.C., 1997, Understanding Economic Change, [w:] J.M. Nelson, Ch. Tilly, L. Walker (red.), Transforming Post-Communist Political Economies, National Academy Press, Washington D.C, s. 13-18.
15. Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN Warszawa.
16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, COM (2013) 1308.
17. Sokołowska S., Bisaga A., Szwiec P., 2006, Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
18. Tomczak F., 2009, Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej, [w:] K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka (red.), Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 171–193.
19. Zegar J. St., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
20. Zegar J. St., 2014, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju, Studia KPZK PAN, 154, s. 83–100.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

125

End page:

138

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.10

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: