Object structure

Title:

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w Polsce = Socio-economic determinants of agriculture for renewable energy production using agricultural biomass in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Creator:

Janiszewska, Dorota ; Ossowska, Luiza

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

socio-economic determinants ; agricultural biomass ; agriculture ; rural areas

Abstract:

The main aim of this research was to identify the level of socio-economic determinants for renewable energy production from agricultural biomass in Poland. Examining these determinants was conducted at voivodships level (rural areas) and was based upon data from the Local Data Bank. The voivodships determinants level was defined using synthetic indicator. For this analysis the following indicators were applied: share of agricultural holdings (farms) with owners up to 40 years of age, farm labor force in AWU per 100 hectares of agricultural land, share of agricultural holdings (farms) operated by farmers with at least secondary education, share of agricultural holdings with 100 hectares and more area in the total number of farms, usage of mineral fertilizers per 1 ha of agricultural land and tractors per 100 hectares of agricultural land. As a result of implementing such synthetic indicator the examined regions were divided into three groups.

References:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html, dostęp: 2.04. 2015.
2. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html? p_name=indeks, dostęp: 1.04–15.04.2015.
3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku, 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa.
4. Czapiewski K., Głębocki B., 2010, Struktura agrarna, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 55–64.
5. Czapiewski K., 2010, Zatrudnienie w rolnictwie, [w:] J. Bański (red.), Atlas Rolnictwa Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 39–42.
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
7. Igras J., Lipiński W., 2006, Regionalne zróżnicowanie stanu agrotechnicznego gleb w Polsce [w:] Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Raporty PIB, IUNG, Puławy, s. 71–80.
8. Klepacki B., 2007, Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego, Roczniki Naukowe SERiA, 9 (1), s. 231–235.
9. Knop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2006, Geografia społeczno-ekonomiczna, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
10. Krasowicz S., Matyka M., 2012, Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, [w:] B. Kołodziej, M. Matyka (red.), Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, PWRiL, Poznań, s. 65–75.
11. Kuciński K., 2007, Geografia ekonomiczna, Kompendium w zarysie i w zadaniach, Difin, Warszawa.
12. Kuś J., Madej A., Kopiński J., 2006, Bilans słomy w ujęciu regionalnym, Regionalne Zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, 3, IUNiG, PIB, Puławy, s. 211.
13. Parysek J.J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia, t. LXIX, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
14. Poczta W., 2010, Przemiany w rolnictwie, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, Wyd. Scholar, Warszawa, s. 9–43.
15. Poczta W. (red)., 2013, Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
16. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2014, GUS, Warszawa.
17. Wysocki F., Lira J. 2003, Statystyka opisowa, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
18. Zegar J.S., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

113

End page:

124

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.9

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: